Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Clomicalm Tablett 20mg Burk , 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klomipramin Varunummer: 509752 Apotekets varuid: 8440
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Som ett hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd som yttrar sig såsom destruktivt beteende, okontrollerad defekation, urinering och enbart i kombination med terapi för att ändra beteendet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL

  Clomicalm 5 mg tabletter för hundar

  Clomicalm 20 mg tabletter för hundar

  Clomicalm 80 mg tabletter för hundar

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Elanco Europe Ltd.

  Lilly House, Priestley Road

  Basingstoke

  RG24 9NL

  Storbritannien

  Tillverkare:

  Elanco France S.A.S.

  26, Rue de la Chapelle
  68330 Huningue

  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Clomicalm tabletter för hundar 5 mg, 20 mg, 80 mg. Klomipraminhydroklorid

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Klomipraminhydroklorid 5 mg (motsvarande 4,5 mg klomipramin)

  Klomipraminhydroklorid 20 mg (motsvarande 17,9 mg klomipramin)

  Klomipraminhydroklorid 80 mg (motsvarande 71,7 mg klomipramin)

  4. INDIKATION(ER)

  Som ett hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd som yttrar sig såsom destruktivt beteende, okontrollerad defekation, urinering och enbart i kombination med terapi för att ändra beteendet.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid känd överkänslighet mot klomipramin och närbesläktade tricykliska antidepressiva. Skall inte användas om hanhundar i avel.

  6. BIVERKNINGAR

  Clomicalm kan i mycket sällsynta fall orsaka kräkningar, aptitförändingar, slöhet eller en förhöjning av leverenzymnivåerna, som är reversibel, när behandlingen avbryts. Sjukdomar i lever och gallvägar har rapporterats, speciellt vid redan förekommande sjukdomstillstånd och vid samtidig administration av läkemedel, som bryts ned i levern. Kräkningen kan reduceras om tabletten ges tillsammans med lite foder. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Clomicalm ges i en dos av 1 - 2 mg/kg två gånger dagligen för att ge en total daglig dos av 2 - 4 mg/kg i enlighet med nedanstående tabell:

  Kroppsvikt

  Clomicalm 5 mg

  Clomicalm 20 mg

  Clomicalm 80 mg

  1,25-2,5 kg

  >2,5-5 kg

  ½ tablett

  1 tablett

  ---

  ---

  ---

  ---

  >5-10 kg

  >10-20 kg

  ---

  ---

  ½ tablett

  1 tablett

  ---

  ---

  >20-40 kg

  >40-80 kg

  ---

  ---

  ---

  ---

  ½ tablett

  1 tablett

  Clomicalm kan genom munnen med eller utan foder.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  I kliniska försök, var en behandlingstid om 2 - 3 månader med Clomicalm i kombination med beteendeterapi tillräckligt för att symptomen på separationsrelaterade tillstånd. Vissa fall kan behöva längre behandling. I de fall ingen förbättring ses efter 2 månader, bör behandlingen med Clomicalm upphöra.

  10. KARENSTID

  Ej relevant

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvara produkten i originalförpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn, eftersom oavsiktligt intag kan vara farligt. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  12.1 Försiktighet

  Hund:

  Clomicalm ska användas med försiktighet till hundar med hjärta-kärl störningar eller epilepsi och endast efter en bedömning av risk/nytta förhållandet. På grund av dess potentiella antikolinerga egenskaper, skall Clomicalm också användas med försiktighet till hundar med trång-vinkels glaukom, begränsad magtarm rörelse eller svårighet att kissa. Clomicalm bör användas under veterinärs övervakning. Clomicalms effekt och säkerhet har inte utvärderats för hundar som väger mindre än 1,25 kg eller är yngre än sex månader.

  Personer som administrerar produkten:

  Hos barn skall intag av misstag ses som allvarligt. Det finns inte något specifikt motgift. Om läkemedlet har givits via mun, sök läkare omedelbart och visa produktetiketten. Överdos hos människor orsakar antikolinerga effekter även om centralnervösa och kardiovaskulära systemen också kan påverkas. Människor med känd överkänslighet mot klomipramin skall administrera produkten med försiktighet.

  12.2 Dräktighet och digivning:

  Clomicalm är inte undersökt på tikar under dräktighet och digivning. Laboratoriedjursstudier i möss och råttor visade tecken på embryotoxisk effekt.

  12.3 Interaktion:

  Rekommendationer kring interaktioner mellan Clomicalm och andra läkemedel bygger på studier på andra djurarter än hund. Clomicalm kan förstärka effekten av den antiarytmiska läkemedlet quinidin, antikolinerga medel (t.ex. atropin), andra CNS-aktiva läkemedel (t.ex. barbiturater, benzodiazepiner, generella anestetika, neuroleptika) eller sympatomimetika (t.ex. adrenalin) och kumarinderivat. Clomicalm bör inte administrera i kombination med, eller inom 2 veckor efter utsättning av monoaminoxidas-hämmare.
  Samtidig administrering med cimetidin kan medföra förhöjda plasmanivåer av klomipramin. Plasma nivåer av vissa anti-epileptiska läkemedel, såsom fenytoin och karbamazepin, kan förhöjas vid samtidig administrering med Clomicalm.

  12.4 Överdosering:

  Vid överdosering med 20 mg/kg Clomicalm ( 5 gånger den högsta terapeutiska dosen), observerades bradykardi och arytmier (AV-block och ventrikulära extraslag) ungefär 12 timmar efter dosering. Överdosering med 40 mg/kg (20 gånger den rekommenderade dosen) Clomicalm orsakade puckelryggig kroppshållning, skakningar, rodnad buk och minskad aktivitet hos hundar. Högre doser (500 mg/kg dvs. 250 gånger den rekommenderade dosen) orsakade kräkningar, avföring, hängiga ögon, skakningar och tysthet. Ytterligare högre doser (725 mg/kg) orsakade dessutom krampanfall och dödsfall.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  07.06.2016. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  För djur.

  Förpackningsstorlek: 30 tabletter

  För information om detta veterinärmedicinska läkemedel vänligen kontakta den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet.


  België /Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg, Nederland: Novartis Consumer Health B.V., Tel /Tél: +31-76 533 00 20

  Danmark, Ísland, Norge, Suomi/Finland, Sverige: Novartis Healthcare A/S, Tlf/Tel/Puh: +45-39 16 84 00

  Deutschland: Novartis Tiergesundheit GmbH, Tel: +49-(0)89 7877 713

  България, Česká republika, Eesti, Latvija, Lietuva, Magyarország, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika:Novartis Animal Health d.o.o., Tel: + 386 1 580 2884

  Ελλάδα: Premier Shukuroglou Hellas SA, Tηλ: +30-210 6538-061/181

  Κύπρος: Premier Shukuroglou Ltd , Tηλ: +357 22 81 53 53

  España: Novartis Sanidad Animal, S.L., Tel: +34-93 306 4700

  France: Novartis Santé Animale S.A.S., Tél: +33-(0)1 55 47 87 47

  Italia: Novartis Animal Health S.p.A., Tel: +39-02 96542205

  United Kingdom, Ireland, Malta: Novartis Animal Health UK Ltd., Tel: +44-(0) 1276 69 4402

  Magyarország: Novartis Hungária Kft, Tel: +36 1 457 6691

  Österreich: Novartis Animal Health GmbH, Tel: +43-(0)5338 2000

  Portugal: Novartis Farma-Produtos Farmacêuticos, S.A., Tel: +351-21 000 86 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.