Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Atropin Chauvin Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1%(10mg/ml) Endosbehållare (Minims), 20x0,5ML

Snabbfakta
Verksamt ämne: Atropin Varunummer: 445791 Apotekets varuid: 12301
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ATROPIN BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Atropin Bausch & Lomb används för att vidga pupillen i ditt öga och att få ringmuskeln i ögats strålkropp att slappna av. Din läkare eller ögonspecialist kan använda det för att göra närmare undersökningar av ditt öga, eller som en del av ett behandlingsprogram om du har en inflammation i regnbågshinnan och strålkroppen. Atropin Bausch & Lomb används också efter ögonoperationer.

  Denna medicin är avsedd för barn, vuxna och äldre personer.

  Atropinsulfat som finns i Atropin Bausch & Lomb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  BruksanvisningOm du själv tar ögondropparna ska du noga följa dessa instruktioner:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Atropin Bausch & Lomb

  1% (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
  Atropinsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ATROPIN BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB
  3. HUR DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ATROPIN BAUSCH&LOMB SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ATROPIN BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Atropin Bausch & Lomb används för att vidga pupillen i ditt öga och att få ringmuskeln i ögats strålkropp att slappna av. Din läkare eller ögonspecialist kan använda det för att göra närmare undersökningar av ditt öga, eller som en del av ett behandlingsprogram om du har en inflammation i regnbågshinnan och strålkroppen. Atropin Bausch & Lomb används också efter ögonoperationer.


  Denna medicin är avsedd för barn, vuxna och äldre personer.


  Atropinsulfat som finns i Atropin Bausch & Lomb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB

  Ta inte Atropin Bausch & Lomb

  • om du är allergisk (överkänslig) mot atropinsulfat eller mot något av övriga innehållsämnen i Atropin Bausch & Lomb (listas i avsnitt 6).

  • om du lider av grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel (som kan ge plötsligt ökat tryck i ögat när pupillen är vidgad).

  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Kontaktlinser
  Din läkare kommer att be dig avlägsna kontaktlinserna innan du tar ögondropparna. Det finns ingen information om hur den här produkten påverkar kontaktlinser. Därför ska du inte använda kontaktlinser förrän effekten av ögondropparna har försvunnit fullständigt.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid, tror att du kan bli gravid eller planerar att föda barn, rådgör med din läkare eller ögonspecialist innan du tar den här medicinen. Din läkare eller ögonspecialist avgör om du ska använda dessa ögondroppar eller ta en annan medicin.


  Atropin passerar över i modersmjölk och risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Atropin Bausch & Lomb bör därför inte användas vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Som för alla ögondroppar kan du få dimsyn efter det att du tagit dropparna. Vänta tills du ser klart igen innan du kör eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB

  Ta alltid den här medicinen exakt enligt läkarens eller ögonspecialistens anvisningar. Rådfråga läkare, ögonspecialist eller apotekspersonalom du är osäker.


  Dropparna kommer i speciella endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.


  Dosering

  • Vanlig dos för vuxna är en droppe 1-5 gånger dagligen.


  Användning för barn

  • Vanlig dos för barn över 6 år är en droppe 1-2 gånger dagligen.

  Bruksanvisning
  Om du själv tar ögondropparna ska du noga följa dessa instruktioner:


  1. Tvätta händerna.

  2. Använd en spegel eftersom det kommer att hjälpa dig att se vad du gör

  3. Torka ögonen noga med en servett och vrid av förslutningen på endosbehållaren.

  4. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och droppa omsorgsfullt 1 droppe i ögonspringan.

  5. Slut ögat och blinka några gånger så att du är säker på att lösningen täcker ögat.

  6. Slut ögonlocken. Du bör trycka försiktigt på inre ögonvrån i 3 minuter. Detta kommer att hindra lösningen från att rinna in i näsan och svalget. Detta gäller speciellt för barn, äldre och riskpatienter.

  7. Upprepa steg 4, 5 och 6 för det andra ögat. Kasta sedan endosbehållaren även om det finns lösning kvar i den.

  Om du har tagit för stor mängd av Atropin Bausch & Lomb eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Atropin Bausch & Lomb

  Om du har glömt att ta Atropin Bausch & Lomb ta det så snart som möjligt och fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Atropin Bausch & Lomb orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan förekomma:


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • ansiktsrodnad

  • feber

  • ökad hjärtverksamhet

  • förvirring

  • hallucinationer

  • uppjagat sinnestillstånd

  • förstoppning

  • dimsyn

  • försämrat närseende

  • ljuskänslighet

  • övergående sveda efter indroppningen


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • allergi vid längre tids användning

  • svårighet att urinera


  Barn har ökad risk att få biverkningar på grund av överdosering.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

  5. HUR ATROPIN BAUSCH&LOMB SKA FÖRVARAS


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är atropinsulfat. Varje endosbehållare innehåller ungefär 0.5 ml lösning med atropinsulfat 1% (5 mg).

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra och steriliserat vatten.


  Denna medicin innehåller inga konserveringsmedel eftersom det är en steril engdosbehållare.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Varje kartong innehåller 20 endosbehållare.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning
  BAUSCH & LOMB U.K. LIMITED

  106 London Road

  Kingston-upon-Thames

  Surrey, KT2 6TN – Storbritannien

  Tillverkare
  Laboratoire Chauvin S.A.
  Z.I. Ripotier
  07200 Aubenas – Frankrike


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:


  Lokal företrädare
  Bausch & Lomb Nordic AB
  Söder Mälarstrand 45
  118 25 Stockholm


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-10-15

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.