Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Behepan® Injektionsvätska, lösning 1mg/ml Glasampuller, 5x1ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydroxokobalamin Varunummer: 025767 Apotekets varuid: 12532
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Behepan är och vad det används för

  Behepan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

  Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

  Hydroxokobalamin som finns i Behepan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Behepan

  1 mg/ml injektionsvätska, lösning
  vitamin B12 (hydroxokobalamin)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Behepan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan
  3. Hur du använder Behepan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Behepan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Behepan är och vad det används för

  Behepan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

  Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

  Hydroxokobalamin som finns i Behepan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan

  Använd inte Behepan

  • om du är allergisk mot hydroxokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Behepan.

  Andra läkemedel och Behepan

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet


  Graviditet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Amning

  Behepan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Behepan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Behepan

  Användning för barn och ungdomar

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

  Behepan injektionsvätska ges som injektion av läkare eller sköterska.

  Vanlig dos vid behandlingens inledning är en ampull var eller varannan dag i 1-2 veckor.

  Därefter ges ofta tabletter som underhållsbehandling. Alternativt kan injektionsbehandlingen fortsätta, vanligen ges då en ampull var till var tredje månad.

  Om du använt för stor mängd av Behepan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kraftig överkänslighetsreaktion som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda över stora delar av kroppen. Feber och hudutslag av aknetyp.


  Enstaka fall av frossa har rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan).

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Sverige

  Läkemedelsverket

  Box 26

  SE-751 03 Uppsala


  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Behepan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den (de) aktiva substansen (substanserna) är vitamin B12 (hydroxokobalamin)

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriumklorid, natriumacetattrihydrat, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), saltsyra (för justering av lösningens surhetsgrad), vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasampuller 5x1 ml.


  Behepan injektionsvätska är en röd, klar lösning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Tillverkare: Orion Corporation, Espoo, Finland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-07-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.