Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Carbaglu® Dispergerbar tablett 200mg Plastburk, 5tabletter

4002:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Karglumiksyra Varunummer: 024112 Apotekets varuid: 9072
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD CARBAGLU ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Carbaglu kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt toxiskt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Höga ammoniakvärden (hyperammonemi) kan bero på

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Carbaglu

  200 mg dispergerbara tabletter
  Cargluminsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CARBAGLU ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR CARBAGLU
  3. HUR DU TAR CARBAGLU
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CARBAGLU SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD CARBAGLU ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Carbaglu kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt toxiskt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Höga ammoniakvärden (hyperammonemi) kan bero på

  • brist på ett specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntas. Patienter med denna sällsynta sjukdom är inte i stånd att eliminera restprodukter av kväve som bildas efter intag av protein. Sjukdomen kvarstår under den drabbade patientens hela livstid och behovet av denna behandling är därför livslångt.

  • isovalerisk acidemi, metylmalonisk acidemi och propionisk acidemi. Patienter som lider av någon av dessa sjukdomar behöver behandling under hyperammonemikrisen.

  2. INNAN DU TAR CARBAGLU

  Ta inte Carbaglu:

  Du får inte ta Carbaglu om du är överkänslig (allergisk) mot cargluminsyra eller något av de övriga innehållsämnena i Carbaglu.

  Använd inte Carbaglu om du ammar.

  Var särskilt försiktig med Carbaglu:

  Carbaglu behandling bör inledas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av metaboliska sjukdomar.


  Din läkare kommer att utvärdera hur du svarar på behandlingen med cargluminsyra innan någon långtidsbehandling påbörjas.

  Dosen bör justeras individuellt för att upprätthålla normala plasmanivåer av ammoniak.


  Din läkare kommer eventuellt att föreskriva tillägg av arginin eller att begränsa ditt intag av protein.


  För att följa upp ditt tillstånd och din behandling kan din läkare behöva undersöka dig regelbundet med avseende på lever, njurar, hjärta och blod.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Användning av Carbaglu med mat och dryck

  Carbaglu ska intas via munnen före måltid eller matning.

  Tabletterna ska lösas upp i minst 5 till 10 ml vatten och intas omedelbart. Suspensionen har en lätt syrlig smak.

  Graviditet och amning

  Effekterna av Carbaglu på graviditet och foster är ej kända. Rådfråga din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

  Utsöndrandet av cargluminsyra till bröstmjölk har ej studerats hos kvinnor. Men eftersom man har visat förekomst av cargluminsyra i mjölken hos digivande råttor, med risk för toxiska effekter på de matade ungarna, skall du inte amma ditt barn om du tar Carbaglu.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Effekter på förmågan att framföra motorfordon och använda maskiner är inte kända.


  3. HUR DU TAR CARBAGLU

  Ta alltid Carbaglu precis som din läkare har informerat dig. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


  Vanlig dos:

  Den inledande dagliga dosen är vanligtvis 100 mg per kilo kroppsvikt, upp till maximalt av 250 mg per kilo kroppsvikt (om du exempelvis väger 10 kg ska du ta 1 g per dag eller 5 tabletter).

  På lång sikt varierar den dagliga dosen vanligtvis mellan 10 mg och 100 mg per kilo kroppsvikt för patienter som har brist på N-acetylglutamatsyntas.


  Din läkare fastställer lämplig dos för dig för att bibehålla normala ammoniaknivåer i blodet.


  Carbaglu ska ENDAST ges via munnen eller via ventrikelsond (med en spruta, om det behövs).


  Om patienten är i hyperammonemisk koma ges Carbaglu genom att snabbt pressa dosen genom en spruta via den sond som lagts in för näringstillförsel.

  Om du har tagit för stor mängd av Carbaglu

  Rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.

  Om du har glömt att ta Carbaglu

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  Om du slutar att ta Carbaglu

  Sluta inte att ta Carbaglu utan att informera din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare och apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Carbaglu orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Nedanstående biverkningar har rapporterats enligt följande: mycket vanliga (uppträder hos minst 1 av 10 patienter), vanliga (uppträder hos minst 1 av 100 patienter), mindre vanliga (uppträder hos minst 1 av 1 000 patienter), sällsynta (uppträder hos minst 1 av 10 000 patienter), mycket sällsynta (uppträder hos minst 1 av 100 000 patienter) och har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

  • Vanliga: ökad svettning

  • Mindre vanliga: bradykardi (minskad hjärtfrekvens), diarré, feber, ökade transaminaser och kräkning

  • Har rapporterats: utslag


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR CARBAGLU SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på tablettburken.


  Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).


  Efter att burken har öppnats: Förvaras i skydd för kyla. Förvaras vid högst 30ºC.

  Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

  Skriv datumet för öppning på tablettburken. Kassera en månad efter att förpackningen öppnats.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är cargluminsyra. Varje tablett innehåller 200 mg cargluminsyra.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, hypromellos, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstearylfumarat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Carbaglu 200 mg tablett är en avlång tablett med fyra präglingar på den ena sidan med tre brytskåror. Carbaglu finns i plastförpackningar med 5, 15 och 60 tabletter som försluts med ett barnsäkert lock.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, Avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Frankrike

  Tel: +33 1 4773 6458

  Fax: +33 1 4900 1800


  Tillverkare

  Orphan Europe SARL

  Immeuble ”Le Wilson”

  70, Avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Frankrike


  eller


  Orphan Europe SARL

  Parc d’Activités des Peupliers

  39, rue des Peupliers, Bâtiment K

  F-92000 Nanterre

  Frankrike


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Belgique/België/Belgien

  Orphan Europe Benelux

  Tél/Tel: +32 2 46101 36

  Lietuva

  Orphan Europe AB

  Tel: + 46 8 545 80 230

  Švedija

  България

  Orphan Europe SARL

  Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

  Франция 

  Luxembourg/Luxemburg

  Orphan Europe Benelux

  Tél/Tel: +32 2 46101 36

  Belgique/Belgien

  Česká republika

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

  Francie

  Magyarország

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

  Franciaország

  Danmark

  Orphan Europe AB

  Tlf : +46 8 545 80 230

  Sverige

  Malta

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 1 47 73 64 58

  Franza

  Deutschland

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Tel: +49 731 140 554 0

  Nederland

  Orphan Europe Benelux

  Tel: +32 2 46101 36

  België

  Eesti

  Orphan Europe AB

  Tel: + 46 8 545 80 230 

  Rootsi

  Norge

  Orphan Europe AB

  Tlf : +46 8 545 80 230

  Sverige

  Ελλάδα

  Recordati Hellas

  Τηλ: +30 210 6773822

  Österreich

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Tel: +49 731 140 554 0

  Deutschland

  España

  Orphan Europe S.L.U.

  Tel: + 34 91 659 28 90

  Polska

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

  Francja

  France

  Orphan Europe SARL

  Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

  Portugal

  Orphan Europe Portugal Lda.

  Tel: +351 21 432 95 00

  Hrvatska

  Orphan Europe SARL

  Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

  Francuska

  România

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

  Franţa

  Ireland

  Orphan Europe (UK) Ltd.

  Tel: +44 1491 414333

  United Kingdom

  Slovenija

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

  Francija

  Ísland

  Orphan Europe AB

  Simi:+46 8 545 80 230

  Svíþjóð

  Slovenská republika

  Orphan Europe SARL

  Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

  Francúzsko

  Italia

  Orphan Europe (Italy) Srl

  Tel: +39 02 487 87 173


  Suomi/Finland

  Orphan Europe AB

  Puh/Tel : +46 8 545 80 230

  Sverige

  Κύπρος

  Orphan Europe SARL

  Τηλ : +33 1 47 73 64 58

  Γαλλία

  Sverige

  Orphan Europe AB

  Tel : +46 8 545 80 230

  Latvija

  Orphan Europe AB

  Tel: + 46 8 545 80 230 

  Zviedrija

  United Kingdom

  Orphan Europe (UK) Ltd.

  Tel: +44 (0)1491 414333


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  19/11/2015.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.euliksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.euliksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.