Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ceftiofur N-vet Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50mg/ml Injektionsflaskor, 1x(1g + 20ml)

175:10

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Ceftiofur Varunummer: 064349 Apotekets varuid: 32345
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Läkemedlet innehåller ceftiofur som är ett beta-laktamas resistent, bredspektrumantibiotikum med bakteriocid verkan och av typ cefalosporin. Läkemedlet är avsett för:

  Nöt

  För behandling av akuta bakteriella luftvägssjukdomar orsakade av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida eller Histophilus somni, känsliga för ceftiofur.

  För behandling av klövspaltsinfektion (necrobacillosis) orsakad av Fusobacterium necrophorum och Bacteroides melaninogenicus.

  Svin

  För behandling av bakteriella luftvägssjukdomar orsakade av Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida och/eller Streptococcus suis, känsliga för ceftiofur.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

  Norbrook Laboratories Ltd

  Station Works

  Camlough Road

  Newry

  Co Down, BT35 6JP

  Storbritannien och Nordirland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Ceftiofur N-vet 50 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätskalösning nöt och svin

  DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Läkemedlet utgörs av ett gulvitt till brunt fritt flytande pulver förpackat i flaskor innehållande ceftiofurnatrium motsvarande 1 g eller 4 g.

  En flaska spädningsvätska innehåller 20 ml eller 80 ml vatten för injektionsvätska.

  Färdigberedd lösning innehåller 50 mg ceftiofur per ml

  ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  Läkemedlet innehåller ceftiofur som är ett beta-laktamas resistent, bredspektrumantibiotikum med bakteriocid verkan och av typ cefalosporin. Läkemedlet är avsett för:


  Nöt

  För behandling av akuta bakteriella luftvägssjukdomar orsakade av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida eller Histophilus somni, känsliga för ceftiofur.

  För behandling av klövspaltsinfektion (necrobacillosis) orsakad av Fusobacterium necrophorum och Bacteroides melaninogenicus.


  Svin

  För behandling av bakteriella luftvägssjukdomar orsakade av Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida och/eller Streptococcus suis, känsliga för ceftiofur.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Användning av läkemedlet är kontraindicerad till djur som tidigare visat sig överkänsliga för ceftiofur eller andra beta-laktamantibiotika.

  Använd inte läkemedlet i händelse av känd resistens mot den aktiva substansen.

  Använd inte läkemedlet vid känd resistens mot andra cefalosporiner eller beta-laktam antibiotika.

  Användningen av läkemedlet kan orsaka övergående lokal irritation på injektionsstället.

  Får inte användas i fjärderfä (inklusive ägg) på grund av risken för spridning av antimikrobiellresistens till människor.

  6. BIVERKNINGAR

  Överkänslighetsreaktioner kan ibland inträffa. I händelse av allergisk reaktion ska behandling avbrytas. Hos svin kan lokal irritation på injektionsstället kvarstå upp till 5 dagar eller längre.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nöt och svin.

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Beredning av lösning

  1 g flaska: Upplöses genom tillsats av 20 ml vatten för injektionsvätska

  4 g flaska: Upplöses genom tillsats av 80 ml vatten för injektionsvätska


  Anvisningar för beredning

  1. Avlägsna skydden över gummipropparna på flaskan med lösningsvätska och pulver.

  2. Drag upp exakt mängd vatten för injektion med hjälp av en steril 18G nål och spruta.

  3. Överför den exakta volymen lösningsvätska till flaskan med pulver.

  4. Skaka tills fullständig upplösning av pulvret skett.


  Snabb tillförsel av lösningsvätska i rumstemperatur ger bäst resultat. Vedertagen aseptisk teknik ska praktiseras för undvikande av mikrobiell kontamination.


  Dosering till nöt och svin

  Nöt

  1 mg/kg motsvarande 1 ml lösning/50 kg kroppsvikt

  Luftvägssjukdom: en gång dagligen med 24 timmars intervall under 3-5 dagar totalt

  Klövspaltsinfektion: en gång dagligen med 24 timmars intervall under 3 dagar totalt

  Svin
  3mg/kg motsvarande 1 ml lösning /16 kg kroppsvikt

  Luftvägssjukdom: en gång dagligen med 24 timmars intervall under 3 dagar totalt


  Administrera ej mer än 10 ml per injektionsställe.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För intramuskuläradministration till nöt och svin. För svin, bör särskild försiktighet vidtas för att undvika injektion i fettvävnad.

  Normal aseptisk injektionsteknik bör praktiseras.

  Undvik upprepade injektioner på samma ställe.

  Till svin bör en tydligt graderad spruta användas för att säkerställa korrekt dosering. Detta är särskilt viktigt vid behandling av grisar under 16 kg.

  KARENSTID

  Nöt

  Kött och slaktbiprodukter: 2 dagar

  Mjölk: 0 timmar


  Svin

  Kött och slaktbiprodukter: 2 dagar

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvara flaskan med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Förvara flaskan med pulver i kylskåp (2 ºC-8 ºC)

  Förvaras efter beredning i kylskåp (2 ºC-8 ºC) upp till 24 timmar.

  Beredd lösning som återstår efter den angivna hållbarhetstiden löpt ut kasseras

  Förvara flaskan med spädningsvätska i kylskåp (2 ºC-8 ºC)

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan och kartongen, efter ”EXP”.

  När förpackningen bryts första gången är den hållbar 24 timmar i kylskåp. Tidpunkten då läkemedlet inte längre kan användas utan ska kasseras, ska anges på avsedd plats på etiketten.

  SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) till följd av injektion, inandning, oralt intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

  1. Hantera inte läkemedlet om du vet att du är överkänslig eller har blivit avrådd att arbeta med dylika produkter.

  2. Hantera läkemedlet med stor försiktighet under iakttagande av rekommenderade försiktighetsåtgärder.

  3. Om du skulle utveckla symtom efter exponering, såsom hudrodnad, bör du uppsöka läkare och visa denna varning. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är mer allvarliga symtom och kräver omedelbar läkarvård.


  Tvätta händerna efter handhavandet.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Användning av läkemedlet på sätt avvikande från rekommendationerna i pruduktresumén kan leda till ökad förekomst av bakterier resistenta mot ceftiofur och minska effekten av behandling med andra cefalosporiner, på grund av risken för korsresistens.

  Den bakteriedödande effekten av β-laktamer motverkas vid samtidig användning av bakteriostatiska antibiotika (antibiotika som hämmar bakteriernas tillväxt, t.ex. macrolider, sulfonamider och tetracykliner).

  Till svin ska särskild försiktighet vidtas för att undvika injektion i fettvävnaden.

  Undvik upprepade injektioner på samma injektionsställe.

  Ceftiofur N-vet är avsett för behandling av enskilda djur. Får inte användas för att förebygga sjukdom eller som en del av hälsoprogram för besättningar. Behandling av grupper av djur ska begränsas strikt till pågående sjukdomsutbrott i enlighet med villkoren för godkänd användning


  Användning under dräktighet och laktation

  Laboratoriestudier på råtta har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska, modertoxiska effekter.

  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos nöt och svin. Läkemedlet ska endast användas efter risk/nytta bedömning av behandlande veterinär.


  Överdosering

  Hos nöt har inga tecken på systemisk toxicitet iakttagits till följd av överdosering.

  Hos svin har inga tecken på systemisk toxicitet iakttagits till följd av administrering av upp till 8 gånger den rekommenderade dosen, injicerat intramuskulärt dagligen under 15 dagar.


  “Användning av Ceftiofur N-vet kan utgöra en risk för folkhälsan på grund av spridning av antimikrobiellresistens.

  Läkemedlet ska reserveras för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt på förstahandsbehandling. Vid användning av läkemedlet ska hänsyn tas till de officiella, nationella och lokala riktlinjerna för användning av antimikrobiella medel. Ökad användning, inklusive användning som avviker från angivna anvisningar, kan öka prevalensen av sådan resistens. Om det är möjligt bör läkemedlet endast användas baserat på känslighetstest.”

  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-11-1

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  En flaska 1 g Ceftiofur N-vet sterilt pulver förpackas med en flaska med 20 ml vatten för injektionsvätska per kartong. Dessa tillhandahålles i förpackningar innehållande 1, 6 eller 12 kartonger.

  En flaska 4 g Ceftiofur N-vet sterilt pulver förpackas med en flaska med 80 ml vatten för injektionsvätska per kartong. Dessa tillhandahålles i förpackningar innehållande 1, 6 eller 12 kartonger.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  N-vet AB

  Uppsala Science Park

  S-751 83 Uppsala

  Tel: + 46-018-57 24 30

  info@n-vet.se

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.