Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Artrox Filmdragerad tablett 625mg Tryckförpackning, 180tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glukosamin Varunummer: 008772 Apotekets varuid: 24122
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ARTROX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Glukosamin som finns i Artrox är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Artrox tillhör gruppen icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska läkemedel.

  Artrox används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).

  Glukosamin som finns i Artrox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Artrox

  625 mg filmdragerade tabletter
  Glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig.

  Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Artrox måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Om du använder Artrox receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ARTROX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR ARTROX
  3. HUR DU TAR ARTROX
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ARTROX SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ARTROX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Glukosamin som finns i Artrox är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Artrox tillhör gruppen icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska läkemedel.


  Artrox används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).


  Glukosamin som finns i Artrox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor.

  2. INNAN DU TAR ARTROX

  Ta inte Artrox

  • om du är allergisk (överkänslig ) mot glukosamin eller något av övriga innehållsämnen i Artrox.

  • om du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Var särskilt försiktig med Artrox

  • om du lider av minskad glukostolerans kan du behöva rådgöra med din läkare då tätare kontroller av din blodsockernivå kan vara nödvändiga i början av behandlingen.

  • om du har försämrad njur- och leverfunktion. Då inga studier har utförts på denna patientgrupp kan inga dosrekommendationer ges.

  • om du har en känd riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom eftersom hyperkolesterolemi har observerats hos ett fåtal patienter som behandlats med glukosamin.

  • om du lider av astma. När du startar behandlingen med glukosamin ska du vara medveten om att dina symtom eventuellt kan komma att förvärras.

  • sluta att ta Artrox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Intag av av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Försiktighet ska iakttagas om Artrox måste kombineras med andra mediciner, särskilt warfarin och tetracyklin. Rådgör med din läkare. Effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) har visats kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandling med glukosamin inleds och avslutas.

  Graviditet och amning

  Artrox skall inte användas om du är gravid.

  Artrox skall inte användas om du ammar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Artrox förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU TAR ARTROX

  Ta alltid Artrox enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Artrox bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare. Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör behandlingen med glukosamin utvärderas.


  Artrox ska inte användas av personer som är under 18 år.


  För oral användning.

  Tabletterna bör sväljas tillsammans med vätska.

  Om du har tagit för stor mängd av Artrox

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

  Om du har glömt att ta Artrox

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Artrox

  Dina symtom kan återkomma.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Artrox orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats:

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärtor, symtom från övre magtarmkanalen, diarré och förstoppning

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudutslag, klåda, rodnad

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Artrox), nässelutslag, vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter, astma eller förvärrad astma, yrsel, kräkningar, försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes, förhöjd kolesterolnivå i blodet, förhöjda levervärden, gulsot.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR ARTROX SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30 ºC (tryckförpackning).


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Vad Artrox innehåller

  - Den aktiva substansen är glukosamin. Varje tablett inehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid).

  - Övriga innehållsämnen är povidon, kalciumfosfat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talk, makrogol, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Artrox är en gul avlång tablett märkt ”A”.


  PVC/PVDC/Aluminium tryckförpackning

  Förpackningsstorlekar om 60 eller 180 tabletter, endos 180x1


  HPDE tablettburk

  Förpackningsstorlekar om 60, 90 eller 180 tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Telefon: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014–04–15

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.