Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bricanyl® Depot Depottablett 7,5mg Plastburk, 100tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Terbutalin Varunummer: 439950 Apotekets varuid: 11943
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bricanyl Depot är och vad det används för

  Bricanyl Depot gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.

  Bricanyl Depot är en speciell sorts tablett, som långsamt släpper ifrån sig det verksamma ämnet. Effekten av tabletten varar i 12 timmar.

  Det kan hända att depottabletterna töms på verksamt ämne utan att tablettskelettet bryts ner. En till synes hel depottablett kan då komma ut med avföringen. Detta har ingen betydelse, eftersom depottabletten ändå har givit avsedd effekt.

  Bricanyl Depot används vid:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bricanyl Depot

  5 mg och 7,5 mg depottabletter
  terbutalinsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bricanyl Depot är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Depot
  3. Hur du tar Bricanyl Depot
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bricanyl Depot ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bricanyl Depot är och vad det används för

  Bricanyl Depot gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


  Bricanyl Depot är en speciell sorts tablett, som långsamt släpper ifrån sig det verksamma ämnet. Effekten av tabletten varar i 12 timmar.


  Det kan hända att depottabletterna töms på verksamt ämne utan att tablettskelettet bryts ner. En till synes hel depottablett kan då komma ut med avföringen. Detta har ingen betydelse, eftersom depottabletten ändå har givit avsedd effekt.


  Bricanyl Depot används vid:

  • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

  • astma

  • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

  • skador på lungblåsorna (emfysem)

  • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Depot

  Ta inte Bricanyl Depot:

  • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Bricanyl Depot om du har någon av följande sjukdomar:

  • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

  • för låga kaliumvärden i blodet

  • diabetes (sockersjuka)

  • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

  • grön starr med trång kammarvinkel.


  Om du använder ett kortisonpreparat är det viktigt att du fortsätter med detta när du börjar använda Bricanyl Depot, även när symtomen minskar.


  Om du märker att effekten av Bricanyl Depot försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare.

  Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl Depot utan att tala med läkaren.

  Andra läkemedel och Bricanyl Depot

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Depot, t.ex.:

  • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t.ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

  • vätskedrivande läkemedel

  • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel, så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

  • läkemedel som innehåller kortison

  • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Inga fosterskadande effekter har setts vid användning av Bricanyl Depot under graviditet. Använd dock Bricanyl Depot med försiktighet under första trimestern och vid slutet av graviditeten.


  Amning

  Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn, som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bricanyl Depot påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du tar Bricanyl Depot

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 8 år är: 1 depottablett à 5 mg morgon och kväll.

  Depottabletterna får inte delas eller tuggas utan ska sväljas hela tillsammans med vätska.

  Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Depot

  De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De flesta av biverkningarna som Bricanyl Depot kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor.

  Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Allvarliga biverkningar

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


  Övriga biverkningar

  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, illamående, klåda, hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bricanyl Depot ska förvaras

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 5 respektive 7,5 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är stearylalkohol, vinsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, polyvinylklorid, etylcellulosa.


  Övriga innehållsämnen finns med för att depottabletten ska gå att tillverka.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Bricanyl Depot 5 mg är vita med gravyr A/TS, diameter 7,0 mm.

  Bricanyl Depot 7,5 mg är vita med gravyr A/BD, diameter 7,0 mm


  Depottabletterna förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.