Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dolcontin® Depottablett 100mg Tryckförpackning, 25depottabletter

193:04

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Morfin Varunummer: 478875 Apotekets varuid: 12227
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dolcontin

  5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depottabletter
  Morfinsulfatpentahydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den informationen kan vara viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dolcontin
  3. Hur du använder Dolcontin
  4. Eventuella biverkningar
  5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dolcontin

  Använd inte Dolcontin

  • om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  vid

  • nedsatt andningsfunktion

  • skallskada

  • tarmvred, svår buksmärta, förstoppning

  • akut leversjukdom

  • kramper

  • kroniska luftvägsinfektioner som t ex astma

  • orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dolcontin.


  Informera läkaren om du har:

  • nedsatt sköldkörtelfunktion

  • nedsatt lever- eller njurfunktion

  • ökat tryck i skallen

  • lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym

  • sjukdom i gallvägarna eller urinvägarna

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  • inflammatorisk tarmsjukdom

  • tillstånd med mycket slem i luftvägarna

  • förstorad prostata

  • nedsatt binjurebarksfunktion


  Om totalt stopp i tarmen uppstår bör behandlingen avbrytas. Rådgör dock alltid med din läkare före ändring av medicineringen.


  Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (anafylaktisk reaktion):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Effekten av Dolcontin kan leda till beroende. Vid korrekt användning vid långvarig, svår smärta minskar risken för beroende.


  Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Dolcontin kan det göra att du känner dig sömnigare eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Dolcontin.

  Andra läkemedel och Dolcontin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Dolcontin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.


  Dolcontin förstärker effekten av:

  • lugnande medel

  • bedövningsmedel

  • sömnmedel

  • muskelavslappnande medel

  • läkemedel mot högt blodtryck


  Dessutom påverkas effekten av behandlingen med Dolcontin av:

  • vissa antibiotika (rifampicin, används mot TBC)

  • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin)

  • vissa saltsyrahämmande mediciner (cimetidin, mot t ex magsår)


  Undvik samtidig behandling med Dolcontin och:

  • MAO-hämmare, t ex selegilin och rasagilin (används vid Parkinsons sjukdom) och moklobemid (används vid depressioner). Om du har behandlats med MAO-hämmare måste två veckor passera innan behandlingen med Dolcontin kan påbörjas.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Dolcontin bör därför inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin under graviditet.


  Amning

  Morfin passerar över i modersmjölk. Dolcontin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin vid amning

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Dolcontin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och användning av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dolcontin innehåller laktos

  Dolcontin depottablett 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Dolcontin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


  Tabletterna ska sväljas hela.

  Om du har tagit för stor mängd av Dolcontin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Dolcontin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Dolcontin

  Om en långtidsbehandling med Dolcontin avbryts tvärt uppträder ofta utsättningsbesvär. Dosen bör därför minskas gradvis enligt läkarens rekommendationer. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • Krampanfall - Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • Buksmärtor (kolik) - Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • Hallucinationer eller omtöckning - Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall - Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

  • Svimning – Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Huvudvärk

  • Dåsighet, som brukar avta efter några dagar

  • Ofrivilliga muskelsammandragningar

  • Kramp i luftvägar

  • Dämpad hostreflex

  • Buksmärtor

  • Nedsatt aptit

  • Förstoppning

  • Obehagskänsla i övre delen av buken

  • Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering

  • Svårighet att kasta vatten

  • Muntorrhet

  • Svettning

  • Hudutslag

  • Klåda

  • Sömnlöshet

  • Kraftlöshet

  • Desorientering


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): 

  • Nedsatt andningsfunktion

  • Ansiktrodnad

  • Hjärtklappning

  • Yrsel

  • Muskelspänningar

  • Känselstörningar

  • Pupillförminskning

  • Lungödem

  • Tarmvred

  • Kramp i urinledare

  • Kramp i gall- och urinvägar

  • Smakförändringar

  • Humörsvängningar

  • Känsla av upprymdhet

  • Rastlöshet

  • Nedstämdhet

  • Diffus känsla av obehag

  • Utebliven menstruation

  • Minskad sexlust

  • Impotens

  • Förhöjda levervärden


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Nässelfeber

  • Sänkt blodtryck och hjärtfrekvens

  • Vätskeansamling

  • Dimsyn

  • Dubbelseende

  • Astmaattacker hos känsliga personer


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Abstinenssyndrom hos nyfödda

  5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är morfinsulfatpentahydrat 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg respektive 200 mg, motsvarande morfin 3,75 mg, 7,5 mg, 22,5 mg, 45 mg, 75 mg, respektive 150 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktos, vattenfri (95 mg i depottablett 5 mg, 90 mg i depottablett 10 mg, 70 mg i depottablett 30 mg, 40 mg i depottablett 60 mg), cetostearylalkohol, hydroxietylcellulosa, talk, magnesiumstearat, hypromellos, polyetylenglykol, färgämne (titandioxid E 171).


  Övriga färgämnen:

  Järnoxid E 172 (5 mg , 30 mg, 60 mg, 100 mg)

  Briljantblått FCF E 133 (200 mg)

  Kinolingult E 104 (200 mg)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dolcontin depottabletter har följande utseende:

  5 mg: olivgröna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DM.

  10 mg: vita, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DO.

  30 mg: gula, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DL.

  60 mg: rosa, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DZ.

  100 mg: bruna, kupiga tabletter med diameter 7,3 mm, märkta DU.

  200 mg: blågröna, kupiga tabletter med diameter 8,8 mm, märkta 200 mg.


  Dolcontin depottabletter tillhandahålls i:

  Tryckförpackningar med 25 och 100 tabletter

  Endosförpackningar med 49 x 1 tabletter.

  Tryckförpackningar med 30 och 90 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Telefon: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Tillverkare

  Bard Pharmaceuticals Ltd

  Cambridge, Storbritannien  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.