Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Citalopram® CNSpharma Filmdragerad tablett 10mg Burk, 1000tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Citalopram Varunummer: 017522 Apotekets varuid: 20697
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Citalopram CNSpharma är och vad det används för

  Citalopram CNSpharma tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel påverkar serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna. Störningar i serotoninsystemet anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.

  Citalopram CNSpharma innehåller citalopram och används för behandling av depression, panikångest, tvångssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya tillfällen av depression. Din läkare kan ha skrivit ut Citalopram CNSpharma för någon annan sjukdom. Fråga din läkare om du har några frågor om varför Citalopram CNSpharma skrivits ut till dig.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Citalopram CNSpharma

  10 mg, 20 mg filmdragerade tabletter
  Citalopram

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Citalopram CNSpharma är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram CNSpharma
  3. Hur du använder Citalopram CNSpharma
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Citalopram CNSpharma ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Citalopram CNSpharma är och vad det används för

  Citalopram CNSpharma tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel påverkar serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna. Störningar i serotoninsystemet anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.


  Citalopram CNSpharma innehåller citalopram och används för behandling av depression, panikångest, tvångssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya tillfällen av depression. Din läkare kan ha skrivit ut Citalopram CNSpharma för någon annan sjukdom. Fråga din läkare om du har några frågor om varför Citalopram CNSpharma skrivits ut till dig.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Citalopram CNSpharma

  Använd inte Citalopram CNSpharma

  - om du är allergisk mot citalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du tar andra läkemedel som tillhör en grupp kallad MAO-hämmare. Till MAO-hämmare hör läkemedel såsom fenelzin, iproniazid, isokarboxid, nialamid, tranylcypromin, selegilin (används för behandling av Parkinsons sjukdom), moklobemid (används för behandling av depression) eller linezolid (ett antibiotikum).

  - om du har fötts med eller har haft en period med onormal hjärtrytm (som observerats med EKG en, metod som undersöker hur hjärtat fungerar).

  - om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se “Andra läkemedel och Citalopram CNSpharma”).


  Även om du har slutat att ta läkemedel av typen MAO-hämmare måste du vänta 2 veckor innan du kan påbörja behandlingen med Citalopram CNSpharma.


  En dag måste passera efter att du har slutat ta läkemedlet moklobemid innan du kan påbörja behandlingen med Citalopram CNSpharma.


  Efter att ha avslutat behandlingen med Citalopram CNSpharma måste du vänta 1 vecka innan du tar någon MAO-hämmare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Citalopram CNSpharma. Tala om för din läkare om du har andra sjukdomar. Detta gäller speciellt:

  • om du har episoder med mani eller panikångest.

  • om du har försämrad lever- eller njurfunktion. Din läkare kan behöva anpassa dosen av Citalopram CNSpharma.

  • om du har ökad blödningsbenägenhet

  • om du har diabetes. Behandling med Citalopram CNSpharma kan påverka blodsockervärdet. Dosen av insulin och/eller blodsockersänkande tabletter kan behöva ändras.

  • om du har epilepsi. Behandling med Citalopram CNSpharma ska avbrytas om du får kramper eller om kramperna kommer med tätare intervall (se ”Eventuella biverkningar”).

  • om du har minskade nivåer av natrium i blodet.

  • om du får behandling med elchocker.

  • om du lider av psykoser. Behandling av psykotiska patienter med depressiva episoder kan förvärra de psykotiska symtomen.

  • om du lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtattack.

  • om du har en låg vilopuls och/eller vet att du har saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller användande av diuretika (urindrivande medel).

  • om du upplever en snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svimning, kollaps eller yrsel när du reser dig upp, vilket kan tyda på onormal funktion av hjärtrytmen.

  • om du har eller har haft problem med ögonen, t.ex. olika typer av glaukom (ökat tryck i ögonen).


  Observera!

  Vissa patienter med manodepressiv sjukdom kan gå över i en manisk fas. Denna karaktäriseras av ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.


  Symtom som rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still kan också inträffa under de första behandlingsveckorna. Kontakta genast din läkare om du upplever dessa symtom.

  Barn och ungdomar

  Citalopram CNSpharma ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Citalopram CNSpharma skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Citalopram CNSpharma

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.


  Var speciellt noga med att informera din läkare om följande mediciner:

  • Icke-selektiva monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) innehållande fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid och tranylcypromin som aktiv substans. Om du har tagit något av dessa läkemedel måste du vänta 14 dagar innan du startar med Citalopram CNSpharma. Efter avslutad behandling med Citalopram CNSpharma måste du vänta 7 dagar innan du tar något av dessa läkemedel.

  • Reversibla, selektiva MAO-A-hämmare innehållande moklobemid (läkemedel mot depression).

  • Linezolid, ett antibiotikum.

  • Litium (läkemedel mot manodepressiv sjukdom) och tryptofan.

  • Imipramin och desipramin (läkemedel mot depression).

  • Irreversibla MAO-B-hämmare innehållande selegilin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom). Dessa ökar risken för biverkningar.

  • Metoprolol (läkemedel mot högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar). Dosen av Citalopram CNSpharma kan behöva anpassas.

  • Sumatriptan och liknande läkemedel (läkemedel mot migrän) och tramadol (läkemedel mot svår smärta). Dessa ökar risken för biverkningar.

  • Cimetidin (läkemedel mot halsbränna och magsår): kan orsaka ökade halter av citalopram i blodet.

  • Läkemedel som ger ökad risk för blödningar, t.ex. antikoagulantia (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig), NSAID (läkemedel mot smärta och/eller inflammation) (t.ex. tiklopidin och dipyridamol) och salicylsyraderivat (t.ex. acetylsalicylsyra) kan ge hud- och slemhinneblödningar om det ges samtidigt med Citalopram CNSpharma.

  • (Traditionellt) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Johannesört kan öka risken för biverkningar.

  • Meflokin (läkemedel mot malaria) och bupropion (läkemedel mot depression och rökavvänjning) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramptröskeln.

  • Neuroleptika (läkemedel mot schizofreni, psykos) på grund av en möjlig risk för sänkning av kramptröskeln, och antidepressiva.

  • Läkemedel som sänker blodnivåerna av kalium eller magnesium, eftersom dessa tillstånd ökar risken för allvarliga hjärtrytmrubbningar.


  Ta inte Citalopram CNSpharma om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, såsom Klass 1A och III antiarytmika, antipsykotika (t.ex. fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva, vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, behandling mot malaria, särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor kring detta bör du tala med din läkare.

  Citalopram CNSpharma med mat, dryck och alkohol

  Citalopram CNSpharma kan tas med eller utan mat (se ”Hur du använder Citalopram CNSpharma”).


  Liksom för många andra läkemedel rekommenderas inte användning av alkohol under pågående Citalopram CNSpharma-behandling, även om Citalopram CNSpharma inte förväntas interagera med alkohol.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Abrupt avbrytande av behandling bör undvikas under graviditet.


  Om du tar Citalopram CNSpharma under de tre sista månaderna fram till förlossningen bör du vara uppmärksam på att följande symtom kan ses hos ditt nyfödda barn: andningssvårigheter, blåaktig hud, kramper, svårighet att reglera kroppstemperaturen, amningssvårigheter, kräkningar, lågt blodsocker, spända eller förslappade muskler, överaktiva reflexer, darrningar, ryckighet, irritabilitet, håglöshet, ihållande gråt, ökad sömnighet och svårighet att sova. Dessa symtom är övergående. Om ditt barn får något av dessa symtom ska du snarast kontakta din läkare eller barnmorska.


  Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Citalopram CNSpharma. När liknande läkemedel såsom Citalopram CNSpharma används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


  Citalopram passerar över i modersmjölk. Risk finns att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Citalopram CNSpharma under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


  I djurstudier har det visat sig att citalopram minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Citalopram CNSpharma kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid de tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. bilköring och annat precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Citalopram CNSpharma innehåller hjälpämnen

  Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Citalopram CNSpharma

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna

  Depression

  Vanlig dos är 20 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till maximalt 40 mg per dag.


  Panikångest

  Startdosen är 10 mg en gång dagligen under den första veckan, därefter kan dosen ökas till 20 mg per dag. Din läkare kan öka dosen till maximalt 40 mg per dag.


  Tvångssyndrom

  Startdosen är 20 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till maximalt 40 mg per dag. Effekt kan ses efter 2-4 veckor och ytterligare förbättring ses under fortsatt behandling.


  Förebyggande behandling

  Vid förebyggande behandling är behandlingstiden individuell, ofta årslång. När behandlingen avslutas ska det ske under noggrann kontroll för att undvika återfall.


  Äldre patienter (över 65 år)

  Startdosen ska vara hälften av den rekommenderade dosen, d v s 10-20 mg dagligen. Äldre patienter ska vanligtvis inte behandlas med mer än 20 mg dagligen.


  Patienter med särskild risk

  Patienter med leverbesvär ska inte behandlas med mera än 20 mg dagligen.


  Användning för barn och ungdomar

  Citalopram CNSpharma ska inte ges till barn och ungdom under 18 år.


  Citalopram CNSpharma tas en gång dagligen, när som helst under dagen, med eller utan mat. Svälj tabletterna med ett halvt glas vatten.

  Om du upplever att effekten av Citalopram CNSpharma är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apoteket.


  När du har börjat ta Citalopram CNSpharma:

  Liksom andra läkemedel av den här typen ger Citalopram CNSpharma inte omedelbar symtomlindring, utan i allmänhet först efter några veckor.

  Ändra inte doseringen utan att först ha pratat med din läkare.

  Fortsätt att ta Cipralex så länge som din läkare rekommenderar det. Om du avbryter behandlingen för tidigt kan symtomen komma tillbaka. Det rekommenderas att du fortsätter behandlingen i minst 6 månader efter att du mår bra igen. Den bakomliggande sjukdomen kan finnas kvar under en längre tid och om du avslutar behandlingen för tidigt kan symtomen komma tillbaka.

  Patienter med återkommande depressioner kan behöva behandlas under flera år för att undvika återfall.


  Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

  Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


  Dessa tankar kan vara vanliga:

  om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

  om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


  Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


  Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

  Om du använt för stor mängd av Citalopram CNSpharma

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom. Om du uppsöker läkare eller sjukhus ska du ta med Citalopram CNSpharma-förpackningen.


  Tecken på överdosering kan vara livshotande oregelbunden hjärtrytm, kramper, störd hjärtrytm, dåsighet, koma, kräkningar, darrningar, minskat blodtryck, ökat blodtryck, illamående, serotonergt syndrom (se avsnitt 4), agitation, yrsel, förstorade pupiller, svettningar, blåaktig hud, hyperventilering.

  Om du har glömt att använda Citalopram CNSpharma

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos och du kommer på detta innan du går och lägger dig, ta dosen på en gång. Fortsätt som vanligt nästa dag. Om du under natten eller nästa dag kommer på att du glömt en dos, låt då bli den missade dosen och fortsätt som vanligt.

  Om du slutar att använda Citalopram CNSpharma

  Avbryt inte behandlingen med Citalopram CNSpharma förrän din läkare säger till. Vanligtvis kommer läkaren att råda dig till att långsamt trappa ner dosen under några veckor. När du avslutar behandlingen med Citalopram CNSpharma och särskilt om detta sker hastigt, finns det risk för så kallade utsättningssymtom.


  Så kallade utsättningssymtom är vanliga när behandling med Citalopram CNSpharma avslutas. Risken kan vara ökad om Citalopram CNSpharma använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskats för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom övergående inom två veckor.

  Din läkare kan rekommendera dig att minska dosen gradvis. Om den inte minskas gradvis är risken större för utsättningssymtom. Kontakta läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Läkaren kan be dig börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem långsammare. Om du får utsättningssymtom betyder inte detta att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Citalopram CNSpharma.


  Utsättningssymtom: yrsel (känsla av ostadighet eller balanssvårigheter), känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och, mindre vanligt, känsla av elektriska stötar (inklusive sådana känslor i huvudet), sömnstörningar (med livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk, illamående, svettningar (inklusive nattliga svettningar), känsla av rastlöshet eller upprördhet, tremor (darrningar), känsla av att vara förvirrad eller desorienterad, känslomässig instabilitet eller irritabilitet, diarré, synstörningar, hjärtklappning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Några patienter har rapporterat följande allvarliga biverkningar. Om du upplever någon av följande symtom ska du sluta med Citalopram CNSpharma och genast kontakta din läkare:


  • Hög feber, oro, förvirring, darrningar och plötsliga muskelsammandragningar: kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd kallat serotonergt syndrom som har rapporterats vid samtidig användning av flera läkemedel mot depression.

  • Om du upplever svullnad i hud, tunga, läppar eller ansikte, eller har svårigheter att andas eller svälja (angioödem).

  • Blödningar i magen eller tarmen.

  • Snabb, oregelbunden hjärtrytm och svimning, vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd känt som Torsade de Pointes.


  Sällsynta men allvarliga biverkningar (drabbar 1 till 10 användare av 10 000):

  Om du upplever någon av följande symtom ska du sluta med Citalopram CNSpharma och genast kontakta din läkare:

  • Hyponatremi: låga blodvärden av natrium vilket kan orsaka trötthet, förvirring och muskelryckningar.


  Följande biverkningar är vanligtvis milda och försvinner efter några dagars behandling. Var uppmärksam på att flera av symtomen också kan bero på din sjukdom och därför kommer att avta när du börjar må bättre. Kontakta din läkare om några av biverkningarna är besvärande eller varar längre än några dagar.


  Muntorrhet ökar risken för karies. Du bör borsta tänderna oftare än vanligt.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Sömnighet

  • Sömnsvårigheter

  • Ökad svettning

  • Muntorrhet

  • Illamående

  • Huvudvärk


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Minskad aptit

  • Agitation

  • Minskad sexuell lust

  • Ångest

  • Nervositet

  • Förvirring

  • Ovanliga drömmar

  • Darrningar

  • Stickande känsla eller domningar i händer och fötter

  • Yrsel

  • Påverkad medvetandegrad

  • Öronringningar (tinnitus)

  • Gäspningar

  • Diarré

  • Kräkningar

  • Förstoppning

  • Klåda

  • Muskel- och ledsmärtor

  • Män kan uppleva problem med utlösning och erektion

  • Kvinnor kan uppleva svårighet att uppnå orgasm

  • Utmattning

  • Stickande känsla i huden

  • Viktminskning


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Blödningar i huden (får lätt blåmärken)

  • Ökad aptit

  • Aggression

  • Depersonalisering

  • Hallucinationer

  • Mani

  • Svimning

  • Förstorade pupiller

  • Hjärtklappning

  • Långsam hjärtrytm

  • Nässelutslag

  • Hårförlust

  • Hudutslag

  • Ljuskänslighet

  • Svårighet att urinera

  • Riklig menstruationsblödning

  • Svullna armar och ben

  • Viktökning


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Kramper

  • Ofrivilliga rörelser

  • Smakförändring

  • Blödningar

  • Hepatit

  • Feber


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Tankar på att skada sig själv eller begå självmord, se ”Varningar och försiktighet”

  • Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödningar och blåmärken

  • Överkänslighet (hudutslag)

  • Allvarlig allergisk reaktion vilket ger andningssvårigheter och yrsel

  • Ökad urinmängd

  • Hypokalemi: låga blodvärden av kalium vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar och påverkad hjärtrytm

  • Panikattacker

  • Tandgnissel

  • Rastlöshet

  • Ovanliga muskelrörelser eller stelhet

  • Akatisi (ofrivilliga muskelrörelser)

  • Synstörningar

  • Lågt blodtryck

  • Näsblod

  • Blödningssjukdomar inklusive hud- och slemhinneblödningar (ekkymoser)

  • Plötslig svullnad av hud och slemhinnor

  • Smärtsamma erektioner

  • Flöde av bröstmjölk hos män

  • Oregelbunden menstruation

  • Onormala leverfunktionsvärden

  • En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel

  • Rubbningar i hjärtrytmen


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Citalopram CNSpharma ska förvaras

  Citalopram CNSpharma ska förvaras vid högst 25oC.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Den aktiva substansen är citalopram (som hydrobromid). Varje tablett innehåller citalopramhydrobromid motsvarande 10 mg respektive 20 mg citalopram (som citalopramhydrobromid).


  Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, glycerol 85 %, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

  Dragering: hypromellos 5, makrogol 400.

  Färg: titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Citalopram CNSpharma finns som filmdragerade tabletter 10 mg och 20 mg.


  Tabletterna har följande utseende:

  10 mg Runda, vita, märkta CL på ena sidan.

  20 mg Ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran.


  Citalopram CNSpharma finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar:

  Tabletter 10 mg:

  Plastburk (HDPE) 1000 st.


  Tabletter 20 mg:

  Plastburk (HDPE) 1000 st.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  H. Lundbeck A/S

  Ottiliavej 9

  DK-2500 Valby

  Danmark

  Representant i Sverige:

  CNSpharma AB

  Slagthuset

  211 20 Malmö

  Tel: 040-699 82 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.