Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Asacol® Enterotablett 800mg Blister, 60tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mesalazin Varunummer: 010446 Apotekets varuid: 15025
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Asacol är och vad det används för

  Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin och finns i två styrkor innehållande 400 mg eller 800 mg mesalazin. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en sjukdom där slemhinnan i tjocktarm (kolon) eller ändtarm (rektum) blir inflammerad (röd och svullen) vilket leder till frekventa och blodiga avföringar, ofta tillsammans med magkramper.

  Asacol löses upp i tjocktarmen och motverkar inflammationen i hela tjocktarmen och ändtarmen. Asacol används för behandling av mild till medelsvår akut ulcerös kolit och för förebyggande av återfall av sjukdomen.

  Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Asacol

  400 mg och 800 mg enterotabletter
  mesalazin
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Asacol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol
  3. Hur du använder Asacol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Asacol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Asacol är och vad det används för

  Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin och finns i två styrkor innehållande 400 mg eller 800 mg mesalazin. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en sjukdom där slemhinnan i tjocktarm (kolon) eller ändtarm (rektum) blir inflammerad (röd och svullen) vilket leder till frekventa och blodiga avföringar, ofta tillsammans med magkramper.

  Asacol löses upp i tjocktarmen och motverkar inflammationen i hela tjocktarmen och ändtarmen. Asacol används för behandling av mild till medelsvår akut ulcerös kolit och för förebyggande av återfall av sjukdomen.


  Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol

  Använd inte Asacol

  • om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot salicylater (t ex acetylsalicylsyra)

  • om du har en kraftigt nedsatt leverfunktion

  • om du har en kraftigt nedsatt njurfunktion

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Asacol om du har andra medicinska besvär och sjukdomar, speciellt om du har:

  • problem med dina lungor, t ex astma.

  • tidigare drabbats av allergi mot sulfasalazin.

  • haft en allergisk reaktion i hjärtat såsom inflammation av hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. Om du tidigare har haft allergiska reaktioner i hjärtat som misstänks orsakade av mesalazin, ska du inte använda Asacol. Asacol kan användas med försiktighet om du tidigare har haft en allergisk reaktion i hjärtat som inte orsakats av mesalazin.


  Om du har magsår, bör du använda Asacol med försiktighet.


  Undersökning av lever, njurar och blod

  Innan och under tiden du tar Asacol kan din läkare vilja kontrollera om din lever, njurar, blod och lungor fungerar som de ska.


  Tabletter i avföringen

  Det har förekommit enstaka rapporter om hela tabletter i avföringen. Vad som verkar vara hela tabletter kan ibland vara resterna av tablettdrageringen. Om du ofta observerar tabletter eller skal av tabletter i avföringen bör du rådfråga din läkare.

  Barn och ungdomar

  Asacol rekommenderas endast för användning hos barn från 6 år och äldre.

  Andra läkemedel och Asacol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel såsom:

  • Läkemedel som motverkar uppkomsten av blodpropp (antikoagulantia, t ex warfarin).

  • Läkemedel som påverkar immunförsvaret (t ex azatioprin, 6-mercaptopurin eller tioguanin).

  Asacol med mat, dryck och alkohol

  Se avsnitt 3.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Asacol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men om du ändå påverkas på något sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

  Asacol innehåller laktos

  Patienter som inte tål laktos bör observera att Asacol innehåller en liten mängd laktos. Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Asacol

  Använd alltid Asacol enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Asacol ska tas före måltid. Tabletterna måste sväljas hela helst tillsammans med vätska. Tabletterna får inte tuggas, krossas eller delas innan de sväljs.


  Din läkare bestämmer vilken dos du skall ha.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna

  Underhållsbehandling:

  800-2 400 mg en gång dagligen eller uppdelat på 2-3 doseringstillfällen.

  Akut skov:

  Vid försämring kan dosen höjas till 4 800 mg per dygn uppdelat på 2-3 doseringstillfällen.

  Användning för barn och ungdomar:

  Det finns bara begränsad dokumentation för effekt hos barn (6-18 år).

  Barn ≥ 6 år

  Dosen är beroende av barnets vikt och beräknas av läkaren.

  Om du har tagit för stor mängd av Asacol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Asacol

  Om du glömt att ta en dos vid rätt tillfälle, ta nästa dos som normalt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Asacol

  Använd Asacol så länge som din läkare ordinerat. Tala med din läkare innan du ändrar eller avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta omedelbart att ta Asacol och kontakta omedelbart läkare om

  du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), blödning under huden, lila prickar eller fläckar under huden, anemi (känner dig trött, svag och är blek framför allt på läppar, naglar och insidan av ögonlocken), hög feber, akut magsmärta, halsont eller ovanliga blödningar (t ex näsblod).


  Asacol kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.


  Övriga biverkningar


  Vanliga: förekommer hos upp till 1 av 10 personer

  • hudutslag

  • matsmältningsbesvär


  Mindre vanliga: förekommer hos upp till 1 av 100 personer

  • högt antal av de vita blodkroppar som kallas eosinofila granulocyter

  • känsla av stickningar, domningar

  • hudklåda, nässelutslag

  • bröstsmärta


  Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1000 personer

  • huvudvärk

  • yrsel

  • inflammation i hjärtat med symtom som bröstsmärta eller hjärtklappning

  • diarré, magsmärta, gasbildning (flatulens), känsla av oro och obehag i magen med kräkreflexer och kräkningar


  Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 personer

  • kraftig minskning av antalet blodkroppar vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka infektionsrisken, lågt antal blodkroppar, minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning

  • allergiska reaktioner såsom hudutslag

  • feber som uppstår när man tar läkemedlet och som försvinner när man slutar att ta läkemedlet (läkemedelsutlöst feber)

  • sjukdomar i immunsystemet som kan involvera organ och leder

  • ulcerös kolit i hela tjocktarmen

  • påverkade eller skadade nerver som kan ge domningar eller stickningar

  • lungsjukdom (ärrbildning i lungvävnad, allergiska reaktioner) vilket kan ge svårigheter att andas eller väsande andning och vätskeansamling i lungorna, lunginflammation

  • inflammation i bukspottkörtel (förknippas med smärta i övre delen av buken och ryggen samt illamående)

  • onormala leverprover, hepatit (inflammation i levern som ger upphov till influensaliknande symtom och gulsot)

  • håravfall

  • muskel- och ledvärk

  • njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning i njurarna), njursvikt, som kan vara övergående om behandlingen avbryts tidigt

  • övergående minskning av spermieproduktionen


  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

  • sjukdom i immunsystemet (lupus-liknande syndrom) vilket kan orsaka inflammation i hjärtsäcken eller lungsäcken, hudutslag och/eller ledsmärta

  • viktminskning

  • onormala laboratorietestresultat


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Asacol ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är mesalazin. En tablett innehåller 400 mg eller 800 mg mesalazin.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat (vegetabiliskt ursprung) E 572, talk E 553b, povidon, metakrylsyre-metylmetakrylatkopolymer (1:2), trietylcitrat, gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), makrogol 6000.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Asacol 400 mg enterotabletter: rödbruna filmdragerade tabletter, 100 tabletter.

  Asacol 800 mg enterotabletter: rödbruna filmdragerade tabletter, 60, 3 x 60 och 180 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma.


  Tillverkare:

  Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstr 18, D-31028 Gronau, Tyskland

  Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51 - 61, 59320 Ennigerloh, Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-11-10


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.