Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Calciumfolinat Hospira Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Glasflaska, 30ml

291:65

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: folinsyra Varunummer: 147230 Apotekets varuid: 10260
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  VAD CALCIUMFOLINAT HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Kalciumfolinat används vid högdosbehandling med metotrexat (medel mot cancer) för att minska skadliga effekter av metotrexat i friska celler. Det används ofta tillsammans med 5-fluorouracil vid cancerbehandling.

  Calciumfolinat Hospira ges i en ven (intravenös infusion eller injektion) eller i en muskel (int-ramuskulär injektion). Din läkare avgör vad som är den rätta dosen till dig.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Calciumfolinat Hospira

  10 mg/ml injektionsvätska, lösning
  Folinsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  VAD CALCIUMFOLINAT HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA
  HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA
  EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  HUR CALCIUMFOLINAT HOSPIRA SKA FÖRVARAS
  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  VAD CALCIUMFOLINAT HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Kalciumfolinat är en modifierad form av folsyra.

  Kalciumfolinat används vid högdosbehandling med metotrexat (medel mot cancer) för att minska skadliga effekter av metotrexat i friska celler. Det används ofta tillsammans med 5-fluorouracil vid cancerbehandling.

  VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA

  Använd inte Calciumfolinat Hospira

  • om du är allergisk mot kalciumfolinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du lider av vissa former av anemi som orsakas av brist på vitamin B12 (t.ex. perniciös anemi).

  Andra läkemedel och Calciumfolinat Hospira

  Calciumfolinat Hospira kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller bland annat:


  • Folsyraantagonister t ex trimetoprim och sulfametoxazol (medel mot bakterieinfektioner) samt pyrimetamin (medel mot malaria). Calciumfolinat Hospira bör ej ges tillsammans med en folsyraantagonist eftersom effekten av folsyraantagonisten kan minskas.

  • Metotrexat - läkemedel som används vid cancerbehandling och vissa sjukdomar där hämning av immunförsvar är nödvändig (Calciumfolinat Hospira kommer inte att ges samtidigt med detta läkemedel för att kalciumfolinat kan påverka effekten av metotrexat. Calciumfolinat Hospira kommer att ges 12-24 timmar efter metotrexat).

  • Läkemedel som används vid epilepsi t.ex. fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider.

  • 5-Fluorouracil-läkemedel som används vid cancerbehandling.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Kalciumfolinat passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik vid normal dosering.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kalciumfolinat påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA

  Calciumfolinat Hospira ges i en ven (intravenös infusion eller injektion) eller i en muskel (int-ramuskulär injektion). Din läkare avgör vad som är den rätta dosen till dig.

  Eftersom läkemedlet ges till dig på sjukhus är det inte troligt att du får för lite eller för mycket läkemedel. Om du har några frågor, prata med din läkare eller sjukvårdspersonalen.

  EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du märker någon av följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare), kontakta omedelbart läkare:

  • allvarlig allergisk reaktion – du kan uppleva plötsligt uppkommande kliande utslag (näs-selutslag), svullnad av händer, fötter, anklar, ansiktet, läppar, mun och hals (vilket kan or-saka sväljnings- och andningssvårigheter) och du kan känna dig svimfärdig.


  Detta är mycket allvarliga biverkningar och du kan behöva omedelbar läkarvård.


  Andra biverkningar som har rapporterats vid behandling med kalciumfolinat:


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • du kan känna dig febrig efter kalciumfolinatinjektionen.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • mag-tarmbesvär efter höga kalciumfolinatdoser,

  • du kan få insomningsbesvär (insomnia), bli upprörd eller deprimerad efter höga kalciumfolinatdoser

  • om du har epilepsi, kan du få ökad anfallsfrekvens. Detta beror på att kalciumfolinat kan påverka effekten av dina epilepsiläkemedel.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • buksmärta.

  Kalciumfolinat förstärker biverkningarna av cancerläkemedlet 5-fluorouracil. Följande biverkningar har rapporterats när kalciumfolinat ges tillsammans med 5-fluorouracil.


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • illamående

  • kräkningar

  • svår diarré

  • inflammation i slemhinnan i tarmen och munnen (livshotande tillstånd har förekommit)

  • minskat antal blodkroppar (kan vara livshotande)

  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • rodnad och svullnad av handflator och fotsulor som kan göra att huden flagnar (hand-fot syndromet)

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • förhöjd nivå av ammoniak i blodet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  HUR CALCIUMFOLINAT HOSPIRA SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

  Förvara glasflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är kalciumfolinat. Varje milliliter (ml) lösning innehåller 10 mg folsyra som kalciumfolinat.

  - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid och/eller saltsyra för att justera pH och vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Calciumfolinat Hospira är en klar, gulaktig lösning. Läkemedlet är packad i 5, 10 eller 30 ml klara, glasflaskor.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Innehavare av godkännande för försäljning: Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm


  Tillverkare: Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016–05–17

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  För intravenös infusion eller intramuskulärt. Får ej ges intratekalt.


  Anvisningar för användning, beredning och blandbarhet

  Endast klar lösning skall användas. Infusionshastighet skall vara högst 160 mg/min (16 ml/min) (lösningen innehåller kalcium).


  Eventuell ytterligare spädning sker lämpligen med följande infusionslösningar: natriumklorid 9 mg/ml, glukos 50 mg/ml, glukos 100 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml med glukos 50 mg/ml, Ringer lösning. Spädning utförd under aseptiska förhållanden skall göras innan användning.


  Inkompatibilitet har rapporterats för injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsfor-merna av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.


  Droperidol

  1. Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning vid tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25°C, följt av centrifugering i 8 minuter.

  2. Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning, då läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan injektionerna.


  Fluorouracil

  Kalciumfolinat får ej blandas i samma infusionslösning som 5-fluorouracil, eftersom fällning kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5% dextros i vatten, har visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i polyvinylkloridbehållare vid 4°C, 23°C eller 32°C.


  Foskarnet

  Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning rapporterats.


  Hållbarhet

  Under aseptiska förhållanden beredda lösningar kan förvaras i högst 24 timmar vid +2 °C - +8 °C (i kylskåp) i skydd mot ljus.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.