Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Clopidogrel Krka Filmdragerad tablett 75mg Blister, 50tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klopidogrel Varunummer: 064292 Apotekets varuid: 23331
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Clopidogrel Krka är och vad det används för

  Clopidogrel Krka innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

  Clopidogrel Krka används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

  Du har fått Clopidogrel Krka för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Clopidogrel Krka

  75 mg filmdragerade tabletter
  klopidogrel
  hydrogenerad ricinolja

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Clopidogrel Krka är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Clopidogrel Krka
  3. Hur du använder Clopidogrel Krka
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Clopidogrel Krka ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Clopidogrel Krka är och vad det används för

  Clopidogrel Krka innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).


  Clopidogrel Krka används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).


  Du har fått Clopidogrel Krka för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

  • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), eller

  • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom

  2. Vad du behöver veta innan du använder Clopidogrel Krka

  Använd inte Clopidogrel Krka

  • Om du är allergisk mot klopidogrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t.ex. magsår eller blödning i hjärnan

  • Om du lider av allvarlig leversjukdom


  Om du tror att några av dessa passar in på dig, eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din läkare innan du börjar med Clopidogrel Krka.

  Varningar och försiktighet

  Om någon av nedan nämnda situationer passar in på dig bör du informera din läkare innan du tar Clopidogrel Krka:

  • om du har risk för blödning som t.ex.

   • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t.ex. magsår)

   • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

   • en nyligen inträffad allvarlig skada

   • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

   • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

  • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den senaste veckan

  • om du lider av njur- eller leversjukdom

  • om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom


  Medan du tar Clopidogrel Krka:

  • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

  • Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4” Eventuella biverkningar”).

  • Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • Din läkare kan beställa blodtester.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

  Andra läkemedel och Clopidogrel Krka

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel Krka eller vice versa.


  Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel som kan öka din blödningsrisk såsom:

  • blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

  • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

  • heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

  • tiklopidin, ett annat trombocythämmande medel

  • selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

  • omeprazol eller esomeprazol, läkemedel för behandling av magbesvär

  • flukonazol eller vorikonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner

  • efavirenz, läkemedel som används för att behandla HIV (humant immunbristvirus) infektioner

  • karbamazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

  • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression.

  • repaglinid, läkemedel som används för att behandla diabetes

  • paklitaxel, läkemedel som används för att behandla cancer.

  Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar), en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.


  Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Clopidogrel Krka. Om du blir gravid under tiden du använder Clopidogrel Krka ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.


  Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

  Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Clopidogrel Krka påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Clopidogrel Krka innehåller hydrogenerad ricinolja

  Detta kan ge magbesvär eller diarre.


  3. Hur du använder Clopidogrel Krka

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen är en tablett 75 mg Clopidogrel Krka per dag som ska sväljas, med eller utan föda och vid samma tidpunkt varje dag.


  Du bör ta Clopidogrel Krka så länge din läkare ordinerar det.

  Om du använt för stor mängd av Clopidogrel Krka

  Kontakta din läkare eller närmaste sjukhusakutavdelning p.g.a. den ökade risken för blödning.

  Om du har glömt att använda Clopidogrel Krka

  Om du glömmer att ta en dos Clopidogrel Krka, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten. Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att använda Clopidogrel Krka

  Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart om du har:

  • feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

  • tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

  • svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.


  Den vanligaste biverkningen är blödning.

  Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.


  Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel Krka

  Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


  Andra biverkningar inkluderar:

  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter):

  Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter):

  Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad


  Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter):

  Yrsel, förstorade bröst hos män.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter):

  Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t.ex. en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar.


  Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Clopidogrel Krka ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen.

  Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är klodiogrel. Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som hydroklorid).


  Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon (typ A), makrogol 6000 och hydrerad ricinolja (se avsnitt 2 ”Clopidogrel Krka innehåller hydrerad ricinolja”) i tablettkärnan och polyvinylalkohol, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), talk och makrogol 3000 i filmdrageringen.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  De filmdragerade tabeltterna är rosa, runda och något konvexa.


  Kartonger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 och 120 filmdragerade tabletter i blister finns tillgängliga.


  Alla förpackningar marknadsförs eventuellt inte.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


  Tillverkare:

  KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

  TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  KRKA Sverige AB

  Tel: + 46 (0)8 643 67 66


  Denna bipacksedel ändrades senast

  12/2015


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.