Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Arava® Filmdragerad tablett 20mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Leflunomid Varunummer: 053413 Apotekets varuid: 18169
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Arava är och vad det används för

  Arava tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-reumatiska läkemedel. Arava innehåller den aktiva substansen leflunomid.

  Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.

  Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi och anemi (brist på röda blodkroppar).

  Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Arava

  20 mg filmdragerade tabletter
  leflunomid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Arava är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Arava
  3. Hur du använder Arava
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Arava ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Arava är och vad det används för

  Arava tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-reumatiska läkemedel. Arava innehåller den aktiva substansen leflunomid.


  Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.


  Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi och anemi (brist på röda blodkroppar).


  Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Arava

  Använd inte Arava

  • om du någon gång fått en allergisk reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion, ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t.ex. Stevens-Johnsons syndrom) eller av något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid behandling av multipel skleros).

  • om du har leverproblem,

  • om du har måttligt till svårt nedsatt njurfunktion,

  • om du har en kraftig sänkning av blodprotein(äggvite)koncentrationen (hypoproteinemi),

  • om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt immunförsvar (ex AIDS),

  • om du har försämrad benmärgsfunktion eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller antalet blodplättar är lågt,

  • om du lider av en allvarlig infektion,

  • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Arava

  • om du någon gång haft interstitiell lungsjukdom.

  • om du någon gång haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har eller har haft turberkulos. Din läkare kan komma att ta prover för att se om du har tuberkulos.

  • om du är man och önskar skaffa barn. Eftersom det inte kan uteslutas att Arava passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under behandling med Arava.
   Män som önskar skaffa barn bör kontakta sin läkare som kanske kommer råda dem att avbryta behandlingen med Arava och ta vissa mediciner för att snabbt avlägsna Arava från kroppen. Ett blodprov kommer bekräfta att Arava har utsöndrats tillräckligt. Därefter bör du vänta i åtminstone ytterligare 3 månader innan du försöker skaffa barn.


  Arava kan påverka ditt blod, din lever, dina lungor eller nerver i dina armar eller ben. Arava kan även orsaka allvarliga allergiska reaktioner (innefattande läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), eller öka risken för att insjukna i allvarliga infektioner. För ytterligare information läs avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).


  DRESS uppträder till en början med influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.


  Din läkare kommer regelbundet ta blodprover, innan och under behandlingen med Arava för att kontrollera ditt blod och din lever. Din läkare kommer även regelbundet att kontrollera ditt blodtryck eftersom Arava kan orsaka förhöjt blodtryck.


  Tala om för din läkare om om du har diarré som pågår länge utan särskild orsak. Din läkare kan behöva utföra ytterligare tester för att undersöka vad det beror på.

  Barn och ungdomar

  Arava rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Arava

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.


  Detta är särskilt viktigt om du använder:

  • andra läkemedel mot reumatoid artrit såsom antimalariamedel (t ex klorokin och hydroxiklorokin); intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och andra immunosuppressiva läkemedel (t ex metotrexat) eftersom dessa kombinationer ej rekommenderas.

  • warfarin och andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, då övervakning är nödvändigt för att minska risken för biverkningar av det här läkmedlet

  • teriflunomid vid multipel skleros

  • repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes

  • daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel eller topotecan vid cancer

  • duloxetin vid depression, urininkontinens eller njursjukdom hos diabetiker

  • alosetron vid behandling av svår diarré

  • teofyllin vid astma

  • tizanidin, ett muskelavslappnande läkemedel

  • p-piller (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)

  • cefaklor, bensylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin vid infektioner

  • indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation

  • furosemid vid hjärtsjukdom (diuretikum, vattendrivande)

  • zidovudin vid HIV-infektion

  • rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hyperkolesterolemi (högt kolesterol)

  • sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit

  • ett läkemedel som heter kolestyramin (används vid behandling av ökade blodfettvärden) och aktivt kol då dessa läkemedel kan minska kroppens upptag av Arava.


  Om du redan använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och/eller kortikosteroider kan du fortsätta ta dessa efter påbörjad behandling med Arava.


  Vaccinationer
  Om du måste vaccineras be din läkare om råd. Vissa vacciner ska inte ges under behandling med Arava, och under en period efter att behandlingen avslutats.

  Arava med mat, dryck och alkohol

  Arava kan tas oberoende av födointag.
  Intag av alkohol bör undvikas under behandling med Arava. Konsumtion av alkohol under behandling kan öka risken för leverskada.

  Graviditet och amning

  Använd inte Arava om du är eller tror att du kan vara gravid. Om du är gravid eller blir gravid under tiden du tar Arava så ökar risken att få ett barn med allvarliga fosterskador. Fertila kvinnor ska inte använda Arava utan att använda tillförlitligt preventivmedel.


  Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter avslutad behandling med Arava eftersom du måste försäkra dig om att Arava fullständigt utsöndrats från din kropp innan du försöker bli gravid.
  Detta kan ta upp till 2 år, men denna period kan kortas ned till några veckor om du tar särskilda läkemedel som påskyndar utsöndringen av Arava från din kropp.
  I båda fallen ska det bekräftas med ett blodprov att Arava utsöndrats tillräckligt från din kropp. Därefter måste du vänta åtminstone ytterligare en månad innan du blir gravid.


  För ytterligare information om laboratorietester, vänligen kontakta din läkare.


  Om du misstänker att du är gravid under behandlingen med Arava eller under de två följande åren efter avslutad behandling måste du kontakta din läkare omedelbart för ett graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid, kan din läkare föreslå behandling med särskilda läkemedel för att snabbt avlägsna Arava från din kropp eftersom detta kan minska risken för ditt barn.


  Använd inte Arava om du ammar eftersom Arava kan utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Arava kan orsaka yrsel, vilket kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Om du känner dig påverkad ska du inte köra bil eller manövrera maskiner.

  Arava innehåller laktos

  Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du börjar använda detta läkemedel.


  3. Hur du använder Arava

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den vanliga startdosen är 100 mg Arava en gång dagligen de första tre dagarna. Därefter, behöver de flesta:

  • Vid reumatoid artrit: 10 eller 20 mg Arava en gång per dag , beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

  • Vid psoriasisartrit: 20 mg Arava en gång per dag.


  Svälj tabletten hel med riklig mängd vatten.


  Det kan ta ca 4 veckor eller längre innan du känner en förbättring av ditt tillstånd. Vissa patienter kan t o m känna ytterligare förbättring efter 4 till 6 månaders behandling.


  Behandling med Arava sker vanligtvis under längre tidsperioder.

  Om du har tagit för stor mängd av Arava

  Om du tar mera Arava än vad du borde, kontakta din läkare eller sök annan medicinsk rådgivning. Om så är möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen till läkaren.

  Om du har glömt att ta Arava

  Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Arava:

  • om du känner dig svag, yr eller har svårigheter att andas, eftersom detta kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion.

  • om du får hudutslag eller slemhinneskador i munnen, eftersom detta kan vara symtom på svåra, ibland livshotande, reaktioner (t ex Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), se avsnitt 2.


  Kontakta omedelbart din läkare om du upplever:

  • blekhet, trötthet eller ökad benägenhet för blåmärken, eftersom detta kan tyda på blodsjukdom orsakad av en obalans mellan olika sorters blodkroppar i blodet.

  • trötthet, magsmärta eller gulsot (gulfärgning av ögon och hud), eftersom detta kan tyda på allvarliga tillstånd såsom leverproblem som kan vara livshotande.

  • symtom på infektion såsom feber, ont i halsen eller hosta, eftersom detta läkemedel kan öka risken för allvarliga infektioner som kan vara livshotande.

  • hosta eller andningssvårigheter eftersom detta kan tyda på lungproblem (interstitiell lungsjukdom eller pulmonell hypertension).

  • ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i dina händer eller fötter eftersom dessa kan tyda på problem med dina nerver (perifer neuropati).


  Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

  • en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni),

  • milda allergiska reaktioner,

  • förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),

  • trötthet (asteni),

  • huvudvärk, yrsel,

  • onormala hudförnimmelser såsom stickningar (parestesi),

  • lindrigt ökat blodtryck,

  • kolit (tarminflammation),

  • diarré,

  • illamående, kräkning,

  • inflammation i munnen eller påverkad munslemhinna ,

  • buksmärta,

  • förhöjning av vissa levervärden,

  • håravfall,

  • eksem, torr hud, utslag och klåda,

  • seninflammation (smärta orsakad av inflammation i membranet som omger senan, vanligtvis i fötter eller händer),

  • en ökning av vissa blodenzymer (kreatinkinas).


  Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

  • en sänkning av antalet röda blodkroppar (anemi) och en sänkning av antalet blodplättar (trombocytopeni),

  • en sänkning av kaliumnivån i blodet,

  • ångest,

  • smakförändringar,

  • nässelfeber,

  • senbristning,

  • en ökning av fetthalterna i blodet (kolesterol och triglycerider),

  • en minskning av fosfathalten i blodet.


  Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

  • ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni); och en sänkning av antalet blodkroppar (pancytopeni).

  • kraftigt ökat blodtryck,

  • inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom),

  • en ökning av vissa levervärden som kan utvecklas till allvarliga tillstånd som hepatit och gulsot,

  • allvarliga infektioner så kallad sepsis, vilken kan vara livshotande,

  • en ökning av vissa enzymer i blodet (laktatdehydrogenas).


  Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

  • en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos),

  • svåra och möjligen allvarliga allergiska reaktioner,

  • inflammation i de små blodkärlen (vaskulit, inklusive kutan nekrotiserande vaskulit),

  • perifer nervpåverkan i armar och ben (perifer neuropati),

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit),

  • allvarlig leverskada såsom leversvikt eller nekros, vilket kan få dödlig utgång,

  • svåra, ibland livshotande, reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme).


  Andra biverkningar såsom njursvikt, en sänkning av urinsyra i blodet, pulmonell hypertension, manlig infertilitet (denna biverkan går tillbaka när behandlingen med detta läkemedel avslutas), kutan lupus (kännetecknas av utslag/rodnad på hudområden som utsätts för ljus), psoriasis (ny eller förvärrad) och DRESS kan också förekomma med okänd frekvens.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Arava ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Blister:

  Förvaras i originalförpackningen.

  Burk:

  Tillslut burken väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är leflunomid. En filmdragerad tablett innehåller 20 mg leflunomid.

  • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, povidon (E1201), krospovidon (E1202), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och laktosmonohydrat i tablettkärnan såväl som talk (E553b), hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 8000 och gul järnoxid (E172) i filmdrageringen.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Arava 20 mg filmdragerade tabletter är gulaktiga till ockrafärgade och trekantiga.
  Gravyr på ena sidan: ZBO.


  Tabletterna är förpackade i tryckförpackningar eller burkar. Förpackningar om 30, 50 eller 100 tabletter är tillgängliga.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
  D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland


  Tillverkare
  Sanofi Winthrop Industrie
  56, Route de Choisy au Bac
  F 60205 Compiegne Cedex, Frankrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

  Lietuva

  UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

  Tel: +370 5 2755224

  България

  sanofi-aventis Bulgaria EOOD

  Тел.: +359 (0)2 970 53 00

  Luxembourg/Luxemburg

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

  Česká republika

  sanofi-aventis, s.r.o.

  Tel: +420 233 086 111

  Magyarország

  SANOFI-AVENTIS Zrt.

  Tel.: +36 1 505 0050

  Danmark

  sanofi-aventis Denmark A/S

  Tlf: +45 45 16 70 00

  Malta

  Sanofi Malta Ltd.

  Tel: +356 21493022

  Deutschland

  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Tel: +49 (0)180 2 222010

  Nederland

  sanofi-aventis Netherlands B.V.

  Tel: +31 (0)182 557 755

  Eesti

  sanofi-aventis Estonia OÜ

  Tel: +372 627 34 88

  Norge

  sanofi-aventis Norge AS

  Tlf: +47 67 10 71 00

  Ελλάδα

  sanofi-aventis AEBE

  Τηλ: +30 210 900 16 00

  Österreich

  sanofi-aventis GmbH

  Tel: +43 1 80 185 – 0

  España

  sanofi-aventis, S.A.

  Tel: +34 93 485 94 00

  Polska

  sanofi-aventis Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 280 00 00

  France

  sanofi-aventis france

  Tél: 0 800 222 555

  Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

  Portugal

  Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

  Tel: +351 21 35 89 400

  Hrvatska

  sanofi-aventis Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 600 34 00

  România

  Sanofi Romania SRL

  Tel: +40 (0) 21 317 31 36

  Ireland

  sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

  Tel: +353 (0) 1 403 56 00

  Slovenija

  sanofi-aventis d.o.o.

  Tel: +386 1 560 48 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 33 100 100

  Italia

  Sanofi S.p.A.

  Tel: 800 536389

  Suomi/Finland

  Sanofi Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

  Κύπρος

  sanofi-aventis Cyprus Ltd.

  Τηλ: +357 22 871600

  Sverige

  Sanofi AB

  Tel: +46 (0)8 634 50 00

  Latvija

  sanofi-aventis Latvia SIA

  Tel: +371 67 33 24 51

  United Kingdom

  Sanofi

  Tel: +44 (0) 845 372 7101


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-19


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.