Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aprovel Filmdragerad tablett 75mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Irbesartan Varunummer: 019633 Apotekets varuid: 10870
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aprovel är och vad det används för

  Aprovel tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister. Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Aprovel förhindrar bindningen av angiotensin II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka. Aprovel fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes.

  Aprovel används hos vuxna patienter

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aprovel

  75 mg filmdragerade tabletter
  irbesartan
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aprovel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Aprovel
  3. Hur du tar Aprovel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aprovel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aprovel är och vad det används för

  Aprovel tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister. Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Aprovel förhindrar bindningen av angiotensin II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka. Aprovel fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes.


  Aprovel används hos vuxna patienter

  • vid behandling av högt blodtryck (essentiellhypertoni)

  • för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion påvisad i laboratorieprov.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Aprovel

  Ta inte Aprovel

  • om du är allergisk mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • Gravida kvinnor ska inte använda Aprovel under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Aprovel, se Graviditet och amning).

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Aprovel och om något av följande gäller dig:

  • om du får kraftig kräkning eller diarré

  • om du lider av njurproblem

  • om du lider av hjärtproblem

  • om du får Aprovel för diabetesrelaterad njursjukdom. Då kan din läkare komma att ta regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

  • om du skall opereras eller få narkos.

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren.

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


  Se även informationen under rubriken ”Ta inte Aprovel”.


  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Aprovel rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

  Barn och ungdomar

  Denna produkt bör inte användas av barn och ungdomar eftersom läkemedelets säkerhet och effekt inte har utvärderats fullständigt.

  Andra läkemedel och Aprovel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
  Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

  Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Aprovel” och ”Varningar och försiktighet”).


  Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

  • kaliumtillägg

  • kaliumhaltiga saltersättningsmedel

  • kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

  • mediciner som innehåller litium.

  Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

  Aprovel med mat och dryck

  Aprovel kan tas med eller utan föda.

  Graviditet och amning

  Graviditet
  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Aprovel före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Aprovel bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador.


  Amning
  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Aprovel rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Aprovel har sannolikt ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare innan du kör bil eller använder maskiner.

  Aprovel innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Aprovel

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Administreringssätt
  Aprovel tas via munnen. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten). Du kan ta Aprovel med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Aprovel tills din läkare ger dig andra instruktioner.


  • Patienter med högt blodtryck
   Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen (två tabletter dagligen). Dosen kan sedan ökas till 300 mg (fyra tabletter dagligen) en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket.


  • Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom
   Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg (fyra tabletter dagligen) en gång dagligen att föredra som underhållsdos.


  Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som behandlas med hemodialys, eller de som är äldre än 75 år.


  Maximal blodtryckssänkning erhålls 4–6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

  Användning för barn och ungdomar

  Aprovel ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta omedelbart läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Aprovel

  Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

  Om du har glömt att ta Aprovel

  Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
  Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.


  Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag), så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du sluta att ta Aprovel och omedelbart kontakta läkare.


  Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:
  Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 patienter
  Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 patienter
  Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 patienter


  I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Aprovel:

  • Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 patienter): om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov visa en ökad nivå av kalium.

  • Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 patienter): yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

  • Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 patienter): hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna, försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.


  Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Aprovel kommit ut på marknaden. Biverkningar utan känd frekvens är: yrsel, huvudvärk, smakförändringar, ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, minskat antal blodplättar, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som kallas leukocytoklastisk vaskulit). Gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna) har, som mindre vanlig biverkning, också rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Aprovel ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Aprovel 75 mg innehåller 75 mg irbesartan.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid, makrogol 3000 och karnaubavax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aprovel 75 mg filmdragerade tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2871 på den andra sidan.


  Aprovel 75 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 30, 56, 84, 90 och 98 tabletter. Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 filmdragerade tabletter finns också tillgängliga för användning på sjukhus.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Sanofi Clir SNC
  54, rue La Boétie
  F-75008 Paris Frankrike


  Tillverkare:
  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
  1, rue de la Vierge
  Ambarès & Lagrave
  F 33565 Carbon Blanc Cedex Frankrike


  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
  30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166
  F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

  Lietuva

  UAB sanofi-aventis Lietuva

  Tel. +370 5 2755224

  България

  sanofi-aventis Bulgaria EOOD

  Тел.: +359 (0)2 970 53 00

  Luxembourg/Luxemburg

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

  Česká republika

  sanofi-aventis, s.r.o.

  Tel: +420 233 086 111

  Magyarország

  SANOFI-AVENTIS Zrt.

  Tel.: +36 1 505 0050

  Danmark

  sanofi-aventis Denmark A/S

  Tlf: +45 45 16 70 00

  Malta

  Sanofi Malta Ltd.

  Tel: +356 21493022

  Deutschland

  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Tel: +49 (0)180 2 222010

  Nederland

  sanofi-aventis Netherlands B.V.

  Tel: +31 (0) 182 557 755

  Eesti

  sanofi-aventis Estonia OÜ

  Tel: +372 627 34 88

  Norge

  sanofi-aventis Norge AS

  Tlf: +47 67 10 71 00

  Ελλάδα

  sanofi-aventis ΑΕBE

  Τηλ: +30 210 900 16 00

  Österreich

  sanofi-aventis GmbH

  Tel: +43 1 80 185 – 0

  España

  sanofi-aventis, S.A.

  Tel: +34 93 485 94 00

  Polska

  sanofi-aventis Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 280 00 00

  France

  sanofi-aventis France

  Tél: 0 800 222 555

  Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

  Portugal

  Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

  Tel: +351 21 35 89 400

  Hrvatska

  sanofi-aventis Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 600 34 00

  România

  Sanofi Romania SRL

  Tel: +40 (0) 21 317 31 36

  Ireland

  sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

  Tel: +353 (0) 1 403 56 00

  Slovenija

  sanofi-aventis d.o.o.

  Tel: + 386 1 560 48 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 2 33 100 100

  Italia

  Sanofi S.p.A.

  Tel: 800.536389

  Suomi/Finland

  Sanofi Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

  Κύπρος

  sanofi-aventis Cyprus Ltd.

  Τηλ: +357 22 871600

  Sverige

  Sanofi AB

  Tel: +46 (0)8 634 50 00

  Latvija

  sanofi-aventis Latvia SIA

  Tel: +371 67 33 24 51

  United Kingdom

  Sanofi

  Tel: +44 (0) 845 372 7101


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-24. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.