Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Becotide® Nasal Nässpray, suspension 50mikrogram/dos Plastflaska med dospump, 200doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Beklometason Varunummer: 064964 Apotekets varuid: 16246
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD BECOTIDE NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Becotide Nasal nässpray är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi.

  Becotide Nasal används vid snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Becotide Nasal används även vid vasomotorisk snuva (s k rinnsnuva). Becotide Nasal används även vid näspolyper, ofta som komplement till kirurgiskt ingrepp.

  Vid pollenallergi bör om möjligt behandlingen påbörjas innan pollenhalterna i luften blir höga. Inleds behandlingen emellertid i ett senare skede, kan effekten inträda något senare och inom några dagar.

  Becotide Nasal har endast effekt på allergiska symtom från näsan. Vid allergiska symtom från ögonen, eller under de första dagarna av användningen av Becotide Nasal kan kompletterande behandling behövas.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Becotide Nasal

  50 mikrogram/dos nässpray, suspension
  Beklometasondipropionat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD BECOTIDE NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER BECOTIDE NASAL
  3. HUR DU ANVÄNDER BECOTIDE NASAL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR BECOTIDE NASAL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD BECOTIDE NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Becotide Nasal nässpray är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi.

  Becotide Nasal används vid snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Becotide Nasal används även vid vasomotorisk snuva (s k rinnsnuva). Becotide Nasal används även vid näspolyper, ofta som komplement till kirurgiskt ingrepp.


  Vid pollenallergi bör om möjligt behandlingen påbörjas innan pollenhalterna i luften blir höga. Inleds behandlingen emellertid i ett senare skede, kan effekten inträda något senare och inom några dagar.

  Becotide Nasal har endast effekt på allergiska symtom från näsan. Vid allergiska symtom från ögonen, eller under de första dagarna av användningen av Becotide Nasal kan kompletterande behandling behövas.

  2. INNAN DU ANVÄNDER BECOTIDE NASAL

  Använd inte Becotide Nasal

  • om du är allergisk (överkänslig) mot beklometasondipropionat eller mot något av övriga innehållsämnen i Becotide Nasal.

  Var särskilt försiktig med Becotide Nasal

  Rådgör med läkare innan behandling med Becotide Nasal påbörjas om du har någon av följande sjukdomar:

  • diabetes

  • svamp- eller herpesinfektion i näsan

  • lungtuberkulos

  • svår leversjukdom

  • om du nyligen har skadat eller opererat näsan, eller har problem med sår på nässlemhinnan.

  • använder kortison (tabletter, inhalationsspray/pulver eller salva) för t ex astma eller eksem.

  Andra läkemedel och Becotide Nasal

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Becotide Nasal under graviditet.


  Det har inte studerats om beklometasondipropionat går över i modersmjölk. Det är rimligt att anta att beklometasondipropionat passerar över i modersmjölk men vid de doser som ges i nässprayen är det låg risk för betydande halter i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Becotide Nasal under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Becotide Nasal

  Becotide Nasal innehåller bensalkoniumklorid som kan verka irriterande på huden och kan ge hudreaktioner.


  3. HUR DU ANVÄNDER BECOTIDE NASAL


  Använd alltid Becotide Nasal enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är 1-2 sprayningar i vardera näsborren 2 gånger om dagen.


  Skaka nässprayen före användning. Se bruksanvisning för mer information.


  Becotide Nasal ger ofta lindring efter några timmar, men full effekt erhålls först efter några dagars regelbunden användning. Vid hösnuva bör behandlingen om möjligt sättas in innan pollensäsongen börjar.

  Om du har tagit för stor mängd av Becotide Nasal

  Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symptom.


  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du använt för mycket Becotide Nasal vid något enstaka tillfälle, bör du inte få några obehagliga effekter.

  Om du har glömt att ta Becotide Nasal

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Becotide Nasal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar indelas i följande kategorier:

  mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

  vanliga (fler än 1 person av 100)

  mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

  sällsynta (färre än 1 person av 1000)

  mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)


  Mycket vanliga: Lätt blodblandat nässekret.


  Vanliga: Nysningar genast efter sprayning. Obehaglig lukt eller smak som kan bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedlets egenskaper. Huvudvärk.


  Mycket sällsynta: Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Glaukom (grön starr), förhöjt ögontryck, katarakt (grå starr). Överkänslighetsreaktioner, t ex hudutslag, klåda, nässelfeber (urtikaria), svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, andnöd eller anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion).


  Sluta att ta Becotide Nasal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR BECOTIDE NASAL SKA FÖRVARAS


  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 30ºC.

  • Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Nässprayen bör användas inom 3 månader efter första doseringstillfället för att minska risken att dospumpen fungerar sämre.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i Becotide är beklometason (som beklometasondipropionat). Varje dos innehåller 50 mikrogram beklometason per dos.

  Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 20 mikrogram, fenetanol 0,25 mikroliter), polysorbat 80, saltsyra för pH-justering, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Becotide Nasal finns i förpackningsstorlekarna 100 doser, 180 doser och 200 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

  Tel: 08-638 93 00

  E-post: info.produkt@gsk.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-02


  Bruksanvisning

  Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Becotide Nasal.


  Snyt näsan försiktigt.


  1.

  Skaka flaskan.

  Avlägsna den genomskinliga plasthatten från flaskans spets.

  becotide_nasal_1

  2.

  Håll sprayflaskan som på bilden:

  Låt den vila på tummen och placera långfingret och pekfingret på var sin sida om flaskans spets.

  Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa den runda ‘kragen’ nedåt mot tummen.

  Före första användningstillfället bör man pumpa

  flera gånger (ca 10 ggr), så att en jämn dusch erhålles.

  Denna laddningseffekt kvarstår 1 dygn.Om längre tid förflyter måste pumpen återladdas med 1 pumpning.

  becotide_nasal_2

  3.

  Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren.

  För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en gång.

  Andas samtidigt lätt in genom näsborren.

  Andas därefter ut genom näsan.

  becotide_nasal_3

  4.

  Upprepa proceduren i andra näsborren.


  Torka av näsapplikatorn och återsätt plasthatten.


  Rengöring. Avlägsna den genomskinliga plasthatten från flaskans spets, tryck försiktigt upp den runda ‘kragen’, så att flaskans spets frigörs. Spola näsapplikatorn och plasthatten under rinnande kallt vatten. Skaka av vattnet och låt lufttorka. Återsätt näsapplikatorn och skyddshatten.

  Om näsapplikatorn blir ‘igentäppt‘ kan den ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan med kallt vatten och låt lufttorka. Sätt tillbaka delarna.

  Nässprayen bör rengöras en gång i veckan eller oftare om den blir ’igentäppt’.

  Peta inte med nål eller annat vasst föremål i näsapplikatorn.


  Barn: Användning av Becotide Nasal på barn fordrar ofta överinseende av vuxen för att garantera att inhalationen utförs helt riktigt.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.