Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Atrovent® Nasal Nässpray, lösning 42mikrogram/dos Glasflaska med dospump, 180doser (15ml)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ipratropium Varunummer: 497602 Apotekets varuid: 19034
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för

  Atrovent Nasal minskar nässekretionen, speciellt när sekretionen är högre än normalt, t ex vid rinnsnuva.

  Atrovent Nasal används för rinnsnuva vid förkylning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Atrovent Nasal

  42 mikrogram/dos nässpray
  ipratropiumbromid
  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal
  3. Hur du använder Atrovent Nasal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för

  Atrovent Nasal minskar nässekretionen, speciellt när sekretionen är högre än normalt, t ex vid rinnsnuva.

  Atrovent Nasal används för rinnsnuva vid förkylning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal

  Använd inte Atrovent Nasal

  - om du är allergisk mot ipratropiumbromid, bensalkoniumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin eller skopolamin.

  Varningar och försiktighet

  Atrovent Nasal bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.

  I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent Nasal kommit i ögonen. Om Atrovent Nasal av misstag sprayas i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande, kallt vatten.

  Ögonirritation och smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon, kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.

  Atrovent Nasal kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.

  Atrovent Nasal kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.

  Sluta att ta Atrovent Nasal och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra läkemedel och Atrovent Nasal

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Effekten av Atrovent Nasal kan förstärkas vid samtidig användning av andra former av Atrovent eller andra antikolinerga preparat (t ex Egazil). Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

  Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent Nasal och vissa luftrörsvidgande läkemedel (s k beta-2-stimulerare, t ex salbutamol och terbutalin) öka risken för akut grön starr.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent Nasal under graviditet.

  Okänt om Atrovent Nasal passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Atrovent Nasal kan ge yrsel. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka

  din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Atrovent Nasal innehåller bensalkoniumklorid

  Atrovent Nasal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation av nässlemhinnan.


  3. Hur du använder Atrovent Nasal

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vanlig dos för vuxna, inklusive äldre, är 2 sprayningar i vardera näsborren 3-4 gånger dagligen.

  Behandlingstiden bör ej överskrida 4 dagar utan läkares rekommendation.


  Bruksanvisning

  Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.

  1.Ta bort skyddslocket.

  2. Innan nässprayen används första gången, spraya flera gånger i luften tills en jämn dusch kommer från sprayflaskan (se fig 1). Håll flaskan med tummen mot botten, långfinger och pekfinger på var sin sida om spetsen. Se till att flaskan är upprätt och håll den ifrån ögonen (fig 1). Tryck tummen snabbt och bestämt mot botten. Sprayen är nu klar att användas. Om pumpen inte har använts på 24 timmar bör man återigen spraya i luften 1-2 gånger.

  Bild på en sprayning

  3. Snyt ur näsan.

  4. Täpp till ena näsborren genom att sätta ett finger på sidan av näsan. Böj huvudet lätt framåt. Håll flaskan som på Fig 1 och för in flaskans spets i andra näsborren (fig. 2). Spetsen på flaskan ska riktas snett bakåt och utåt mot näsvingen.

  Bild på hur en dos tas.

  (fig 2)

  5. Aktivera nässprayen genom att trycka tummen uppåt snabbt och bestämt. Andas in djupt genom näsan och andas ut genom munnen.

  6. Efter varje sprayning tas flaskan bort från näsan och huvudet lutas bakåt några sekunder så att sprayen fördelas jämnt.

  7. Upprepa punkt 4-6 i samma näsborre.

  8. Upprepa punkt 4-7 i den andra näsborren.

  9. Sätt tillbaka skyddslocket.


  Rengöring: Rengör nässprayen regelbundet. Tag av skyddslocket, håll spetsen under rinnande ljummet vatten under någon minut och låt den torka. Spraya enligt punkt 2 och sätt tillbaka skyddslocket.

  Om du använt för stor mängd av Atrovent Nasal

  Vid överdosering kan muntorrhet, synstörningar och hjärtklappning förekomma.

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (fler än 1 person av 100, men färre än 1 person av 10): Huvudvärk, näsirritation, näsblödning, torrhet i näsan, halsirritation.

  Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000, men färre än 1 person av 100): Överkänslighet, hudutslag, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), yrsel, ökad hjärtfrekvens, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), förmaksflimmer, halstorrhet, kramp i luftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, muntorrhet, illamående, störningar i tarmfunktionen, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma blåsan, ögonbiverkningar såsom svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, pupillförstoringg, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, stynstörningar.

  Sällsynta (fler än 1 person av 10000, men färre än 1 person av 1000): Hjärtklappning, klåda, nässelutslag.

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvara Atrovent Nasal med skyddskåpan ordentligt tillsluten.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är ipratropiumbromid (som ipratropiumbromidmonohydrat).

  - Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg och bensalkoniumklorid 0,25 mg (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningen innehåller cirka 180 doser=15 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Boehringer Ingelheim International GmbH, Postfach 200, D-55216 Ingelheim/Rhein, Tyskland.

  Information lämnas av

  Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm, Sverige. Tel: 08 – 721 21 00.

  E-post: info@receptbelagt.nu


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2012-09-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.