Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Azitromax Filmdragerad tablett 250mg Tryckförpackning, 6tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Azitromycin Varunummer: 094391 Apotekets varuid: 20774
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Azitromax är och vad det används för

  Azitromax är ett antibiotikum som verkar genom att störa bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att bakterierna förökar sig.

  Azitromax används mot infektioner i könsorganen såsom klamydia och gonorré. Patienter som är överkänsliga mot penicillin eller av annan orsak inte kan ta penicillin kan få Azitromax vid följande sjukdomar: halsfluss, lunginflammation, öroninflammation samt hudinfektioner.

  Azitromycin som finns i Azitromax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Azitromax

  250 mg, 500 mg filmdragerade tabletter, 40 mg/ml pulver till oralsuspension
  azitromycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Azitromax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Azitromax
  3. Hur du använder Azitromax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Azitromax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Azitromax är och vad det används för

  Azitromax är ett antibiotikum som verkar genom att störa bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att bakterierna förökar sig.


  Azitromax används mot infektioner i könsorganen såsom klamydia och gonorré. Patienter som är överkänsliga mot penicillin eller av annan orsak inte kan ta penicillin kan få Azitromax vid följande sjukdomar: halsfluss, lunginflammation, öroninflammation samt hudinfektioner.


  Azitromycin som finns i Azitromax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Azitromax

  Använd inte Azitromax

  • om du är allergisk (överkänslig) mot azitromycin eller närbesläktade antibiotika t.ex. erytromycin, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Azitromax.


  Var särskilt försiktig med Azitromax:

  • om du har nedsatt njurfunktion rådgör med läkare innan behandlingen påbörjas.

  • om du har eller har haft leverproblem (din läkare kan behöva kontrollera din leverfunktion eller avbryta behandlingen)

  • om du upplever långvarig och/eller besvärande diarré meddela din läkare. Diarré orsakad av bakterier kan förekomma under behandling med Azitromax.

  • om du har hjärtbesvär, t.ex. oregelbunden eller långsam hjärtverksamhet.

  • om du har myastenia gravis.

  • om ditt nyfödda barn behandlas med Azitromax och kräks eller uppvisar obehag vid matning, kontakta läkare omedelbart.


  Sluta att ta Azitromax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra läkemedel och Azitromax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Effekten av behandlingen kan påverkas om Azitromax och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel, t.ex.:

  • vissa läkemedel vid HIV-infektion (nelfinavir, zidovudin)

  • vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin, dabigatran)

  • vissa hjärtläkemedel (digoxin, kinidin)

  • läkemedel som används för att hämma immunförsvaret t.ex. efter organtransplantation (ciklosporin)

  • allergiläkemedel innehållande terfenadin

  • vissa medel vid migrän (ergotaminderivat)

  • läkemedel mot högt kolesterol (statiner)


  Patienter som behandlas med både Azitromax och medel mot "halsbränna och sura uppstötningar" (så kallade antacida), ska inte ta läkemedlen vid samma tillfälle.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet:

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga läkare före användning av Azitromax under graviditet.


  Amning:

  Du ska inte amma under behandling med Azitromax.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Azitromycin kan ge biverkningar som kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner (t.ex. yrsel och kramper).

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Azitromax tabletter innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Azitromax pulver till oralsuspension innehåller sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Azitromax

  Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för dig. Använd alltid Azitromax enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Azitromax kan tas med eller utan mat, men risken för magbiverkningar kan minska om läkemedlet tas tillsammans med mat.


  Vanlig dos för vuxna och barn som väger över 45 kg

  250-500 mg en gång om dagen i 3-5 dagar.


  Vid infektioner i könsorganen

  Dosen varierar beroende på typ av infektion.


  Äldre

  Ingen anpassning av dosen är nödvändig för äldre patienter.


  Patienter med njur- eller leverproblem

  Tala om för läkare om du har njur- eller leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.


  Användning för barn

  Barn som väger över 45 kg kan ta samma dos Azitromax som vuxna. Till barn som väger under 45 kg ska oral suspension användas. Dosen anpassas efter barnets vikt och doseras en gång per dag i 3-5 dagar.


  Suspensionen ska omskakas före varje dosering.

  Om du använt för stor mängd av Azitromax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Azitromax

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  • diarré


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • huvudvärk

  • kräkningar, buksmärtor, illamående

  • avvikande resultat vid laboratorieundersökningar (t.ex. blod-, lever- och njurfunktionstester)


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare ):

  • inflammation i slidan, svampinfektion i munhålan

  • påverkan mängden på vita blodkroppar

  • överkänslighetsreaktioner, svullnad av ansikte, tunga eller svalg, ibland med sväljsvårigheter och andnöd (angioödem)

  • aptitlöshet

  • nervositet, sömnlöshet

  • yrsel, sömnighet, smakförändringar, domningar

  • synnedsättning

  • öronproblem, svindel

  • hjärtklappning

  • värmevallningar

  • andnöd, näsblod

  • förstoppning, gasbildning, magkatarr, inflammation i magens slemhinna, sväljsvårigheter, uppsvälld buk, muntorrhet, rapning, sårbilning i munnen, ökad mängd saliv

  • hudutslag, klåda, nässelutslag, hudinflammation, torr hud, svettningar

  • inflammation i benvävnad och leder, muskelvärk, ryggsmärtor, nacksmärtor

  • smärtsam och besvärlig urinering, njursmärtor

  • blödning från livmodern, rubbning av testikelfunktion

  • svullnad, kraftlöshet, sjukdomskänsla, trötthet, bröstsmärtor, feber, smärta, svullnad i ansikte, fötter och ben

  • komplikationer efter ingrepp


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

  • upprördhet

  • rubbningar i hjärtats rytm

  • onormal leverfunktion, leverinflammation

  • starkt solljus kan ge hudirritation

  • allvarlig läkemedelsreaktion (DRESS) med bl.a. hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och förändrade blodvärden


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Clostridium difficile associerad diarré

  • minskat antal blodplättar, minskat antal röda blodkroppar

  • anafylaktisk reaktion, inklusive anafylaktisk chock och ödem

  • aggressivitet, förvirring, hallucinationer, oro

  • kramper, svimning, minskad känslighet för beröring, rastlöshet, förlorat lukt- eller smaksinne, förändrat luktsinne, myastenia gravis (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet)

  • hörselnedsättning inklusive dövhet och/eller tinnitus

  • lågt blodtryck

  • inflammation i bukspottkörteln, missfärgningar av tungan

  • leversvikt, vävnadsdöd i levern

  • hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga)

  • ledvärk

  • njursvikt, njurinflammation


  Biverkningar vid förebyggande behandling mot mycobakterium avium-intracellulare-komplex (MAC)


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • diarré, buksmärtor, illamående, gasbildning, obehagskänsla i magen, lös avföring


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

  • aptitlöshet

  • yrsel, huvudvärk, domningar, smakförändringar

  • synnedsättning

  • dövhet

  • hudutslag, klåda

  • ledvärk

  • trötthet


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos förre än 1 av 1 00):

  • minskad känslighet för beröring

  • hörselskada, tinnitus

  • hjärtklappning

  • leverinflammation

  • hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), starkt solljus kan ge hudirritation

  • kraftlöshet, sjukdomskänsla


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Azitromax ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


  Färdigberedd oral suspension är hållbar i 10 dagar vid förvaring vid högst 30 ºC.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Filmdragerade tabletter

  - Den aktiva substansen är azitromycinhydrat motsvarande vattenfritt azitromycin 250 mg respektive 500 mg per tablett.

  - Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse, vattenfritt kalciumdivätefosfat, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, titandioxid (E171), vattenfri laktos, hypromellos, triacetin.


  Pulver till oralsuspension (bereds på apotek till oralsuspension)

  - Den aktiva substansen är azitromycinhydrat motsvarande vattenfritt azitromycin 40 mg/ml

  - Övriga innehållsämnen är sackaros 774 mg/ml, vattenfritt trinatriumfosfat, hydroxipropylcellulosa, xantangummi, smakämnen (vanilj, banan och körsbär).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Filmdragerade tabletter

  250 mg tabletter: vita, avlånga, 13,5 mm, märkta med ZTM 250 samt Pfizer-logo.

  500 mg tabletter: vita, avlånga, 17 mm, märkta med ZTM 500 samt Pfizer-logo.


  Tryckförpackningar

  250 mg: 6 st.

  500 mg: 2, 3 och 30 st.

  Pulver till oral suspension

  Plastflaska 15 och 22,5 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  e-post: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-07


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.