Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bricanyl® Tablett 5mg Plastburk, 100tabl

128:51
Tillfälligt slut
 • Webblager I lager hos leverantör Åter i lager inom kort
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Terbutalin Varunummer: 151639 Apotekets varuid: 12998
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bricanyl är och vad det används för

  Bricanyl gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas. Effekten varar i upp till 8 timmar.

  Bricanyl används vid:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bricanyl

  5 mg tabletter
  terbutalinsulfat
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bricanyl är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl
  3. Hur du tar Bricanyl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bricanyl ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bricanyl är och vad det används för

  Bricanyl gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas. Effekten varar i upp till 8 timmar.


  Bricanyl används vid:

  • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

  • astma

  • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

  • skador på lungblåsorna (emfysem)

  • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna

  2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl

  Ta inte Bricanyl:

  • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Bricanyl om du har någon av följande sjukdomar:

  • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

  • för låga kaliumvärden i blodet

  • diabetes (sockersjuka)

  • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

  • grön starr med trång kammarvinkel.


  Om du märker att effekten av Bricanyl försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare. Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl utan att tala med läkaren.

  Andra läkemedel och Bricanyl

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl, t.ex.:

  • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

  • vätskedrivande läkemedel

  • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

  • läkemedel som innehåller kortison

  • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Inga kända risker vid användning av Bricanyl under graviditeten. Använd dock Bricanyl med försiktighet under första trimestern och vid slutet av graviditeten.


  Amning

  Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bricanyl påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Bricanyl innehåller laktos

  Bricanyl tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du börjar använda Bricanyl.


  3. Hur du tar Bricanyl

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna är: ½ tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

  Rekommenderad dos för barn, 5-12 år, är: ¼ - 1/2 tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

  Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl. a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Allvarliga biverkningar

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


  Övriga biverkningar

  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, illamående, klåda, hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bricanyl ska förvaras

  Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen efter Utg.dat.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat, 5 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 104 mg, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.


  Övriga innehållsämnen finns med för att tabletten ska gå att tillverka.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Bricanyl 5 mg tabletter är runda, vita, med skåra, märkta med ”5” på ena sidan och ”A/BT” på den andra sidan.


  Tabletterna förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller 250 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.