Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Artzal Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Endosspruta plast, 2.5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hyaluronsyra Varunummer: 515020 Apotekets varuid: 16229
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ARTZAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Artzal är ett lokalt verkande medel för behandling av mild till måttlig artros i knäleden och används där annan smärtstillande behandling är olämplig.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Artzal

  10 mg/ml injektionsvätska, lösning
  natriumhyaluronat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ARTZAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ARTZAL
  3. HUR DU ANVÄNDER ARTZAL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ARTZAL SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD ARTZAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Artzal innehåller natriumhyaluronat som är ett kroppseget ämne som bland annat finns i kroppens leder. Vid ledförslitning (artros) sjunker halterna av natriumhyaluronat i ledvätskan. Genom att tillföra ämnet genom injektion direkt i leden stimuleras kroppen till att producera mer natriumhyaluronat. Artzal verkar smärtlindrande och förbättrar ledens funktion.

  Artzal är ett lokalt verkande medel för behandling av mild till måttlig artros i knäleden och används där annan smärtstillande behandling är olämplig.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ARTZAL

  Använd inte Artzal

  • om du är allergisk mot natriumhyaluronat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Artzal.

  • om du har symtom på allvarlig inflammation. Denna bör behandlas innan Artzal administreras.

  • överkänslighetsreaktioner kan förekomma, men eftersom produkten är höggradigt renad är det mycket ovanligt.

  Andra läkemedel och Artzal

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Erfarenhet av användning av Artzal under graviditet är begränsad.

  Natriumhyaluronat passerar över i modersmjölk, men det är osannolikt att barnet påverkas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Artzal innehåller natrium.

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d v s är näst intill natriumfritt.


  3. HUR DU ANVÄNDER ARTZAL

  Artzal kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal, som en injektion i knäleden.


  Vanlig dos är 2,5 ml injicerat i knäleden med 1 veckas intervall under 3 till 5 veckor.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100): Övergående smärta eller ömhet vid injektionsstället.

  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 1000): Värmekänsla och svullnad vid injektionsstället.

  Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 10 000): Hudutslag, nässelutslag.

  Har rapporterats (förekommer hos okönt antal användare): Svullnad (ansikte, ögonlock m m), ansiktsrodnad, illamående, kräkningar och feber.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR ARTZAL SKA FÖRVARAS

  Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumhyaluronat. 1 ml innehåller 10 mg natriumhylauronat. En dos (2,5 ml) innehåller 25 mg natriumhyaluronat.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Färglös, klar viskoelastisk lösning.


  Endosspruta (förfylld spruta) av plast eller glas: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml.


  Glasampull: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015–03–16

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  God aseptisk teknik ska tillämpas vid intraartikulär injektion för att minimera risken för infektion i leden.


  • Patienten bör ligga ned med extenderat knä och avslappnad lårmuskulatur.

  • Lokal anestesi kan eventuellt läggas i huden och ledkapseln.

  • Om överskott av ledvätska föreligger, bör denna avlägsnas före injektion.

  • Vätskan från en ampull eller en förfylld spruta, injiceras intraartikulärt i knät.

  • Injektionsstället täcks med ett sterilt förband efter injektionen. Informera patienten om att undvika onödig belastning av leden samt bad och dusch enligt gällande rekommendation.


  Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.