Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Condyline® Kutan lösning 5mg/ml Glasflaska, 3,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Podofyllotoxin Varunummer: 114512 Apotekets varuid: 6303
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Condyline är och vad det används för

  Condyline innehåller podofyllotoxin som hämmar de virusinfekterade cellernas tillväxt.

  Condyline används för utvärtes behandling av könsvårtor (kondylom). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. De orsakas av ett virus som sprids sexuellt. Det innebär att du kan smitta eller bli smittad av din sexualpartner. Därför bör både du och din sexualpartner undersökas och om nödvändigt behandlas.

  Podofyllotoxin som finns i Condyline kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Condyline

  5 mg/ml kutan lösning
  Podofyllotoxin

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Condyline är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Condyline
  3. Hur du använder Condyline
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Condyline ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Condyline är och vad det används för

  Condyline innehåller podofyllotoxin som hämmar de virusinfekterade cellernas tillväxt.

  Condyline används för utvärtes behandling av könsvårtor (kondylom). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. De orsakas av ett virus som sprids sexuellt. Det innebär att du kan smitta eller bli smittad av din sexualpartner. Därför bör både du och din sexualpartner undersökas och om nödvändigt behandlas.

  Podofyllotoxin som finns i Condyline kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Condyline

  Använd inte Condyline

  • om du är allergisk mot podofyllotoxin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • på öppna sår efter t ex kirurgiska ingrepp.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Condyline.


  Undvik att få Condyline i ögonen. Skulle detta ändå inträffa skölj omedelbart med riklig mängd vatten och kontakta läkare.


  Under behandlingsperioden ska du inte ha samlag.


  Condyline-flaskan har s k trygghetskork, som öppnas genom att trycka korken nedåt och samtidigt vrida motsols. Var noga med att skruva på locket efter användning.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Condyline under graviditet.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Condyline under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter har observerats.


  3. Hur du använder Condyline

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  - Före pensling ska vårtorna tvättas noggrant med tvål och vatten samt torkas med t ex en pappershandduk/servett.


  - Pensla Condyline på vårtorna med hjälp av bomullspinnarna som medföljer förpackningen.


  - Använd en pinne vid varje behandlingstillfälle.


  - Doppa bomullspinnen i lösningen och pensla vårtorna en efter en tills alla vårtor har behandlats.


  - Var noggrann med att lösningen bara kommer på vårtorna.


  - Låt lösningen torka någon minut.


  - Efter penslingen skall vårtorna inte tvättas.


  - Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.


  Rekommenderad dos för vuxna är pensling 1-2 gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar. Behandlingen kan upprepas efter fyra dagars uppehåll. Maximalt 5 behandlingsperioder (3 dagar pensling + 4 dagar uppehåll).

  Om du använt för stor mängd av Condyline:

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel i Sverige 112 och i Finland 09-4711) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10):

  Hudreaktioner som klåda, ömhet, sveda, rodnad och sårbildning är vanliga och kan uppträda efter 2-3 dagars behandling. Nästan alla patienter känner en måttlig sveda efter 2 eller 3 dagar. Oftast är besvären lindriga och försvinner av sig själva inom en vecka efter avslutad behandling.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100):

  Inflammation i ollon och förhud.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Condyline ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är podofyllotoxin 5 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är etanol (96%), mjölksyra, natriumlaktat

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  3,5 ml glasflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  Tel: +46 18 444 0330

  Fax: +46 18 444 0335

  Tillverkare:

  Takeda Austria GmbH

  St Peter Strasse 25

  A-4020 Linz

  Österrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.