Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Daxas Filmdragerad tablett 500mikrogram Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Roflumilast Varunummer: 091356 Apotekets varuid: 37553
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Daxas är och vad det används för

  Daxas innehåller den aktiva substansen roflumilast som är ett antiinflammatoriskt medel som kallas fosfodiesteras 4 hämmare. Roflumilast minskar aktiviteten av fosfodiesteras 4, ett protein som förekommer naturligt i kroppens celler. När detta proteins aktivitet sänks minskar inflammationen i lungorna. Detta hjälper till att stoppa den förträngning av luftvägarna som sker vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Daxas lindrar på så vis andningsproblem.

  Daxas används för underhållsbehandling av svår KOL hos vuxna vars KOL symtom tidigare ofta har försämrats (så kallade exacerbationer) och som har kronisk bronkit. KOL är en kronisk sjukdom i lungorna som leder till att luftvägarna blir trängre (obstruktion) och till att väggarna i de små luftvägarna svullnar och blir irriterade (inflammation). Detta orsakar symtom som hosta, rosslig andning och röst, tryck över bröstet och andningssvårigheter. Daxas ska användas som tillägg till luftrörsvidgande medel.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Daxas

  500 mikrogram filmdragerade tabletter
  roflumilast
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. De det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Daxas är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Daxas
  3. Hur du tar Daxas
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Daxas ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Daxas är och vad det används för

  Daxas innehåller den aktiva substansen roflumilast som är ett antiinflammatoriskt medel som kallas fosfodiesteras 4 hämmare. Roflumilast minskar aktiviteten av fosfodiesteras 4, ett protein som förekommer naturligt i kroppens celler. När detta proteins aktivitet sänks minskar inflammationen i lungorna. Detta hjälper till att stoppa den förträngning av luftvägarna som sker vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Daxas lindrar på så vis andningsproblem.


  Daxas används för underhållsbehandling av svår KOL hos vuxna vars KOL symtom tidigare ofta har försämrats (så kallade exacerbationer) och som har kronisk bronkit. KOL är en kronisk sjukdom i lungorna som leder till att luftvägarna blir trängre (obstruktion) och till att väggarna i de små luftvägarna svullnar och blir irriterade (inflammation). Detta orsakar symtom som hosta, rosslig andning och röst, tryck över bröstet och andningssvårigheter. Daxas ska användas som tillägg till luftrörsvidgande medel.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Daxas

  Ta inte Daxas

  • om du är allergisk mot roflumilast eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har måttliga eller svåra leverproblem.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Daxas.


  Plötsliga anfall av andnöd

  Daxas ska inte användas för att lindra plötsliga anfall av andnöd (akuta bronkospasmer). För att lindra ett plötsligt anfall av andnöd är det mycket viktigt att din läkare skriver ut ett annat läkemedel som är avsett för detta och som du alltid kan bära med dig. Daxas hjälper inte i sådana situationer.


  Kroppsvikt

  Du ska väga dig regelbundet. Tala med läkare om du oavsiktligt går ner i vikt medan du tar detta läkemedel (en viktminskning som inte är kopplad till något särskilt kost eller motionsprogram).


  Andra sjukdomar

  Daxas är inte rekommenderat om du har någon av följande sjukdomar:

  • svåra immunologiska sjukdomar t.ex. HIV infektion, multipel skleros (MS), lupus erythematosus (LE) eller progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

  • svåra akuta infektionssjukdomar t.ex. tuberkulos eller akut leverinflammation

  • cancer (förutom basalcellscancer, en långsamt växande typ av hudcancer)

  • eller svåra störningar av hjärtfunktionen

  Detta på grund av att det saknas erfarenhet av användning av Daxas vid dessa tillstånd. Berätta för din läkare om du har en sådan sjukdom.


  Erfarenheten är också begränsad vid behandling av patienter som tidigare har haft tuberkulos, leverinflammation som orsakats av en virusinfektion, herpesinfektion eller bältros. Tala med din läkare om du har någon av dessa sjukdomar.


  Symtom du bör vara uppmärksam på

  Under de första behandlingsveckorna med Daxas kan du drabbas av diarré, illamående, magsmärtor eller huvudvärk. Tala med läkare om dessa biverkningar inte ger med sig efter de första behandlingsveckorna.


  Daxas rekommenderas inte till patienter som har en sjukdomshistoria av depression associerad med självmordstankar eller självmordsbeteende. Du kan också uppleva sömnlöshet, oro, nervositet eller nedstämdhet. Berätta för läkaren om du lider av eller tar läkemedel mot något av dessa tillstånd. Sådana läkemedel kan öka risken för att få någon av dessa biverkningar. Du eller din vårdgivare ska genast berätta för din läkare om ditt beteende eller din sinnesstämning är förändrad och om du har några självmordstankar.

  Barn och ungdomar

  Daxas ska inte användas av barn och ungdomar under 18 års ålder.

  Andra läkemedel och Daxas

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, speciellt följande:

  • ett läkemedel som innehåller teofyllin (ett läkemedel mot andningssjukdomar) eller

  • ett läkemedel mot någon immunologisk sjukdom, t.ex. metotrexat, azatioprin, infliximab, etanercept eller orala kortikosteroider som ska tas under lång tid.

  • läkemedel som innehåller fluvoxamin (ett läkemedel mot ångestsyndrom och depression), enoxacin (ett läkemedel mot bakterieinfektioner) eller cimetidin (ett läkemedel mot magsår och sura uppstötningar).

  Effekten av Daxas kan minska om det tas tillsammans med rifampicin (ett antibiotikum) eller tillsammans med fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin (läkemedel som vanligtvis används mot epilepsi). Rådfråga läkare.


  Daxas kan tas med andra läkemedel som används för att behandla KOL, t.ex. inhalerade eller orala kortikosteroider eller luftrörsvidgande medel. Sluta inte använda dessa läkemedel eller sänk inte dosen av dem om inte din läkare gett klartecken för detta.

  Graviditet och amning

  Använd inte Daxas om du är eller planerar att bli gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och du ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen eftersom Daxas kan vara skadligt för det ofödda barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Daxas påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Daxas innehåller laktos

  Om du är intolerant mot vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Daxas

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är en tablett om 500 mikrogram en gång dagligen.


  Svälj tabletten med lite vatten. Du kan ta detta läkemedel i samband med eller mellan måltider. Ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


  Du kan behöva ta Daxas under flera veckor innan den avsedda effekten uppnås.

  Om du har tagit för stor mängd av Daxas

  Om du har tagit för stor mängd tabletter kan du få följande symtom: huvudvärk, illamående, diarré, yrsel, hjärtklappning, svimfärdighet, klibbighet och lågt blodtryck.

  Kontakta läkare eller apotekspersonal snarast. Ta om möjligt med dig återstående tabletter och denna bipacksedel.

  Om du har glömt att ta Daxas

  Om du glömmer att ta en tablett vid den vanliga tidpunkten så ska du ta den så snart du kommer ihåg det under samma dag. Om du har glömt att ta din Daxas tablett en dag, ska du ta nästa tablett som vanligt dagen efter. Fortsätt att ta läkemedlet vid de vanliga tidpunkterna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Daxas

  För bästa möjliga lungfunktion är det viktigt att du fortsätter att ta Daxas under den tid som din läkare har ordinerat, även om du inte har några symtom.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan få diarré, illamående, magsmärtor eller huvudvärk under de första veckorna av behandlingen med Daxas. Tala med din läkare om dessa biverkningar inte avtar under de första veckorna av behandlingen.


  Vissa biverkningar kan bli allvarliga. I kliniska studier och efter marknadsintroduktion har sällsynta fall av självmordstankar och självmordsbeteende (inklusive självmord) rapporterats. Berätta genast för din läkare om du har några självmordstankar. Du kan också få biverkningar såsom sömnlöshet (vanlig), ångest (mindre vanlig), nervositet (sällsynt), panikattack (sällsynt) eller nedstämdhet (sällsynt).


  I mindre vanliga fall inträffar allergiska reaktioner. Allergiska reaktioner kan påverka huden och i sällsynta fall orsaka svullnad av ögonlock, ansikte, läpparna och tungan, vilket kan orsaka andningssvårigheter och/eller blodtrycksfall och ökad puls. Om du drabbas av en allergisk reaktion ska du genast sluta att ta Daxas och kontakta läkare eller uppsöka akutavdelningen på närmaste sjukhus. Ta med dig återstående tabletter och denna bipacksedel och lämna full information om dina nuvarande behandlingar.


  Andra förekommande biverkningar:


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 10 användare)

  • diarré, illamående, magsmärtor

  • viktminskning, minskad aptit

  • huvudvärk


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

  • darrningar, känsla av att det snurrar i huvudet (svindel), yrsel

  • känsla av oregelbundna hjärtslag eller ökat antal hjärtslag (hjärtklappning)

  • magkatarr, kräkningar

  • läckage av magsyra till matstrupen (sura uppstötningar), matsmältningsbesvär

  • utslag

  • muskelsmärtor, muskelsvagehet eller kramper

  • ryggont

  • svaghetskänsla eller trötthet, sjukdomskänsla.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

  • förstorade bröst hos män

  • försämrat smaksinne

  • luftvägsinfektioner (förutom lunginflammation)

  • blod i avföringen, förstoppning

  • förhöjda lever eller muskelenzymer (undersöks med hjälp av blodprover)

  • svullnader på huden (nässelutslag).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Daxas ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är roflumilast. En filmdragerad tablett (tablett) innehåller 500 mikrogram roflumilast.

  • Övriga innehållsämnen är:

   • Kärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon (K90), magnesiumstearat.

   • Dragering: hypromellos, Makrogol 4000, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Daxas 500 mikrogram filmdragerade tabletter är gula, D formade filmdragerade tabletter märkta med ”D” på ena sidan.

  En förpackning innehåller 10, 14, 28, 30, 84, 90 eller 98 filmdragerade tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  AstraZeneca AB

  SE-151 85 Södertälje

  Sverige


  Tillverkare

  Takeda GmbH

  Production site Oranienburg

  Lehnitzstraße 70‑98

  16515 Oranienburg

  Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  AstraZeneca S.A./N.V.

  Tel: +32 2 370 48 11


  Lietuva

  UAB AstraZeneca Lietuva

  Tel: +370 5 2660550

  България

  АстраЗенека България ЕООД

  Тел.: +359 24455000


  Luxembourg/Luxemburg

  AstraZeneca S.A./N.V.

  Tél/Tel: +32 2 370 48 11


  Česká republika

  AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

  Tel: +420 222 807 111


  Magyarország

  AstraZeneca Kft.

  Tel.: +36 1 883 6500


  Danmark

  AstraZeneca A/S

  Tlf: +45 43 66 64 62


  Malta

  Associated Drug Co. Ltd

  Tel: +356 2277 8000


  Deutschland

  AstraZeneca GmbH

  Tel: +49 41 03 7080


  Nederland

  AstraZeneca BV

  Tel: +31 79 363 2222


  Eesti

  AstraZeneca

  Tel: +372 6549 600


  Norge

  AstraZeneca AS

  Tlf: +47 21 00 64 00


  Ελλάδα

  AstraZeneca A.E.

  Τηλ: +30 210 6871500


  Österreich

  AstraZeneca Österreich GmbH

  Tel: +43 1 711 31 0


  España

  AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

  Tel: +34 91 301 91 00


  Polska

  AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 245 73 00


  France

  AstraZeneca

  Tél: +33 1 41 29 40 00


  Portugal

  AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: +351 21 434 61 00


  Hrvatska

  AstraZeneca d.o.o.

  Tel: +385 1 4628 000


  România

  AstraZeneca Pharma SRL

  Tel: +40 21 317 60 41


  Ireland

  AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

  Tel: +353 1609 7100


  Slovenija

  AstraZeneca UK Limited

  Tel: +386 1 51 35 600


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000


  Slovenská republika

  AstraZeneca AB, o.z.

  Tel: +421 2 5737 7777


  Italia

  Simesa S.p.A.

  Tel: +39 02 9801 1


  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: +358 10 23 010


  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

  Τηλ: +357 22490305


  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000


  Latvija

  SIA AstraZeneca Latvija

  Tel: +371 67377100


  United Kingdom

  AstraZeneca UK Ltd

  Tel: +44 1582 836 836



  Denna bipacksedel ändrades senast

  18 november 2016.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.