Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cedax® Pulver till oral suspension 36mg/ml Glasflaska, 60ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ceftibuten Varunummer: 110551 Apotekets varuid: 18830
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cedax är och vad det används för

  Cedax är ett antibiotikum, dvs ett bakteriedödande medel som tillhör gruppen cefalosporiner.

  Cedax används vid behandling av vissa infektionssjukdomar som orsakas av

  bakterier; nedre och övre urinvägsinfektioner, halsfluss, kronisk luftrörskatarr, bihåleinflammationer och öroninflammationer.

  Ceftibuten som finns i Cedax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cedax

  400 mg kapslar, hårda. 36 mg/ml pulver till oralsuspension.
  ceftibuten

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cedax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cedax
  3. Hur du använder Cedax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cedax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cedax är och vad det används för

  Cedax är ett antibiotikum, dvs ett bakteriedödande medel som tillhör gruppen cefalosporiner.


  Cedax används vid behandling av vissa infektionssjukdomar som orsakas av

  bakterier; nedre och övre urinvägsinfektioner, halsfluss, kronisk luftrörskatarr, bihåleinflammationer och öroninflammationer.


  Ceftibuten som finns i Cedax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cedax

  Använd inte Cedax

  • om du är allergisk mot ceftibuten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har fått allergisk reaktion vid behandling med penicillin eller andra liknande antibiotika som kallas betalaktamantibiotika.

  • till barn som är yngre än 3 månader. Eftersom endast begränsad erfarenhet finns av behandling med ceftibuten i denna patientgrupp har inte säkerheten kunnat fastställas.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Cedax:

  • om du har nedsatt njurfunktion eller får dialys. Dosen Cedax kan behöva minskas.

  • om du tidigare haft mag-tarmsjukdom som till exempel kronisk kolit

  • om du har någon form av allergisk reaktion (t ex hösnuva eller astma), eftersom du kan ha en förhöjd risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner.


  Vid behandling med Cedax kan förändringar i tarmfloran ge upphov till antibiotikaorsakad diarré, inklusive måttlig till svår eller livshotande diarré. Berätta för din läkare om du får ihållande diarré under eller efter behandling med Cedax.

  Andra läkemedel och Cedax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Cedax kan påverka effekten av:

  • läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera

  • p-piller. Effekten av p-piller kan minska vid samtidig behandling.

  Cedax med mat och dryck

  Cedax ska tas senast 30 minuter före eller 1 timme efter måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad.


  Cedax går över i bröstmjölken och kan påverka barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cedax anses inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

  Cedax oral suspension innehåller sackaros och natriumbensoat

  Den orala suspensionen innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Den orala suspensionen innehåller natriumbensoat som kan orsaka överkänslighetsreaktioner i form av inflammation i hud, ögon och slemhinnor och öka risken för gulsot hos nyfödda barn.


  3. Hur du använder Cedax

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt.

  Rekommenderad dos är:

  • Vuxna: 400 mg en gång dagligen.

  Användning för barn

  Barn äldre än 6 månader: 9 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen.

  Om du har använt för stor mängd av Cedax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Cedax

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Cedax

  Avbryt inte behandlingen även om du känner dig bättre utan fullfölj kuren enligt ordinationen på etiketten på läkemedelsförpackningen. Risken är annars att infektionen blossar upp på nytt.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta läkare omedelbart om något av nedanstående insträffar:


  • Agranulocytos (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Cedax kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  • Angioödem(förekommer hos ett okänt antal användare):

   Sluta att ta Cedax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Om kramper eller allergisk chock inträffar under behandling med Cedax, måste behandling med Cedax omedelbart avbrytas och adekvat medicinsk behandling kan påbörjas.


  Andra biverkningar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Diarré, illamående, huvudvärk, aptitlöshet.


  Mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Svampinfektion i munnen, infektion i underlivet, blodpåverkan, förlängd blödningstid, smakförändringar, nästäppa, andfåddhet, inflammation i magsäcken, kräkning, buksmärta, förstoppning, muntorrhet, magbesvär, släppa gaser, avföringsinkontinens, leverpåverkan, blöjeksem hos barn, smärta vid urinering, blod i urinen (hos barn), nedsatt njurfunktion*, onormala njurfunktionstest.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Svår diarré, kramper, minskning av olika blodkroppar till exempel minskat antal vita blodkroppar, vilket kan leda till ökad risk för infektion och blödning samt allvarliga blodsjukdomar.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Stickningar, sömnighet, yrsel, trötthet.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Infektion, talsvårigheter, psykotisk störning t ex hallucinationer, förvirring. Blodig, svart avföring, sjukdomar i lever och/eller gallblåsan, gulsot. En allmän reaktion med symtom i form av feber, svullnad, hudutslag, förstorade lymfkörtlar (sk serumsjuka). Överkänslighetsreaktioner som kan inkludera andnöd, hudutslag, nässelutslag, hudreaktion på grund av solljus eller klåda, hud och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).


  *noterat för liknande produkter, andra cefalosporiner, och kan förekomma med Cedax.


  Ytterligare biverkningar hos barn

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Ofrivilliga muskelrörelser, upphetsning, svårigheter att sova, irritabilitet och frossa.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cedax ska förvaras

  Oral suspension: Förvaras vid högst 25°C.

  Färdigberedd suspension förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp) och är då hållbar i 14 dagar.


  Hårda kapslar: Förvaras vid högst 25°C.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller flaskan efter ”utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Hård kapsel:

  • Den aktiva substansen är ceftibuten. En kapsel innehåller 400 mg ceftibuten.

  • Övriga innehållsämnen är färgämne (titandioxid E 171), natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, gelatin, polysorbat 80, natriumlaurylsulfat.


  Oral suspension:

  • Den aktiva substansen är ceftibuten. 1 ml oral suspension innehåller 36 mg ceftibuten.

  • Övriga innehållsämnen är xantangummi, sackaros 201 mg, simetikon, kiseldioxid, titandioxid (E 171), polysorbat 80, natriumbensoat (E 211), aromämne (körsbär).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Cedax 400 mg kapslar:

  Kapslarna är hårda, vita, ogenomskinliga, märkta med 400 mg.

  Förpackningsstorlek: 7, 10 och 14 st kapslar i aluminiumpåsar.


  Cedax 36 mg/ml pulver till oral suspension:

  Förpackningsstorlek: 30 och 60 ml i glasflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Merck Sharp & Dohme B.V.

  Box 581

  2003 PC Haarlem

  Nederländerna


  Information lämnas av

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Box 45192

  104 30 Stockholm

  Tel: 077-570 04 88


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-29


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Beredning


  30 ml glasflaska:

  Skaka flaskan ordentligt så att pulvret lossnar och därmed lättare kan lösas upp. Fyll ett mätglas med 28 ml vatten och tillsätt hälften av vattnet till flaskan med läkemedlet. Sätt på korken och skruva åt, vänd flaskan upp och ner och skaka ordentligt. Tillsätt sedan resten av vattnet till flaskan och skaka åter igen kraftigt.


  60 ml glasflaska:

  Skaka flaskan ordentligt så att pulvret lossnar och därmed lättare kan lösas upp. Fyll ett mätglas med 53 ml vatten och tillsätt hälften av vattnet till flaskan med läkemedlet. Sätt på korken och skruva åt, vänd flaskan upp och ner och skaka ordentligt. Tillsätt sedan resten av vattnet till flaskan och skaka åter igen kraftigt.


  Efter beredning enligt denna instruktion innehåller 1 ml Cedax oral suspension 36 mg ceftibuten (180 mg/5 ml).

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.