Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

ATRIANCE Infusionsvätska, lösning 5mg/ml Injektionsflaska, 6x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Nelarabin Varunummer: 074324 Apotekets varuid: 17728
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Atriance är och vad det används för

  Atriance innehåller nelarabin som tillhör en grupp läkemedel som kallas för antineoplastiska medel, vilka används vid kemoterapi för att döda vissa former av cancerceller.

  Atriance används för att behandla patienter med:

  Om du har några frågor om din sjukdom, tala med din läkare.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Atriance

  5 mg/ml infusionsvätska, lösning
  nelarabin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Atriance är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får Atriance
  3. Hur Atriance ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Atriance ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Atriance är och vad det används för

  Atriance innehåller nelarabin som tillhör en grupp läkemedel som kallas för antineoplastiska medel, vilka används vid kemoterapi för att döda vissa former av cancerceller.


  Atriance används för att behandla patienter med:

  • en typ av leukemi, så kallad akut lymfatisk leukemi av T-cellstyp. Leukemi orsakar en onormal ökning av antalet vita blodkroppar. Det onormalt höga antalet vita blodkroppar kan uppstå i blodet och andra delar av kroppen. Typ av leukemi har samband med vilken typ av vita blodkroppar som främst är berörda. I det här fallet kallas cellerna lymfoblaster.

  • en form av lymfom, så kallad T-cell lymfoblastlymfom. Detta lymfom orsakas av lymfoblaster, ett slags vita blodkroppar.

  Om du har några frågor om din sjukdom, tala med din läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du får Atriance

  Du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) ska inte behandlas med Atriance

  • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) är allergisk mot nelarabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1).

  Varningar och försiktighet

  Svåra neurologiska biverkningar har rapporterats vid behandling med Atriance. Symtom har inkluderat förändrat mentalt status (t ex trötthet), effekter på nervsystemet (t ex kramper, domningar eller pirrningar, svaghet och förlamning). Din läkare kommer att regelbundet undersöka dig för dessa symtom (se även ”Eventuella biverkningar”).


  Innan du får detta läkemedel måste din läkare få veta:


  • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) har njur- eller leverproblem. Din dos av Atriance kan behöva justeras.

  • om du (eller ditt barn, om han/hon behandlas) nyligen vaccinerats eller planerar att

   vaccineras med levande vaccin (till exempel polio, vattkoppor eller tyfus).

  Tala om för din läkare om något av detta gäller dig.

  Andra läkemedel och Atriance

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även alla naturmedel eller läkemedel som du köpt utan recept.


  Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta några andra läkemedel medan du får Atriance.

  Graviditet och amning

  Atriance rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada en baby som avlats före, under eller strax efter behandlingen. Du bör diskutera med din läkare vilken preventivmetod som är lämplig för dig. Försök inte att bli gravid, eller om du är man, avla ett barn förrän din läkare säger att det är säkert att göra det.


  Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller behandling. Om graviditet inträffar under behandling med Atriance måste du omedelbart berätta det för din läkare.


  Det är inte känt om Atriance passerar över i modersmjölk. Amning måste avbrytas medan du behandlas med Atriance. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Se "Varningar och försiktighet".

  Körförmåga och användning av maskiner

  Atriance kan få människor att känna sig dåsiga eller sömniga både under och några dagar efter behandlingen. Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

  Atriance innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller minst 23 mg natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur Atriance ges

  Den Atriance-dos du får baseras på:

  • din/ditt barns (om han/hon behandlas) kroppsyta (vilken beräknas av läkaren utifrån din längd och vikt).

  • resultaten från blodprov som tagits före behandling

  Vuxna och ungdomar (16 år och äldre) 

  Den vanliga dosen är 1500 mg/m2 kroppsyta per dag.


  En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig rätt dos Atriance som en infusion (dropp). Vanligtvis får du droppet i armen under cirka 2 timmar.


  Du kommer att få en infusion (dropp) en gång dagligen, dag 1, 3 och 5 av behandlingen. Detta behandlingsschema upprepas normalt var tredje vecka. Behandlingen kan ändras beroende på resultaten från de blodprov som tas regelbundet. Läkaren bestämmer hur många behandlingsperioder som behövs.


  Barn och ungdomar (21 år och yngre) 

  Den vanliga dosen är 650 mg/m2 kroppsyta per dag.


  En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig/ditt barn (om han/hon behandlas) rätt dos Atriance som en infusion (dropp). Vanligtvis får du droppet i armen under cirka 1 timme.


  Du/ditt barn (om han/hon behandlas) kommer att få en infusion (dropp) en gång dagligen i 5 dagar. Detta behandlingsschema upprepas normalt var tredje vecka. Behandlingen kan ändras beroende på resultaten från de blodprov som tas regelbundet. Läkaren bestämmer hur många behandlingsperioder som behövs.

  Avbryta behandlingen med Atriance

  Läkaren bestämmer när behandlingen ska avbrytas.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De flesta biverkningar som rapporterats vid behandling med Atriance sågs hos vuxna, barn och ungdomar. En del biverkningar rapporterades oftare hos vuxna patienter. Det finns ingen känd orsak till detta.


  Om du har några funderingar, tala med din läkare.


  Mycket vanliga biverkningar


  Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Atriance.

  • Tecken på infektion. Atriance kan minska antalet vita blodkroppar och minska motståndskraften mot infektioner (inklusive lunginflammation). Detta kan till och med bli livshotande. Tecken på en infektion omfattar:

   • feber

   • allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd

   • lokala symtom, såsom halsont, sår i munnen eller urinvägsproblem (en brännande känsla till exempel när du kissar kan vara en urinvägsinfektion).


  Tala omedelbart om för läkare om du får någon av dessa biverkningar. Ett blodprov tas för att kontrollera en eventuell minskning av de vita blodkropparna.


  Andra mycket vanliga biverkningar


  • Förändrad känsla i händer eller fötter, muskelsvaghet i form av svårighet att resa sig upp från en stol eller svårigheter att gå (periferneuropati), minskad känslighet för lätt beröring eller smärta, onormala förnimmelser i huden, till exempel en svidande eller stickande känsla eller känsla av att något kryper på huden.

  • En allmän svaghets- och trötthetskänsla (temporär anemi). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion.

  • Ovanliga blåmärken eller blödningar som orsakas av en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Det kan leda till svåra blödningar från relativt små skador, till exempel ett litet skärsår. I sällsynta fall kan det leda till en ännu allvarligare blödning (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du minimerar risken för blödningar.

  • En känsla av dåsighet och sömnighet, huvudvärk, yrsel.

  • Andfåddhet, ansträngd eller tung andning, hosta.

  • Orolig mage (illamående) kräkningar, diarré, förstoppning.

  • Muskelsmärta.

  • Svullnad i olika delar av kroppen, orsakad av en onormal ansamling av vätska (ödem).

  • Hög kroppstemperatur (feber), trötthet, svaghetskänsla, orkeslöshet.


  Tala om för läkare om någon av dessa biverkningar blir besvärlig.


  Vanliga biverkningar


  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer som behandlas med Atriance:


  • Kraftiga, okontrollerbara muskelsammandragningar, ofta åtföljda av medvetslöshet som kan bero på ett epileptiskt anfall (kramper).

  • Klumpighet och brist på koordination vilket påverkar balansen, gången, arm- och benrörelser, ögonrörelser eller talet.

  • Oavsiktlig rytmisk skakning i en eller flera extremiteter (tremor).

  • Muskelsvaghet (eventuellt kopplad till periferneuropati – se ovan), ledsmärta, ryggont, smärta i händer och fötter, inklusive myrkrypningar och domningar.

  • Sänkt blodtryck.

  • Viktnedgång och minskad aptit (anorexi), magont, sår i munnen, munsår eller inflammation.

  • Problem med minnet, desorientering, dimsyn, smakförändringar eller förlust av smaksinnet (dysgeusi).

  • Ansamling av vätska runt lungorna vilket ger smärta i bröstkorgen och andningssvårigheter (pleurautgjutning), väsande eller pipande andning.

  • Ökade mängder bilirubin i blodet, vilket kan orsaka gulfärgning av huden och få dig att känna dig extremt trött.

  • Ökad mängd leverenzymer i blodet.

  • Förhöjda kreatininnivåer i blodet (ett tecken på njurproblem, vilket kan leda till att du behöver kissa mer sällan).

  • Frisättning av tumörcellsinnehållet (tumörlyssyndrom), vilket kan öka påfrestningarna på kroppen. Symtom som i början omfattar illamående och kräkningar, andfåddhet, oregelbunden hjärtrytm, grumlig urin, extrem trötthet och/eller ledbesvär. Om detta inträffar, sker det sannolikt vid den första dosen. Din läkare kommer att vidta lämpliga åtgärder för att minimera denna risk.

  • Låga nivåer i blodet av vissa substanser:

   • låga kalciumnivåer, vilka kan orsaka muskelkramper, magkramper eller magspasmer

   • låga magnesiumnivåer, vilka kan orsaka muskelsvaghet, förvirring, ryckiga rörelser, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, och minskade reflexer med allvarligt låga magnesiumnivåer i blodet.

   • låga kaliumnivåer kan göra att du känner dig svag.

   • låga glukosnivåer, vilka kan orsaka illamående, svettningar, svaghet, matthet, förvirring eller hallucinationer.


  Tala om för läkare om någon av dessa biverkningar blir besvärlig.


  Sällsynta biverkningar


  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Atriance:

  • Allvarlig sjukdom som förstör skelettmuskulaturen, kännetecknas av förekomst av myoglobin (en nedbrytningsprodukt av muskelceller) i urinen (rabdomyolys), ökning av kreatin fosfokinas i blodet.

  Tala om för läkare om något av detta blir besvärligt.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Atriance ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan.


  Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Atriance är hållbart i upp till 8 timmar vid upp till 30°C efter att injektionsflaskan öppnats


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i Atriance är nelarabin. Varje ml Atriance infusionsvätska, lösning innehåller 5 mg nelarabin. Varje injektionsflaska innehåller 250 mg nelarabin.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och saltsyra/natriumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Atriance infusionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning. Den tillhandahålls i injektionsflaskor av klart glas med en gummipropp med aluminiumförsegling.


  Varje injektionsflaska innehåller 50 ml.


  Atriance finns i förpackningar om 6 injektionsflaskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Novartis Europharm Limited

  Frimley Business Park

  Camberley GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations): Harmire Road, Barnard Castle, County Durham DL12 8DT, Storbritannien


  Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Storbritannien

  Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Lietuva

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +370 5 269 16 50

  България

  Novartis Pharma Services Inc.

  Тел: +359 2 489 98 28

  Luxembourg/Luxemburg

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Česká republika

  Novartis s.r.o.

  Tel: +420 225 775 111

  Magyarország

  Novartis Hungária Kft. Pharma

  Tel.: +36 1 457 65 00

  Danmark

  Novartis Healthcare A/S

  Tlf: +45 39 16 84 00

  Malta

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +356 2122 2872

  Deutschland

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +49 911 273 0

  Nederland

  Novartis Pharma B.V.

  Tel: +31 26 37 82 555

  Eesti

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +372 66 30 810

  Norge

  Novartis Norge AS

  Tlf: +47 23 05 20 00

  Ελλάδα

  Novartis (Hellas) A.E.B.E.

  Τηλ: +30 210 281 17 12

  Österreich

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +43 1 86 6570

  España

  Novartis Farmacéutica, S.A.

  Tel: +34 93 306 42 00

  Polska

  Novartis Poland Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 375 4888

  France

  Novartis Pharma S.A.S.

  Tél: +33 1 55 47 66 00

  Portugal

  Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

  Tel: +351 21 000 8600

  Hrvatska

  Novartis Hrvatska d.o.o.

  Tel. +385 1 6274 220

  România

  Novartis Pharma Services Romania SRL

  Tel: +40 21 31299 01

  Ireland

  Novartis Ireland Limited

  Tel: +353 1 260 12 55

  Slovenija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +386 1 300 75 50

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 5542 5439

  Italia

  Novartis Farma S.p.A.

  Tel: +39 02 96 54 1

  Suomi/Finland

  Novartis Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

  Κύπρος

  Novartis Pharma Services Inc.

  Τηλ: +357 22 690 690

  Sverige

  Novartis Sverige AB

  Tel: +46 8 732 32 00

  Latvija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +371 67 887 070

  United Kingdom

  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

  Tel: +44 1276 698370  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–07-13


  Övriga informationskällor

  Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

  Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.