Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cytarabine Pfizer Injektions-/infusionsvätska, lösning 100mg/ml Plastflaskor, 10x20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cytarabin Varunummer: 084822 Apotekets varuid: 22852
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cytarabine Pfizer är och vad det används för

  Tala med din läkare om du inte är säker på varför du får Cytarabine Pfizer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cytarabine Pfizer

  20 mg/ml och 100 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
  cytarabin
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare elle apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cytarabine Pfizer är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Cytarabine Pfizer
  3. Hur Cytarabine Pfizer ges till dig
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cytarabine Pfizer ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cytarabine Pfizer är och vad det används för

  • Cytarabine Pfizer ges till vuxna och barn. Den aktiva substansen är cytarabin.

  • Cytarabine Pfizer är ett av de läkemedel som ingår i gruppen cytostatika. Dessa läkemedel används i behandlingen av akut leukemi (blodcancer som innebär för många vita blodkroppar). Cytarabine Pfizer stör tillväxten av cancercellerna som så småningom dör.

  • Cytarabine Pfizer används för att uppnå och bibehålla kontroll på den akuta leukemin.

  • Cytarabine Pfizer används även för att förebygga leukemi i centrala nervsystemet samt i högre doser när normal dos eller andra cytostatika inte längre är verksamma mot leukemin.

  • Cytarabin som finns i Cytarabine Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Tala med din läkare om du inte är säker på varför du får Cytarabine Pfizer.

  2. Vad du behöver veta innan du ges Cytarabine Pfizer

  Använd inte Cytarabine Pfizer

  • om du är allergisk mot cytarabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Tala om för läkare om din lever inte fungerar ordentligt. Det hjälper läkaren att avgöra om cytarabin är lämpligt för dig.

  • Tala om för läkare om du planerar att vaccinera dig. Vissa typer av vaccin är inte lämpliga då du behandlas med Cytarabine Pfizer.

  Andra läkemedel och Cytarabine Pfizer

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du:

  • tar läkemedel som innehåller flucytosin (ett läkemedel för behandling av svampinfektioner)

  • tar läkemedel som innehåller digoxin för behandling av hjärtbesvär

  • tar gentamicin (ett antibiotikum för behandling av bakterieinfektioner)

  • tar läkemedel som innehåller cyklofosfamid eller metotrexat som används i cancerbehandlingsregimer.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Undvik graviditet när du eller din partner behandlas med Cytarabine Pfizer. Om du är sexuellt aktiv bör du använda ett effektivt preventivmedel för att förhindra graviditet under behandlingen, oavsett om du är kvinna eller man. Cytarabine Pfizer kan orsaka medfödda missbildningar, så det är viktigt att tala om för läkaren om du tror att du är gravid.


  Amning

  Cytarabine Pfizer ska inte användas vid amning då detta kan skada ditt barn. Rådfråga därför läkare innan du inleder behandling med Cytarabine Pfizer.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du känner dig dålig efter behandling med Cytarabine Pfizer ska du undvika att framföra fordon eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Cytarabine Pfizer innehåller natrium

  Cytarabine Pfizer innehåller upp till 39 mmol natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur Cytarabine Pfizer ges till dig

  Användning för barn och ungdomar

  Cytarabine Pfizer ges som en infusion i en ven (via ett dropp) eller som injektion under överinseende av specialister på sjukhuset.

  Dosen bestäms av läkaren baserat på det tillstånd du behandlas för och din kroppsyta. Kroppsvikt och längd används för att beräkna kroppsytan.


  Regelbundna kontroller

  Under behandlingen kommer du att behöva genomgå regelbundna kontroller, inklusive blodprover. Läkaren talar om hur ofta det ska ske. Läkaren utför regelbundna kontroller av:

  • blodet, för att kontrollera om antalet blodkroppar är för lågt och måste behandlas.

  • levern (återigen med blodprover), för att kontrollera att Cytarabine Pfizer inte påverkar leverns funktioner på ett skadligt sätt

  • njurarna (återigen med blodprover), för att kontrollera att Cytarabine Pfizer inte påverkar njurarnas funktioner på ett skadligt sätt

  • urinsyranivåerna i blodet eftersom Cytarabine Pfizer kan öka urinsyranivåerna i blodet.

   Du kan få ett annat läkemedel om urinsyranivåerna är för höga.

  Om du använt för stor mängd av Cytarabine Pfizer

  Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig medan du är på sjukhus är det osannolikt att du kommer att få för stor mängd läkemedel.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Biverkningar av Cytarabine Pfizer är dosberoende. Vanligast är biverkningar i magtarmkanalen.


  Kontakta läkare eller sjuksköterska omedelbart om du drabbas av följande symtom som kan vara tecken på en allvarlig biverkan. Du kan behöva omedelbar läkarvård.

  • Influensaliknande symtom såsom hög feber eller feber och frossa

  • Du känner dig trött och slö med nedsatt rörelseförmåga

  • Plötslig pipande andning, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om den förekommer över hela kroppen). Detta kan bero på allvarlig allergisk reaktion.

  • Akuta andningssvårigheter, vilket kan bero på lungödem.

  • Svåra buksmärtor


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • Blodförgiftning, lunginflammation, infektion (kan vara lindrig, men kan även vara allvarlig, ibland dödlig)

  • Benmärgssvikt, onormalt testresultat av benmärg

  • Blodbrist, avvikande blodceller (megaloblastisk anemi), lågt antal vita blodceller

   eller blodplättar samt minskat antal nybildade röda blodkroppar

  • Inflammation i blodkärl

  • Sår i munslemhinnan, munsår, analinflammation och sårbildning, diarré, kräkningar, illamående, buksmärta, blödning i mage och tarm

  • Onormal leverfunktion, förhöjda leverenzymvärden

  • Håravfall, utslag

  • Muskelsmärta

  • Feber

  • Onormalt blodutstryk


  Cytarabinsyndrom, som är en mycket vanlig biverkning, kan uppträda 6 till 12 timmar efter att man har fått cytarabin. Symtomen innefattar sjukdomskänsla med hög feber, smärta i ben, muskler och ibland i bröstet, blåsutslag, ont i ögonen. Cytarabinsyndromet kan behandlas.


  Följande mycket vanliga biverkningar kan dessutom förekomma vid behandling med höga doser cytarabin:

  • Påverkan på det centrala nervsystemet med symtom såsom: sömnighet, problem att kontrollera och koordinera muskelrörelser, påverkan på talförmågan

  • Sjukdom på hornhinnan

  • Akuta andningssvårigheter och vatten i lungorna (lungödem)


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Hudsår


  Följande vanliga biverkningar kan dessutom förekomma vid behandling med höga doser cytarabin:

  • Svår tarminflammation (nekrotiserande kolit)

  • Hudavlossning


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • Allvarlig infektion i hjärnan (leukoencefalopati), denna biverkning uppkommer framförallt i samband med administrering in i området som omger ryggraden


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Bakteriell infektion vid injektionsstället (cellulit)

  • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) vilket ger symtom som t.ex. andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte och läppar, utslag och klåda

  • Minskad aptit

  • Skada i nervvävnaden (neurotoxicitet), inflammation i en eller flera nerver (neurit) och smärta

  • Yrsel, huvudvärk, ryggradsskada vilket leder till förlamning av alla fyra extremiteter (armar och ben)

  • Ögoninflammation; kan förekomma med utslag

  • Inflammation i hinnan som omger hjärtat (perikardit)

  • Inflammation i ytliga blodkärl

  • Andnöd, smärta i svalget

  • Inflammation i bukspottkörteln, matstrupskatarr, sårbildning i matstrupe

  • Gulsot

  • Brännande smärta i handflator och fotsulor, nässelfeber, klåda, rodnad, fräknar, blödning från hud- och slemhinnor

  • Ledsmärta

  • Nedsatt njurfunktion, oförmåga att kissa (urinretention)

  • Bröstsmärta

  • Reaktion vid injektionsstället (smärta och inflammation)


  Följande biverkningar har dessutom rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) vid behandling med höga doser cytarabin:

  • Leverböld, skada på levern

  • Påverkan på det centrala nervsystemet med symtom såsom: personlighetsförändring, koma, kramper, skada i nerverna i det perifera nervsystemet (perifera motoriska och sensoriska neuropatier)

  • Sjukdom i hjärtmuskeln (kardiomyopati) med påföljande död

  • Vävnadsdöd i tarmen (nekros), gasfyllda blåsor och sår i magtarmkanalen, bukhinneinflammation

  • Ögoninflammation med blödning


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cytarabine Pfizer ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Sjukhuspersonalen förvarar läkemedlet på ett säkert sätt.

  Oöppnad förpackning: Förvaras vid 15 ºC – 25 ºC. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är cytarabin. 1 ml innehåller 20 mg respektive 100 mg cytarabin.

  • Övriga innehållsämnen är:

   20 mg/ml: natriumklorid, saltsyra, natriumhydroxid, och vatten för injektionsvätskor.

   100 mg/ml: saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  20 mg/ml: 1x5 ml, 5x5 ml, 10x5 ml och 1x25 ml i polypropenflaskor.

  100 mg/ml: 1x10 ml, 10x10 ml, 1x20 ml och 10x20 ml i polypropenflaskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Sverige

  Tel. 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-10


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Cytarabine Pfizer kan spädas med sterilt vatten, glukos 50 mg/ml och natriumklorid 9 mg/ml.

  För infusion spädes Cytarabine Pfizer i natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml. Lämpligen används infusionslösning med slutet överföringssystem. Koncentrationen får dock ej överstiga 50 mg/ml.


  Varje flaska bör granskas före användning. Skulle urkristallisering av substans ha inträffat på grund av för kall förvaring, upplöses denna genom uppvärmning till 55 ºC och skakning. Därefter får lösningen svalna till kroppstemperatur. Användes därefter omedelbart.


  Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas till Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

  Kommer cytarabin i kontakt med hud, skölj med stora mängder vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj mycket noga med stora mängder vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.

  Cytarabine Pfizer är ej vävnadsirriterande, varför extravasal injektion ej behöver åtgärdas.


  Förvaring och hållbarhet

  Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är användningstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 ºC – 8 ºC, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Oöppnad förpackning: Förvaras vid 15 ºC – 25 ºC. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.