Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cloxacillin Stragen Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1g Injektionsflaska, 10x1g (20ml flaska)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kloxacillin Varunummer: 018485 Apotekets varuid: 18691
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cloxacillin Stragen är och vad det används för

  Cloxacillin Stragen är ett antibiotikum som tillhör en typ läkemedel som kallas pencillinasstabila penicilliner. Cloxacillin Stragen verkar genom att det förhindrar bakterien att bilda normal cellvägg. Utan cellvägg dör bakterien. Cloxacillin Stragen fungerar mot grampositiva aerober och mot anaerober speciellt stafylokocker.Cloxacillin Stragen används vid behandling av infektioner orsakade av pencillinasproducerande stafylokocker: hud och mjukdelsinfektioner, inflammation i hjärtat (endokardit), inflammation i benmärgen (osteomyelit) och blodförgiftning (sepsis).

  Kloxacillin som finns i Cloxacillin Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cloxacillin Stragen

  1 g och 2 g pulver till injektionsvätska/infusionsvätska, lösning. Kloxacillinnatrium motsvarande 1g eller 2g kloxacillin.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cloxacillin Stragen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cloxacillin Stragen
  3. Hur du använder Cloxacillin Stragen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cloxacillin Stragen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cloxacillin Stragen är och vad det används för

  Cloxacillin Stragen är ett antibiotikum som tillhör en typ läkemedel som kallas pencillinasstabila penicilliner. Cloxacillin Stragen verkar genom att det förhindrar bakterien att bilda normal cellvägg. Utan cellvägg dör bakterien. Cloxacillin Stragen fungerar mot grampositiva aerober och mot anaerober speciellt stafylokocker.
  Cloxacillin Stragen används vid behandling av infektioner orsakade av pencillinasproducerande stafylokocker: hud och mjukdelsinfektioner, inflammation i hjärtat (endokardit), inflammation i benmärgen (osteomyelit) och blodförgiftning (sepsis).


  Kloxacillin som finns i Cloxacillin Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cloxacillin Stragen

  Använd inte Cloxacillin Stragen

  • om du är allergisk (överkänslig) mot kloxacillin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot penicillin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot cefalosporiner.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Cloxacillin Stragen:

  • om du har nedsatt njurfunktion

  Andra läkemedel och Cloxacillin Stragen

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
  Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du har behandlats med:

  • Probenecid (läkemedel vid gikt) eftersom detta kan påverka utsöndringen av kloxacillin.

  • Metotrexat (ett läkemedel som används vid behandling av reumatoid artrit) eftersom samtidig användning av metotrexat kan ge ökad effekt/biverkningar av metotrexat på grund av minskad utsöndring.

  • Dikumarol läkemedel (läkemedel som har en blodtunnande effekt) eftersom effekten av dessa kan minska vid samtidig behandling med kloxacillin.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet: Lång klinisk erfarenhet visar liten risk för skadliga effekter på graviditet, foster eller det nyfödda barnet. Trots detta bör du fråga läkare om råd om du är gravid eller planerar graviditet.


  Amning: Lite av läkemedlet går över i bröstmjölk. Effekt på barn som ammas är inte troligt även om en viss påverkan på barnets mag-och munflora inte kan uteslutas. Små mängder aktiv substans i bröstmjölken kan orsaka ökad risk för överkänslighet. Rådgör med din läkare om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel förmodas inte påverka körförmågan eller förmågan att använda maskiner


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför alltid all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Cloxacillin Stragen

  Detta är ett läkemedel som givits till dig av sjukvårdspersonal.


  Produkten kan ges som en intramuskulär injektion eller som en intravenös infusion. Infusion används då patienten inte kan ta läkemedel i tablettform och i de fall där det finns behov av en snabbt insättande behandling.


  Dosering
  Läkaren anpassar dosen individuellt.

  Om du tagit för stor mängd av Cloxacillin Stragen

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112, tel. i Finland 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar(kan drabba upp till 1 av 10 användare):

  • Illamående, lös avföring

  • Utslag

  • Flebit (inflammation i en ven efter intravenös injektion)

  Mindre vanliga biverkningar(kan drabba upp till 1 av 100 användare):

  • Ökat antal vita blodkroppar av en speciell typ i blodet (eosinofili)

  • Nässelutslag (urticaria)


  Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare):

  • Minskat antal granulocytceller i blodet (agranulocytos)

  • Minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

  • Akut inflammation i tjocktarmen (pseudomembranös kolit)

  • Leverskada

  • Njurskada

  • Svåra allergiska reaktioner (andningssvårigheter eller chock)

  Lokal smärta kan uppstå vid intramuskulär injektion.


  Cloxacillin Stragen kan ge upphov till en minskning av antalet vita blodkroppar och ditt motstånd mot infektioner kan därmed minska. Om du upplever infektion med symtom som feber och allvarlig påverkan på allmäntillståndet eller feber med lokala infektionssymtom som ont i hals/svalg/mun eller urinvägar skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodtest kommer att göras för att kontrollera eventuell minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att informera din läkare om din medicin.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cloxacillin Stragen ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kloxacillinnatrium motsvarande 1 g eller 2 g kloxacillin

  • Produkten innehåller inga hjälpämnen

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cloxacillin Stragen är ett pulver till injektionsvätska/infusionsvätska, lösning. Pulvret är vitt till nästan vitt. Pulvret förpackas i en injektionsflaska för engångsbruk som förpackas i en ytterkartong.
  Varje kartong innehåller 10 injektionsflaskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Stragen Nordic A/S
  Helsingørsgade 8C
  DK-3400 Hillerød
  Danmark
  Tel: +45 48 10 88 10
  Fax: +45 48 10 88 11
  e-post: info@stragen.dk

  MITIM S.R.L.
  I-25125 Brescia, Italia


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-15


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Elektrolytinnehåll: 1 g innehåller 2 mmol Na+ motsvarande 15 ml isoton natriumkloridlösning.


  Beredning:
  Aseptisk teknik bör användas vid beredning av lösningen.
  Beroende på mängden lösning som skall administreras rekommenderas vatten för injektionsvätskor eller 9 mg/ml natriumkloridlösning för att lösa pulvret.


  Instruktion för beredning av lösning för injektion/infusion:
  Mängden lösningsmedel som skall tillsättas vid beredning av injektions/infusionsvätskan ges nedan:


  Administreringssätt

  Styrka/injektionsflaska

  Infusion under kort tid

  Infusion under lång tid

  Intravenös injektion

  Intramuskulär injektion

  1 g/ 20ml

  -

  -

  20 ml

  4 ml

  2 g/ 20ml

  100 ml¹

  10 ml²

  40 ml

  2 g/ 50ml

  100 ml¹

  10 ml²

  40 ml

  1) Lösningen bereds i ”Minibag” av plast med användning av en överföringsadapter eller i en 100 ml flaska med hjälp av en överföringskanyl.

  2) 2 g löses i 10 ml vatten för injektion och blandas i lämplig infusionslösning.


  Användning
  Efter beredning skall lösningen vara klar. Använd inte lösningen om den innehåller synliga partiklar. Drag upp enbart en dos. Oanvänd lösning skall kasseras.


  Blandbarhet
  Kloxacillin är blandbar med följande intravenösa infusionsvätskor:

  • vatten för injektionsvätskor

  • 9 mg/ml natriumkloridlösning


  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.


  Stabilitet
  Den kemiska och fysikaliska stabiliteten under användning har visats under 6 timmar i rumstemperatur (25 ºC) i rumsbelysning och under 24 timmar vid 2-8 ºC i skydd från ljus.
  Ur mikrobiologisk synvinkel skall den färdigblandade lösningen användas omedelbart. Om den beredda lösningen inte används omedelbart är lagringstiden och lagringsförhållandena innan förbrukning användarens ansvar. Normalt bör denna tid inte överskrida 24 timmar vid 2-8 ºC.


  Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.