Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cardizem® Retard® Depottablett 90mg Burk, 200depottabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Diltiazem Varunummer: 482448 Apotekets varuid: 13281
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cardizem /Cardizem Retard är och vad det används för

  Cardizem och Cardizem Retard är så kallade kalciumantagonister som hämmar inflödet av kalcium i vissa celler. För hjärtat innebär det ett minskat arbete och därmed minskad risk för överansträngning av hjärtmuskeln.

  Risken för kärlkramp i hjärtat minskar. Vid förhöjt blodtryck vidgas blodkärlen, varvid blodtrycket sjunker. Cardizem Retard depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av ett skal försett med små hål. Tablettskalet passerar opåverkat genom tarmen, medan den aktiva substansen löses ut under vägen genom mag-tarmkanalen.

  Behandling av kärlkramp i hjärtat (stabil angina pectoris) och högt blodtryck (hypertoni).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cardizem /Cardizem Retard

  60 mg filmdragerade tabletter, 90 mg depotabletter, 120 mg depotabletter, 180 mg depotabletter
  Diltiazemhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cardizem /Cardizem Retard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem /Cardizem Retard
  3. Hur du använder Cardizem /Cardizem Retard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cardizem /Cardizem Retard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cardizem /Cardizem Retard är och vad det används för

  Cardizem och Cardizem Retard är så kallade kalciumantagonister som hämmar inflödet av kalcium i vissa celler. För hjärtat innebär det ett minskat arbete och därmed minskad risk för överansträngning av hjärtmuskeln.

  Risken för kärlkramp i hjärtat minskar. Vid förhöjt blodtryck vidgas blodkärlen, varvid blodtrycket sjunker. Cardizem Retard depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av ett skal försett med små hål. Tablettskalet passerar opåverkat genom tarmen, medan den aktiva substansen löses ut under vägen genom mag-tarmkanalen.

  Behandling av kärlkramp i hjärtat (stabil angina pectoris) och högt blodtryck (hypertoni).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem /Cardizem Retard

  Använd inte Cardizem /Cardizem Retard

  • Om du är allergisk mot diltiazemhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du lider av allvarliga hjärtproblem (t.ex. vissa typer av hjärtblock, akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen).

  • Om du lider av digitalisförgiftning.

  • Om du redan tar ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av vissa hjärtsjukdomar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cardizem/Cardizem Retard.


  Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandlingen med Cardizem/Cardizem Retard påbörjas:

  • lågt blodtryck

  • förträngning av stora kroppspulsådern

  • någon hjärtsjukdom som påverkar hjärtats rytm

  • nedsatt njur- eller leverfunktion

  • risk att utveckla stopp i tarmen (tarmobstruktion).


  Kalciumantagonister såsom diltiazem kan ge humörsvängningar, inklusive depression.


  Sluta att ta Cardizem/Cardizem Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra läkemedel och Cardizem /Cardizem Retard

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Cardizem/Cardizem retard, t ex vissa läkemedel:

  • mot högt blodtryck (nifedipin, betablockerare, alfablockerare och kalciumantagonister)

  • mot högt blodtryck och kärlkramp (amlodipin)

  • mot kärlkramp (nitratderivat)

  • mot rubbningar av hjärtrytmen (t.ex. amiodaron)

  • blodfettsänkande läkemedel (simvastatin)

  • mot epilepsi (karbamazepin)

  • med lugnande och sömngivande effekt (midazolam, triazolam)

  • mot ångest och depression (buspiron, imipramin)

  • mot smärta vid operationer (alfentanil)

  • vid transplantation (ciklosporin)

  • mot manisk-depressiv sjukdom (litium)

  • läkemedel som hämmar bildningen av saltsyra och som används mot bl a sår i magsäck (ranitidin, cimetidin)

  • mot tuberkulos (rifampicin)

  • mot inflammatoriska sjukdomar såsom reumatism, ulcerös kolit och astma (metylprednisolon).


  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Om du behöver narkos vid en operation ska narkosläkaren informeras om att du tar Cardizem/Cardizem Retard.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Cardizem/Cardizem Retard under graviditet.


  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Cardizem/Cardizem Retard under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Cardizem/Cardizem Retard kan biverkningar som yrsel och sjukdomskänsla förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Cardizem innehåller laktos, Cardizem Retard innehåller sackaros.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar någon av dessa mediciner.


  3. Hur du använder Cardizem /Cardizem Retard

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Cardizem tabletter skall sväljas med minst ½ glas vätska, kan delas men får ej tuggas.

  Cardizem Retard depottabletter skall sväljas hela med minst ½ glas vätska minst 15 minuter

  före måltid. Depottabletterna får ej delas eller tuggas.

  Om du använt för stor mängd av Cardizem /Cardizem Retard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Cardizem /Cardizem Retard

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): vätskeansamling, svullnad i armar och ben (perifert ödem)


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, trötthet. Hjärtblock (AV-block I, II eller III), vallningar. Illamående, förstoppning, halsbränna och sura uppstötningar (dyspepsi), magsmärta. Hudutslag, klåda, sjukdomskänsla. Ansiktsrodnad med värmekänsla. Hjärtklappning. Leverpåverkan.


  Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 på 1 000 men färre än 1 på 100 användare): Nervositet, svårighet att somna. Låg puls, plötsligt blodtrycksfall när man reser sig upp, kräkningar, diarré, ökade levervärden (ASAT, ALAT, LDH eller ALP)


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Störningar i hjärtrytmen (såsom snabb puls, extraslag), förvärrad kärlkramp, lågt blodtryck. Muntorrhet, nässelutslag, ankelsvullnad, muskel- och ledsmärta, hud- och slemhinnerubbningar (ibland allvarliga). Sömnrubbningar, förvirring. Leverinflammation. Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning). Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (så kallat angioödem se Varningar och försiktighet)


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Minskat antal trombocyter i blodet, humörsvängningar (inklusive depression), ofrivilliga muskelrörelser (extrapyramidalt syndrom), korta, ofrivilliga muskelryckningar (myokloni), hjärtsvikt, inflammation i en kärlvägg (vaskulit), tandköttssvullnad, ljuskänslighet (fotosensitivitet), utslag, fjällande hudinflammation (exfolativ dermatit), varfyllda blåsor på kroppen (pustulos), ibland fjällande hudrodnad med eller utan feber (deskvamativt erytem, svettningar, förstoring av bröstkörtlarna.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cardizem /Cardizem Retard ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Cardizem

  Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 60 mg per tablett.

  Övriga innehållsämnen är: Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, vattenfri laktos 260 mg/tablett, vegetabilisk olja, talk, hypromellos, etylcellulosa.


  Cardizem Retard

  Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 90 mg, 120 mg respektive 180 mg per tablett.

  Övriga innehållsämnen är: Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, natriumdivätecitrat, sackaros 50 mg, 69 mg resp 155 mg per depottablett, polymerbeläggning, acetyltributylcitrat, polymeriserad ricinolja, natriumvätekarbonat, etylvanillin, titandioxid (färgämne E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende:

  Cardizem 60 mg: vit, rund filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

  Cardizem Retard 90 mg, 120 mg, 180 mg: vit, kupad, rund tablett.


  Förpackningsstorlekar:

  Cardizem

  Blister endosförpackningar innehållande 49x1 tabletter.

  Plastburk innehållande 300 tabletter.


  Cardizem Retard

  90 mg

  120 mg

  180 mg

  Blister

  49 x 1 tabletter

  49 x 1 tabletter

  49 x 1 tabletter

  Plastburk

  30 tabletter

  30 tabletter  200 tabletter

  200 tabletter

  200 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 52 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-02


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.