Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dalacin® Kapsel, hård 150mg Tryckförpackning, 40kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klindamycin Varunummer: 412064 Apotekets varuid: 12473
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin är ett bakteriehämmande medel (antibiotikum). Dalacin används för behandling av infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.

  Klindamycin som finns i Dalacin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dalacin

  75 mg, 150 mg, 300 mg kapslar, hårda
  klindamycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dalacin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
  3. Hur du använder Dalacin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dalacin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin är ett bakteriehämmande medel (antibiotikum). Dalacin används för behandling av infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.


  Klindamycin som finns i Dalacin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

  Använd inte Dalacin

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk mot linkomycin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin:

  • om du har, eller tidigare har haft, någon tarmsjukdom. Om du har det bör du informera din läkare om detta innan behandlingen med Dalacin påbörjas.

  • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.


  Vid långtidsbehandling ska lever- och njurfunktionen samt blodet undersökas regelbundet av läkaren.


  Andra läkemedel och Dalacin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder erytromycin eller muskelavslappnandeläkemedel. Informera också din läkare om du äter p-piller då dess effekt kan påverkas av behandlingen med Dalacin.


  Tala om för läkaren om du tar warfarin eller liknande läkemedel som används för att göra blodet tunnare då detta kan öka blödningsrisken. Läkaren kan behöva genomföra regelbundna tester av ditt blod för att se hur bra ditt blod koagulerar.


  Infektioner

  Användning av klindamycin kan orsaka överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin,

  särskilt jästsvamp. Kontakta din läkare snarast om du misstänker att du har utvecklat en sådan infektion.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Dalacin. Dalacin bör inte användas under de tre första månaderna av graviditeten eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.

  Om du är gravid bör du bara använda Dalacin efter ingående diskussion med din läkare som kommer att avgöra om denna behandling är lämplig för dig.


  Amning

  Det finns risk för att barn som ammas påverkas. Använd därför inte Dalacin under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dalacin kapslar innehåller laktos

  Dalacin kapslar innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.    3. Hur du använder Dalacin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig. Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten och intas i sittande eller stående ställning. Dalacin kan tas med eller utan mat.


  Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

  Om du använt för stor mängd av Dalacin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Dalacin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta läkare eller sjuksköterska omedelbart om du upplever följande biverkningar under behandlingen med Dalacin:

  • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber). Detta kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation eller inflammation i tjocktarmens slemhinnor (pseudomembranös kolit). Denna vanliga biverkan kan i mycket sällsynta fall utvecklas till livshotande komplikationer.

  • plötslig väsande andhämtning, svårighet att andas eller svälja, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det kliar över hela kroppen). Detta kan vara tecken på en allvarlig överkänslighetsreaktion (förekommer hos ett okänt antal användare).

  • en läkemedelsreaktion med symtom såsom feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom, förekommer hos ett okänt antal användare).

  • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (förekommer hos ett okänt antal användare).

  • inflammerad och fjällande hud, allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (förekommer hos ett okänt antal användare).


  Dalacin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Övriga biverkningar:


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • buksmärta

  • diarré

  • onormala levervärden

  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • nässelutslag eller andra hudutslag

  • kräkningar

  • illamående


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • diarré orsakad av bakterien Clostridium difficile 

  • infektion i slidan

  • minskad mängd av en eller flera typer av vita blodkroppar (neutropeni, leukopeni)

  • minskad mängd blodplättar

  • ökad mängd av vissa vita blodkroppar (eosinofili)

  • förändrad smak

  • sår i matstrupen

  • inflammation i matstrupen

  • gulsot

  • allergiska reaktioner

  • mässlingslika utslag

  • klåda


  Svampöverväxt kan orsaka infektion i munhåla och underliv.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dalacin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klindamycin 75 mg, 150 mg respektive 300 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat samt gelatin, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, titandioxid (E 171).

  Kapslar 75 mg innehåller också kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

  Kapslar 300 mg innehåller också erytrosin (E 127) och indigokarmin (E132).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapslar 75 mg: Blister om 40 tabletter.

  Kapslar 150 mg: Blister om 4, 30, 40 respektive 100 tabletter.

  Kapslar 300 mg: Blister om 20, 32 respektive 100 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  Email: eumedinfo.sweden@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.