Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cyklokapron® Injektionsvätska, lösning 100mg/ml Glasampuller, 10x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tranexamsyra Varunummer: 073494 Apotekets varuid: 11706
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cyklokapron är och vad det används för

  Cyklokapron innehåller tranexamsyra, som tillhör en grupp läkemedel som kallas hemostatika; fibrinolyshämmande medel, aminosyror.

  Cyklokapron används hos vuxna och barn över 1 år för att förebygga och behandla blödningar på grund av fibrinolys, vilket innebär att blodet har svårt att koagulera.

  Specifika användningsområden inkluderar:

  Tranexamsyra som finns i Cyklokapron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cyklokapron

  100 mg/ml injektionsvätska, lösning
  tranexamsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonalsjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cyklokapron är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Cyklokapron
  3. Hur du ges Cyklokapron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cyklokapron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cyklokapron är och vad det används för

  Cyklokapron innehåller tranexamsyra, som tillhör en grupp läkemedel som kallas hemostatika; fibrinolyshämmande medel, aminosyror.

  Cyklokapron används hos vuxna och barn över 1 år för att förebygga och behandla blödningar på grund av fibrinolys, vilket innebär att blodet har svårt att koagulera.

  Specifika användningsområden inkluderar:

  • Kraftiga menstruationer hos kvinnor

  • Blödning i mage/tarm

  • Blödningar i urinvägarna efter prostataoperation eller kirurgiska ingrepp som påverkar urinvägarna

  • Öron-, näsa- eller halsoperation

  • Hjärt-/kärloperation, bukoperation eller gynekologisk operation

  • Blödning efter att du har behandlats med ett annat blodproppshämmande läkemedel.

  Tranexamsyra som finns i Cyklokapron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du ges Cyklokapron

  Du ska inte ges Cyklokapron

  • om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har en sjukdom som gör att du får blodproppar

  • om du har en sjukdom som kallas för ”konsumtionskoagulopati”, där blodet i hela kroppen börjar bilda blodproppar

  • om du har problem med njurarna

  • om du tidigare har haft kramper.


  På grund av risken för ödem i hjärnan och kramper rekommenderas inte användning i hjärnan (intratekal och intraventrikulär injektion eller intracerebral applikation).


  Om du tror att något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du tvekar över något, tala med läkare innan du ges Cyklokapron.

  Varningar och försiktighet

  Tala om för läkaren om något av nedanstående stämmer in på dig för att hjälpa honom eller henne att bestämma om Cyklokapron är lämpligt för dig:

  • Om du har haft blod i urinen: Cyklokapron ska inte ges på grund av risken för flödeshinder i urinröret.

  • Om du har en ökad risk för att få blodproppar.

  • Om du har en kraftig koagulering eller blödning i hela kroppen (disseminerad intravaskulär koagulation) är Cyklokapron kanske inte lämplig för dig, förutom om du har akut allvarlig blödning och blodprov har visat att den process som hämmar blodets förmåga att koagulera (fibrinolys) har aktiverats.

  • Om du tidigare har haft kramper ska du inte behandlas med Cyklokapron. Läkaren ska använda minsta möjliga dos för att undvika kramper vid behandling med Cyklokapron.

  • Om du står på långtidsbehandling med Cyklokapron ska eventuella förändringar i färgseendet bevakas, och vid behov ska behandlingen avbrytas.

  Vid fortsatt långtidsanvändning av Cyklokapron bör du gå på regelbundna ögonundersökningar (kontroll av synskärpa, färgseende, ögonbotten, synfält etc.).

  Vid ögonförändringar, i synnerhet sjukdomar i näthinnan, ska läkaren efter rådgörning med en specialist besluta om långtidsbehandling med Cyklokapron är nödvändig i ditt fall.

  Andra läkemedel och Cyklokapron

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

  Tala i synnerhet om för läkaren om du tar:

  • andra läkemedel för att få blodet att koagulera, så kallade antifibrinolytiska medel

  • läkemedel som förhindrar blodproppsbildning, så kallade trombolytiska läkemedel

  • p-piller.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

  Tranexamsyra utsöndras i bröstmjölk. Användning av Cyklokapron under amning rekommenderas därför inte.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du ges Cyklokapron

  Cyklokapron kommer att ges till dig genom en långsam injektion i ett blodkärl. Läkaren bestämmer vilken dos som passar för dig och hur länge du ska behandlas.


  Användning för barn

  Till barn från 1 år baseras dosen på barnets vikt. Läkaren bestämmer vilken dos som passar och hur länge barnet ska behandlas.


  Användning för äldre

  Ingen minskning av dosen behövs, såvida det inte finns tecken på njursvikt.


  Användninga för patienter med nedsatt njurfunktion

  Vid nedsatt njurfunktion kommer dosen av tranexamsyra att minskas med hänsyn till ett blodprov (serumkreatininvärdet).


  Användning för patienter med nedsatt leverfunktion

  Ingen minskning av dosen behövs.


  Administreringssätt

  Cyklokapron ska endast injiceras långsamt i ett blodkärl.

  Cyklokapron får inte injiceras i en muskel.

  Om du har givits för stor mängd av Cyklokapron

  Om du får mer Cyklokapron än du ska kan du få ett övergående blodtrycksfall. Tala med läkare eller apotekspersonal omedelbart.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna som har rapporterats för Cyklokapron är följande:

  Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)


  • besvär i mage/tarm (illamående, kräkningar, diarré)


  Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

  • påverkan på huden: utslag


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • sjukdomskänsla med lågt blodtryck, särskilt om injektionen har givits för snabbt

  • blodproppar

  • påverkan på nervsystemet: kramper

  • påverkan på ögonen: synförändringar inklusive försämrat färgseende

  • påverkan på immunsystemet: allergiska reaktioner


  5. Hur Cyklokapron ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Får ej frysas.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är tranexamsyra 100 mg/ml.

  Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cyklokapron 100 mg/ml injektionsvätska, lösning: ampull av glas typ I innehållande en klar, färglös lösning.


  Förpackningar med 5, 6 eller 10 ampuller (glas typ I) om 5 ml i en ytterkartong, där varje ampull innehåller 500 mg tranexamsyra.


  Förpackningar med 10 ampuller (glas typ I) om 10 ml i en ytterkartong, där varje ampull innehåller 1 000 mg tranexamsyra.


  Förpackningar med 10 x 1 ampuller (glas typ I) om 5 ml i en ytterkartong, där varje ampull innehåller 500 mg tranexamsyra.


  Förpackningar med 10 x 1 ampuller (glas typ I) om 10 ml i en ytterkartong, där varje ampull innehåller 1 000 mg tranexamsyra.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  Email: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-30 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.