Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Atenativ® Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50IE/ml Injektionsflaskor, I: 500IE + II: 10ml

1614:35

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Antitrombin III Varunummer: 389049 Apotekets varuid: 6550
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ATENATIV ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Atenativ är ett så kallat antitrombotiskt läkemedel, som innehåller antitrombin som isolerats ur human blodplasma. Antitrombin är en normal beståndsdel i blodplasma och en viktig hämmare av blodets koagulation (levring).

  Atenativ används för att behandla och förebygga blodproppar i blodkärl hos personer med medfödd eller vissa former av akut brist på antitrombin.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Atenativ

  50 IE/ml pulver och vätska till infusionsvätska, lösning
  Antitrombin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ATENATIV ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER ATENATIV
  3. HUR DU ANVÄNDER ATENATIV
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ATENATIV SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ATENATIV ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Atenativ är ett så kallat antitrombotiskt läkemedel, som innehåller antitrombin som isolerats ur human blodplasma. Antitrombin är en normal beståndsdel i blodplasma och en viktig hämmare av blodets koagulation (levring).

  Atenativ används för att behandla och förebygga blodproppar i blodkärl hos personer med medfödd eller vissa former av akut brist på antitrombin.

  2. INNAN DU ANVÄNDER ATENATIV

  Använd inte Atenativ

  - om du är allergisk mot antitrombin tillverkat av human plasma eller mot något av övriga innehållsämnen i Atenativ.

  Var särskilt försiktig med Atenativ

  Atenativ innehåller mycket små mängder av andra humana proteiner. Alla läkemedel som innehåller proteiner som injiceras i en ven (intravenös administrering) kan ge upphov till allergiska reaktioner.

  Tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner är nässelfeber (urtikaria), tryckkänsla i bröstet, andningssvårigheter, yrsel och svimningskänsla.

  Om sådana symtom uppträder efter att du fått Atenativ, ska du omedelbart kontakta läkare.


  Information om blod och plasma som används för framställning av Atenativ

  När läkemedel framställs av human plasma eller blod, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

  ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara smittbärare utesluts, samt test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i processningen av blod och plasma som kan inaktivera och avskilja virus.

  Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

  De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, hepatit B och hepatit C virus. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom hepatit A och parvovirus B19. Infektion av Parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster), individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t.ex. hemolytisk anemi).

  När du ges Atenativ rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

  Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot Hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade läkemedel.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Administrering av heparin tillsammans med antitrombin ökar blödningsrisken. Om du har ökad blödningsrisk måste samtidig heparinbehandling övervägas noga. Om din läkare finner att du behöver heparin kommer du att övervakas noga med hjälp av laboratorietester

  Graviditet och amning

  Informera din läkare om du är gravid innan du får Atenativ.

  Informera din läkare om du ammar innan du får Atenativ.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter har observerats på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


  3. HUR DU ANVÄNDER ATENATIV

  Din läkare avgör om du behöver Atenativ och i vilken dos. Sjukvårdspersonal kommer att ge dig Atenativ som en infusion direkt in i blodbanan. Du kommer att kontrolleras med nödvändiga laboratorietester under behandlingen.

  Inga symtom på överdosering har rapporterats. Din läkare kommer att behandla dig på lämpligt sätt om du får några negativa effekter.

  Om du slutar att använda Atenativ

  Din läkare kommer att avgöra när behandlingen ska avslutas, beroende på laboratorievärden och ditt hälsotillstånd.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Atenativ orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

  • svullnad av tunga, ansikte eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  • tryckkänsla i bröstet

  • blodtrycksfall

  Detta kan vara tecken på angioödem, överkänslighets- eller allergiska reaktioner.

  Följande symtom har observerats vid användning av Atenativ men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data:

  Svåra överkänslighetsreaktioner, svullnad i olika delar av kroppen (angioödem), oro, krampanfall, huvudvärk, yrsel, trötthet, stickningar, rastlöshet, illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, högt blodtryck, lågt blodtryck, hjärtklappning, blödning, blodpropp, andningsbesvär (t ex andnöd), hudreaktioner (t ex nässelutslag), led- , muskel- eller ryggsmärtor, bröstsmärtor, reaktioner vid injektionsstället, frossa, rodnad, svettningar och feber.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av misstänkta biverkningar

  Det är viktigt att rapporteramisstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänt biverkning via

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se  5. HUR ATENATIV SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid 2-8°C (i kylskåp). Förvaring i rumstemperatur under en månad påverkar emellertid inte produktens hållbarhet.

  Den färdigberedda lösningen ska användas inom 12 timmar.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Ej använd lösning kasseras enligt lokala föreskrifter.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Atenativ är ett så kallat antitrombotiskt läkemedel, som innehåller antitrombin som isolerats ur human blodplasma. Antitrombin är en normal beståndsdel i blodplasma och en viktig hämmare av blodets koagulation (levring).

  - Den aktiva beståndsdelen är humant antitrombin, 50 internationella enheter (IE)/ml

  - Övriga innehållsämnen är:

  Pulver: Natriumklorid, humant albumin, stabiliserat med acetyltryptofan och natriumkaprylat

  Vätska: Vatten för injektionsvätskor


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Octapharma AB

  112 75 Stockholm

  Tel 08 56643000

  Kundsupport: 020-311020

  fraga@octapharma.se

  Octapharma AB

  112 75 Stockholm

  Tel 08 56643000

  Kundsupport: 020-311020

  fraga@octapharma.se

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva beståndsdelen är humant antitrombin, 50 internationella enheter (IE)/ml

  - Övriga innehållsämnen är:

  Pulver: Natriumklorid, humant albumin, stabiliserat med acetyltryptofan och natriumkaprylat

  Vätska: Vatten för injektionsvätskor


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningen innehåller pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

  Pulvret till injektionsvätska lösning innehåller 500 IE eller 1000 IE antitrombin.

  Den färdigberedda lösningen ska vara klar eller lätt opalescent.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-04-13

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Beredningsanvisning

  Pulvret till injektionsvätska lösning innehåller 500 IE eller 1000 IE antitrombin.

  Pulvret löses upp i 10 ml eller 20 ml vatten för injektionsvätskor.

  Den färdigberedda lösningen innehåller 50 IE/ml.

  Upplösningstiden är maximalt 5 minuter.


  Före administrering ska den upplösta produkten granskas visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Lösningen skall vara klar eller lätt opalescent. Använd inte lösningar som är grumliga eller har utfällningar.

  Efter upplösning kan Atenativ blandas med natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml eller med glukos infusionsvätska 50 mg/ml.

  Administreringssätt

  Produkten ska administreras intravenöst.

  Infusionshastigheten hos vuxna bör inte överskrida 300 IE per minut.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.