Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bezalip® Retard Depottablett 400mg Blister, 100depottabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bezafibrat Varunummer: 477539 Apotekets varuid: 23456
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bezalip Retard är och vad det används för

  Bezalip Retard tillhör en grupp läkemedel som kallas fibrater. Dessa läkemedel används för att sänka fetthalten (lipider) i blodet. Exempelvis de fetter som kallas triglycerider.

  Höga halter LDL-kolesterol och triglycerider ökar risken för åderförkalkning, kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt, framförallt i kombination med andra riskfaktorer (t ex om man röker, har högt blodtryck eller diabetes).

  Bezalip Retard används tillsammans med diet och andra icke-medicinska behandlingar, t ex motion och viktminskning, för att sänka fetthalten i blodet.

  Bezafibrat som finns i Bezalip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bezalip Retard

  400 mg depottabletter
  bezafibrat
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bezalip Retard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bezalip Retard
  3. Hur du använder Bezalip Retard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bezalip Retard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bezalip Retard är och vad det används för

  Bezalip Retard tillhör en grupp läkemedel som kallas fibrater. Dessa läkemedel används för att sänka fetthalten (lipider) i blodet. Exempelvis de fetter som kallas triglycerider.


  Höga halter LDL-kolesterol och triglycerider ökar risken för åderförkalkning, kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt, framförallt i kombination med andra riskfaktorer (t ex om man röker, har högt blodtryck eller diabetes).


  Bezalip Retard används tillsammans med diet och andra icke-medicinska behandlingar, t ex motion och viktminskning, för att sänka fetthalten i blodet.


  Bezafibrat som finns i Bezalip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bezalip Retard

  Använd inte Bezalip Retard

  • om du är allergisk mot bezafibrat, andra fibrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du har svår leversjukdom,

  • om du har njursjukdom,

  • om du behandlas med dialys,

  • om du fått hudreaktioner pga solljus då du tidigare behandlats med fibrater (kolesterol- och triglyceridsänkande läkemedel).

  Vid nedsatt njurfunktion bör Bezalip ges i stället för Bezalip Retard.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bezalip. Detta gäller särskilt om du har leversjukdom eller gallstenssjukdom.


  Samtidig användning av Bezalip Retard och en annan sorts blodfettsänkande läkemedel som kallas statiner (t.ex. simvastatin eller atorvastatin) kan innebära en ökad risk för muskelskada. Rådgör med läkare om du använder Bezalip Retard och statiner samtidigt.

  Andra läkemedel och Bezalip Retard

  Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av Bezalip Retard kan påverkas om Bezalip Retard och vissa andra läkemedel tas samtidigt.


  Detta gäller särskilt om Bezalip Retard används samtidigt med statiner och kolestyramin (kolesterol- och blodfettsänkande läkemedel). Om Bezalip Retard och kolestyramin används samtidigt skall medlen tas med minst 2 timmars mellanrum.


  Andra läkemedel som kan påverka behandlingseffekten är:

  • sulfonureider och insulin (medel mot diabetes),

  • warfarin (medel som hämmar blodets förmåga att levra sig),

  • ciklosporin (medel som undertrycker immunförsvaret).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Bezalip Retard rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten ännu inte fastställts.


  Amning

  Erfarenhet saknas. Mödrar som behandlas med Bezalip Retard bör inte amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  I mindre vanliga fall uppträder yrsel, trötthet eller muskelsvaghet som biverkan vilket kan göra att förmågan att köra bil och använda maskiner försämras.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bezalip Retard innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Bezalip Retard

  Användning för barn och ungdomar

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Efter inledande behandling med Bezalip 200 mg 3 gånger dagligen kan, vid god effekt, Bezalip Retard 400 mg 1 gång dagligen ges. Depottabletten ska sväljas hel, förslagsvis till frukost.


  Användning för barn

  Användning av Bezalip hos barn rekommenderas inte eftersom effekt och säkerhet vid behandling av barn inte har fastställts.

  Om du använt för stor mängd av Bezalip Retard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations¬centralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Bezalip Retard

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Bezalip och kontakta läkare snarast möjligt:

  • om du får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet. (Detta kan vara tecken på en sällsynt biverkan som kallas rhabdomyolys som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.)

  • om du får svåra hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom (en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis könsorganen) eller toxisk epidermal nekrolys (allvarlig utbredd hudskada med hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor). Dessa reaktioner är mycket sällsynta.

  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

  • Besvär från mag-tarmkanalen, t ex magknip, sura uppstötningar, illamående

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Huvudvärk, yrsel

  • Diarré, förstoppning, kräkning, gaser, buksmärta, minskad aptit

  • Hudutslag, klåda, ljuskänslighet, nässelutslag

  • Leverpåverkan, gallstopp, gallsten

  • Muskelsvaghet, muskelsmärta, muskelkramp

  • Akut njursvikt

  • Impotens

  • Överkänslighetsreaktion

  • Förändrade laboratorievärden

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Håravfall

  • Minskat antal vita och/eller röda blodkroppar

  • Muskelinflammation

  • Bukspottkörtelinflammation

  • Störningar i nervfunktionen, känselförlust eller en stickande känsla i huden

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Minskat antal blodplättar

  • Lungsjukdom

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Depression, sömnlöshet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bezalip Retard ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bezafibrat. En tablett innehåller 400 mg bezafibrat.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 55 mg, titandioxid (färgämne E 171), povidon, natriumlaurilsulfat, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, polymetylmetakrylat, polysorbat 80, makrogol, talk, natriumcitrat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, rund, filmdragerad tablett märkt D9.

  Blisterförpackning, 100 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  220 Hafnarfjordur

  Island


  Tillverkare

  Cenexi

  52, Rue Marcel et Jacques Gaucher

  FR-94120 Fontenay-Sous-Bois

  Frankrike


  Ombud

  Actavis AB

  112 89 Stockholm


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-11-17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.