Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Carboplatin Ebewe Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10mg/ml Injektionsflaska, 15ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Karboplatin Varunummer: 069667 Apotekets varuid: 20611
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Carboplatin Ebewe är och vad det används för

  Carboplatin Ebewe innehåller det aktiva ämnet karboplatin. Karboplatin är ett så kallat cellgift och används för att behandla vissa typer av cancer, som äggstockscancer (ovarialcancer) och lungcancer.

  Karboplatin som finns i Carboplatin Ebewe kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Carboplatin Ebewe

  10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  karboplatin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har enbart ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar , tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Carboplatin Ebewe är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Carboplatin Ebewe
  3. Hur du använder Carboplatin Ebewe
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Carboplatin Ebewe ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Carboplatin Ebewe är och vad det används för

  Carboplatin Ebewe innehåller det aktiva ämnet karboplatin. Karboplatin är ett så kallat cellgift och används för att behandla vissa typer av cancer, som äggstockscancer (ovarialcancer) och lungcancer.


  Karboplatin som finns i Carboplatin Ebewe kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Carboplatin Ebewe

  Använd inte Carboplatin Ebewe

  - om du är allergisk mot karboplatin eller mot något annat innehållsämne i Ebewedetta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har allvarlig njursjukdom (svår njurinsufficiens).

  - om du har försämrad benmärgsfunktion (nedsatt förmåga att producera blodkroppar i benmärgen).

  - om du har blödande cancertumör

  - samtidigt med vaccin mot gula febern (se ”Andra läkemedel och Carboplatin Ebewe” nedan).

  - om du ammar se Graviditet, amning och fertilitet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Carboplatin Ebewe.

  Carboplatin Ebewe ska bara ordineras av läkare med stor erfarenhet av cancerbehandling.


  Din njurfuntion, leverfunktion och dina blodvärden kommer att övervakas före och under behandlingen med Carboplatin Ebewe. Om du får avvikande resultat av dessa tester kan behandlingen avbrytas till testvärdena återgår till mer normala resultat


  Före behandling med Carboplatin Ebewe kan du få läkemedel mot illamående för att lindra besvären.

  Andra läkemedel och Carboplatin Ebewe

  Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Det är extra viktigt att du berättar för läkaren om du använder:

  − blodförtunnande läkemedel. Koagulationen behöver kontrolleras oftare vid kombinationsbehandling med Carboplatin Ebewe.

  − aminoglykosider (en grupp antibiotika).

  − ciklosporin, takrolimus, sirolimus (läkemedel som hämmar immunförsvaret.

  − diuretika (ökar urinutsöndringen) som används för att sänka blodtrycket.

  − fenytoin (läkemedel mot epilepsi).


  När du behandlas med Carboplatin Ebewe får du inte vaccinera dig mot gula febern.

  Om du planerar att vaccineras med något annat vaccin samtidigt som du behandlas med Carboplatin Ebewe bör du diskutera detta med din läkare innan vaccinationen äger rum.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Carboplatin Ebewe ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, då det finns risk för allvarliga fosterskador. Kvinnor i fertil ålder avråds från att bli gravida under behandling med Carboplatin Ebewe.


  Amning

  Det är inte känt om karboplatin utsöndras i bröstmjölk. Vid behandling med Carboplatin Ebewe ska amningen avbrytas.


  Fertilitet

  Män som behandlas med Carboplatin Ebewe avråds från att skaffa barn under och minst 6 månader efter behandling. Män bör även söka rådgivning om spermaförvaring innan behandlingen påbörjas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  3. Hur du använder Carboplatin Ebewe

  Infusionen ges alltid av sjuksköterska eller läkare. Den ges vanligtvis i form av ett dropp i en ven (intravenöst) och tar normalt mellan 15 och 60 minuter.


  Den läkemedelsdos du får beror på vilken sjukdom du behandlas för, ditt medicinska tillstånd, ålder, kroppsvikt eller kroppsyta och hur bra dina njurar fungerar. Vanlig dos är 400 mg/m2.


  Om du använt för stor mängd av Carboplatin Ebewe

  Om du fått för stor mängd av Carboplatin Ebewe

  Du kommer få detta läkemedel på sjukhus och det inte troligt att du får för stor mängd karboplatin. Om du är orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du fått ska du tala med läkaren eller sköterskan som ger dig läkemedlet.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Om något av följande inträffar skall du omedelbart informera din läkare:

  • du får svårt att andas.

  • du får upphöjda röda fläckar som kan kännas varma och klia.

  • ansiktet svullnar.

  • infektioner och/eller blödningar.

  • allergiska reaktioner (ex. utslag, feber, klåda)


  Ovanstående biverkningar är mycket allvarliga och kan inträffa oftare om du fått behandling med läkemedel som innehåller platina. Du kan behöva medicinsk vård omedelbart.

  Biverkningarna nedan är också mycket allvarliga och det är av stor vikt att din läkare får reda på om de inträffar. Om du upplever något av följande, tala om det för din läkare snarast möjligt:

  • feber, frossa.

  • influensaliknande symtom.

  • kraftlöshet.

  • diarré eller förstoppning.

  • hjärtpåverkan.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Blodpåverkan såsom blodbrist, minskat

  antal blodkroppar och blodplättar. Kräkningar, illamående, buksmärta. Förändrade resultat i tester av njur- och leverfunktion, ändrade nivåer av salter i blodet.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Infektioner, blödning. Överkänslighet, allergiska reaktioner med nässelutslag, rodnad, värmekänsla och klåda. Nedsatt känsel, domningar, minskade senreflexer, smakrubbning. Synströningar i sällsynta fall synförlust. Hörselpåverkan såsom tinnitus och hörselförlust. Hjärt-kärlsjukdom. Andningsbesvär, lungsjukdom, kramp i luftrören (bronkospasm) som ger andnöd. Diarré och förstoppning. Slemhinnebesvär i magtarmkanalen. Håravfall, hudproblem. Sjukdom i skelett och muskler. Sjukdom i urin- och /eller könsorgan. Kraftlöshet. Ökad mängd urinsyra i blodet.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  Tumörsjukdom som beror på behandlingen. Kraftig benmärgspåverkan (benmärgssvikt). Sjukdom som påverkar blodet och njurarna (hemolytiskt-uremiskt syndrom-HUS). Uttorkning, minskad aptit, sänkt natriumnivå i blodet. Kärlpåverkan i hjärnan såsom slaganfall eller blodpropp. Hjärtsvikt, vandrande blodpropp (emboli), högt eller lågt blodtryck. Inflammation i munnens slemhinna. Nässelutslag, hudutslag, klåda. Reaktioner på injektionsstället. Sjukdomskänsla.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Carboplatin Ebewe ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25° C.

  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Avfallsmaterial ska kasseras i enlighet med sjukhusets anvisningar för cytotostatika och enligt aktuella lagar om kassering av riskavfall.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är karboplatin. En ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 10 mg karboplatin.

  - Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Carboplatin Ebewe finns i följande förpackningsstorlekar:

  1 x 5 ml

  5 x 5 ml

  1 x 15 ml

  1 x 45 ml

  1 x 100 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  EBEWE Pharma Ges. M.b. H Nfg. KG

  Mondseestrasse 11

  4866 Unterach

  Österrike


  För ytterligare upplysningar om Carboplatin Ebewe, kontakta den lokala företrädaren  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-21


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  BEREDNING AV INFUSIONSVÄTSKA

  Carboplatin Ebewe måste spädas före användning. Den kan spädas med infusionlösning glukos (50 mg/ml) till en lägsta koncentration av 0,5 mg karboplatin/ml. Vanlig spädningsvolym är 500 ml.


  Beräknad mängd Carboplatin Ebewe 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska blandas under aseptiska förhållanden


  SKYDDSINSTRUKTIONER VID BEREDNING

  1. Skyddsbox, skyddshandskar och skyddsrock ska användas vid arbete med karboplatin. Om inte skyddsbox finns skall dessutom munskydd och ögonskydd användas.


  2. Föremål som varit i kontakt med karboplatin ska behandlas som riskavfall enligt gällande instruktion. Detta gäller öppnade flaskor med koncentrat till infusionsvätska eller infusionsvätska, kanyler, sprutor, katetrar och slangar.


  3. Om karboplatin spills ut gör på följande sätt:

  - tag på skyddskläder

  - samla upp glaskross och placera i riskavfallsbehållaren

  - skölj kontaminerade ytor ordentligt med riklig mängd kallt vatten

  - torka noggrant de avsköljda ytorna och kasta torkmaterialet bland riskavfall


  4. Kommer karboplatin på huden, skölj med riklig mängd kallt vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kvarstående besvär kontaktas läkare.


  5. Om karboplatin kommer i ögonen skölj mycket noga med stora mängder kallt vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.


  HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

  Förvaras vid högst 25° C.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Förpackningen är försedd med utgångsdatum.

  Färdigberedd infusionsvätska bör användas snarast. Hållbarheten är 12 timmar efter beredning


  INKOMPABILITETER

  Vid kontakt mellan karboplatin och metallen aluminium sker en utfällning av platina. Vid beredning och administrering av Carboplatin Ebewe får därför utensilier som innehåller aluminium inte användas.


  INFUSIONSTEKNIK OCH BEHANDLINGSFÖRBEREDELSE

  Carboplatin Ebewe infusionsvätska (iordningställd som beskrivits ovan) ges som intravenös infusion under 15-60 minuter.

  Kontrollera att kanyl- eller kateterspetsen stannar kvar i venen under hela administreringen. Går infusionen extravasalt, avbryt omedelbart. Kyl ned kroppsdelen direkt och håll den i stillhet och nedkyld under 6-12 timmar. Kontrollera noggrant området kring infusionsstället. Vid tecken på nekros, behandla som brännskada och kontakta plastikkirurg.


  Leukocyt- och trombocyträkning ska utföras innan behandling påbörjas och inför varje ny behandlingskur. Illamående och kräkningar kan förekomma. Besvären kan framgångsrikt behandlas med antiemetika.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.