Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bicalutamide Bluefish Filmdragerad tablett 50mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bikalutamid Varunummer: 129649 Apotekets varuid: 15890
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bicalutamide Bluefish är och vad det används för

  Bicalutamide Bluefish används för behandling av framskriden prostatacancer. Det ska tas tillsammans med ett läkemedel som kallas LHRH-analog (luteiniserande hormon-frisättande hormon) som minskar mängden androgener (manliga könshormoner) i kroppen, eller med kirurgiskt borttagande av testiklarna.Bikalutamid som finns i Bicalutamide Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Bicalutamide Bluefish tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiandrogener. Den aktiva substansen bikalutamid blockerar de oönskade effekterna av de manliga könshormonerna (androgener) och hämmar på detta sätt tillväxt av celler i prostatan.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bicalutamide Bluefish

  50 mg filmdragerade tabletter
  bikalutamid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4..

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bicalutamide Bluefish är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bicalutamide Bluefish
  3. Hur du använder Bicalutamide Bluefish
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bicalutamide Bluefish ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bicalutamide Bluefish är och vad det används för

  Bicalutamide Bluefish används för behandling av framskriden prostatacancer. Det ska tas tillsammans med ett läkemedel som kallas LHRH-analog (luteiniserande hormon-frisättande hormon) som minskar mängden androgener (manliga könshormoner) i kroppen, eller med kirurgiskt borttagande av testiklarna.Bikalutamid som finns i Bicalutamide Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Bicalutamide Bluefish tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiandrogener. Den aktiva substansen bikalutamid blockerar de oönskade effekterna av de manliga könshormonerna (androgener) och hämmar på detta sätt tillväxt av celler i prostatan.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bicalutamide Bluefish

  Använd inte Bicalutamide Bluefish

  - om du är allergisk mot bikalutamid eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du tar terfenadin (mot hösnuva eller allergi), astemizol (mot hösnuva eller allergi) eller cisaprid (mot magbesvär).


  Bicalutamide Bluefish ska inte tas av kvinnor och får inte ges till barn och ungdomar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bicalutamide Bluefish.

  - om du har måttligt till gravt nedsatt leverfunktion. Du ska bara ta läkemedlet efter att läkaren noggrant har övervägt eventuella fördelar och risker. I detta fall ska läkaren regelbundet göra leverfunktionstester (bilirubin, transaminaser, alkalisk fosfatas). Om grava störningar av leverfunktionen utvecklas ska behandlingen med Bicalutamide Bluefish upphöra.

  - om du har gravt nedsatt njurfunktion. Du ska bara ta läkemedlet efter att läkaren noggrant har övervägt eventuella fördelar och risker.

  - om du har en hjärtsjukdom. I detta fall ska läkaren regelbundet kontrollera din hjärtfunktion.

  - om du har diabetes och redan tar en ”LHRH-agonister”. Dessa inkluderar goserelin, buserelin, leuprorelin och triptorelin.


  Tala om för läkaren om du har något av följande:

  Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man tar Bicalutamide Bluefish.

  Andra läkemedel och Bicalutamide Bluefish

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte Bicalutamide Bluefish om du redan tar någon av följande läkemedel:

  - terfenadin eller astemizol (mot hösnuva och allergi)

  - cisaprid (mot magbesvär)


  Om du tar Bicalutamide Bluefish 50 mg tillsammans med följande läkemedel kan effekten av bikalutamid och även det andra läkemedlet påverkas. Tala med läkaren innan du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Bicalutamide Bluefish 50 mg:

  -warfarin eller annat liknande läkemedel som förhindrar blodproppar

  -ciklosporin (för att hämma immunsystemet för att förhindra och behandla avstötning av ett transplanterat organ eller benmärg)

  -kalciumkanalblockare (mot högt blodtryck eller vissa hjärtbesvär)

  -cimetidin (mot magsår)

  - ketokonazol (mot svampinfektioner i hud och naglar).

  - midazolam (används tex för lindra oro innan operation).


  Bicalutamide Bluefish kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

  Bicalutamide Bluefish med mat, dryck och alkohol

  Du kan ta Bicalutamide Bluefish 50 mg före, under eller efter en måltid, men du kan även ta det utan mat. Svälj tabletten med vatten eller annan vätska.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Bicalutamide Bluefish 150 mg är kontraindicerat hos kvinnor och ska därför inte ges till gravida eller ammande kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bicalutamide Bluefish 50 mg påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Men om du blir yr eller sömnig gör du bäst i att inte utföra sådana uppgifter. Om du trots det kör bil eller använder maskiner ska du vara extra försiktig.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bicalutamide Bluefish innehåller hjälpämnen

  Bicalutamide Bluefish 50 mg innehåller laktos. Om läkaren har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, t.ex. laktos, ska du omedelbart kontakta läkaren.


  3. Hur du använder Bicalutamide Bluefish

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Läkaren ordinerar en dos som passar dig. Den vanliga dosen är en filmdragerad tablett en gång dagligen. Läs anvisningarna på förpackningens etikett.

  Tabletterna ska sväljas hela med vätska. Försök ta läkemedlet vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


  Barn och ungdomar:

  Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter under 18 år.

  Om du använt för stor mängd av Bicalutamide Bluefish

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Ta med de tabletter du har kvar eller förpackningen så att läkaren ser vad du har tagit.

  Om du har glömt att använda Bicalutamide Bluefish

  Om du har glömt din dagliga dos, ska du inte ta den när kommer ihåg den utan ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Fråga läkaren eller apotekspersonalen om råd om du är orolig.

  Om du slutar att använda Bicalutamide Bluefish

  Sluta inte ta tabletterna även om du känner dig bra, såvida inte läkaren har sagt att du ska göra det.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar:

  Kontakta omedelbart läkaren om du märker några av följande allvarliga biverkningar:


  Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer):

  • Utslag, klåda eller nässelutslag på huden

  • Svullnad av ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delarav kroppen.

  • Andningssvårigheter, väsande andning eller svårt att andas.


  Om detta händer dig, uppsök genast läkare. Tala omedelbart om för läkaren om du besväras av några av följande biverkningar:


  Mycket vanliga (påverkar fler än 1 av 10 personer):

  • Magsmärtor

  • Blod i urinen


  Vanliga (påverkar färre än 1 av 10 personer):

  • Gulfärgad hud eller ögonvitor (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem eller i sällsynta fall (påverkar färre än 1 av 1 000 personer) leversvikt.

  Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer):

  • Allvarliga andningssvårigheter eller plötslig förvärrad andnöd, möjligen med hosta eller feber. Detta kan vara tecken på en lunginflammation som kallas ”interstitiell lungsjukdom”.


  Följande biverkningar kan också förekomma:


  Mycket vanliga (påverkar fler än 1 av 10 personer)

  • Yrsel

  • Förstoppning

  • Illamående

  • Ömhet eller förstorade bröst

  • Kraftlöshet

  • Svullnad

  • Värmevallningar

  • Blodbrist. Detta gör dig trött eller blek.


  Vanliga (påverkar färre än 1 av 10 personer)

  • Nedsatt aptit

  • Sömnlöshet

  • Diarré

  • Ofta förekommande lösa eller vattniga avföringar

  • Störningar i leverfunktionen (förhöjda nivåer av leverenzymer, gul hy eller gula ögonvitor (gulsot) på grund av förhindrad avsöndring av galla (cholestasis)), leverförstoring.

  • Svettningar

  • Nedsatt sexuell lust och minskad fertilitet

  • Frossa, allmän smärta och bäckensmärta

  • Depression

  • Sömnighet

  • Matsmältningsbesvär

  • Gasbildning

  • Håravfall

  • Ökad hårväxt på kroppen

  • Torr hud

  • Klåda

  • Hudutslag

  • Erektions problem

  • Viktökning

  • Smärtor i bröstkorgen

  • Nedsatt hjärtfunktion

  • Hjärtinfarkt

  • Diabetes mellitus


  Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer)

  • Hyperglykemi (höga blodsocker nivåer)

  • Andnöd (dyspné)

  • Muntorrhet

  • Urinträngningar på natten

  • Ryggont

  • Nackont

  • Huvudvärk

  • Viktminskning


  Sällsynta (påverkar färre än 1 av 1000 personer)

  - Ljuskänslighetsreaktioner i huden.

  - Kräkningar


  Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 personer):

  • Bröstsmärta och hjärtsvikt (som kan förknippas med andfåddhet, speciellt vid ansträngning, snabba hjärtslag, svullnad i armar och ben och fläckar på huden), oregelbundna hjärtslag, avvikande EKG.

  • Minskat antal blodplättar med ökad risk för blödning eller blåmärken.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)


  Ibland kan Bicalutamide Bluefish 50 mg förknippas med förändringar av blodet, som kan kräva att läkaren tar vissa blodprover.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bicalutamide Bluefish ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är bikalutamid. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg bikalutamid.


  Tablettkärna:

  Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, povidon K-25, natriumstärkelseglykolat (type A), magnesiumstearat.


  Dragering (tabletthölje)

  Opadry OY-S-9622 som innehåller hypromellos 5cp (E464), titandioxid (E171) och propylenglykol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Bicalutamide Bluefish 50 mg är vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  Torsgatan 11

  111 23 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Genepharm S.A.

  18th klm Marathonos Avenue

  153 51 Pallini-Attikis

  Grekland

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark

  Bicalutamide Bluefish 50mg Filmovertrukne tabletter

  Finland

  Bicalutamide Bluefish 50 mg Kalvopäällysteistä tablettia

  Holland

  Bicalutamide Bluefish 50 mg Filmomhulde tabletten

  Italien

  Bicalutamide Bluefish 50 mg Compresse rivestite con film

  Norge

  Bicalutamide Bluefish 50 mg Filmdrasjerte tabletter

  Spanien

  Bicalutamida Bluefish 50 mg Comprimidos recubiertos con

  película EFG

  Storbritannien

  Bicalutamide 50 mg film-coated tablets

  Sverige

  Bicalutamide Bluefish 50 mg Filmdragerade tabletter

  Tjeckien

  Bicalutamid Bluefish 50 mg Potahovaných tablet

  Tyskland

  Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten

  Ungern

  Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletta

  Österrike

  Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-08-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.