Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Apodorm Tablett 5mg Blister, 20tabletter

53:52

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Nitrazepam Varunummer: 074833 Apotekets varuid: 6085
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Apodorm är och vad det används för

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  Apodorm används främst vid sömnsvårigheter men också vid behandling av olika typer av epilepsi.

  Apodorm är sövande, lugnande, muskelavslappande och även kramplösande. Vid sömnsvårigheter förkortar Apodorm insomningstiden och minskar benägenheten för spontant uppvaknande under natten. Vid epilepsi förhindrar Apodorm att signaler (som utlöser ett epileptiskt anfall), sprids i hjärnan. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Apodorm

  5 mg tabletter
  nitrazepam
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Apodorm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Apodorm
  3. Hur du använder Apodorm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Apodorm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Apodorm är och vad det används för

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


  Apodorm används främst vid sömnsvårigheter men också vid behandling av olika typer av epilepsi.


  Apodorm är sövande, lugnande, muskelavslappande och även kramplösande. Vid sömnsvårigheter förkortar Apodorm insomningstiden och minskar benägenheten för spontant uppvaknande under natten. Vid epilepsi förhindrar Apodorm att signaler (som utlöser ett epileptiskt anfall), sprids i hjärnan. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Apodorm

  Använd inte Apodorm

  • Om du är allergisk mot nitrazepam eller något annat hjälpämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du lider av sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

  • Om du lider av Myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet).

  • Om du lider av nedsatt andningsfunktion.

  • Om du lider av allvarlig leverinsufficiens.

  Apodorm ska användas med försiktighet av äldre personer.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Apodorm:

  • Om du är över 65 år.

  • Om du lider av nedsatt andningsfunktion.

  • Om du har en dåligt fungerande lever.

  • Om du lider av depression.

  • Om du har eller har haft ett alkohol-eller drogmissbuk.

  Du ska vara uppmärksam på följande:

  Risk för vanebildning finns med Apodorm. Använd därför inte Apodorm mer än vad läkaren har ordinerat.

  Användning av Apodorm mot sömnsvårigheter bör inte överstiga 4 veckor, inklusive nedtrappningen. När fysiskt beroende en gång utvecklats kommer plötsliga utsättande att åtföljas av abstinensbesvär.


  Långvarig användning av Apodorm kan leda till tillvänjning och beroende av medicinering. Risken är större om du någon gång har haft alkohol- eller drogmissbruk.

  Om du är beroende, kan du få abstinensbesvär efter abrupt utsättning av behandling (se "Om du slutar att ta Apodorm").


  När du tagit Apodorm, försök sova ostört i 7-8 timmar. Detta minskar risken för minnesluckor.


  Kombination av nitrazepam och narkotiska analgetika kan göra att man upplever en förstärkning av eufori, vilket leder till en ökning av risken för psykiskt beroende.

  Andra läkemedel och Apodorm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Apodorm och Apodorm kan även påverka effekten av andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering såsom:

  • Läkemedel som innehåller erytromycin (som är ett antibiotikum) en dosanpassning kan krävas.

  • Andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (som t.ex. neuroleptika, hypnotika, ångestdämpande/lugnande, antidepressiva läkemedel, narkotiska analgetika, anti-epileptiska läkemedel, anestetiska och sedativa antihistaminer).

  • Starka smärtstillande läkemedel (t.ex morfin).

  • Läkemedel som hämmar leverenzymet. Fråga din läkare eller apotekare vilka mediciner som har denna effekt.

  Apodorm med alkohol

  Alkohol ska undvikas i samband med Apodorm-behandling, eftersom Apodorm förstärker alkoholens effekt.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Apodorm under graviditet.


  Amning

  Apodorm går över i modersmjölk, Apodorm bör inte användas av ammande mödrar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Apodorm kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Apodorm innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du ta denna medicin.


  3. Hur du använder Apodorm

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Den rekommenderade dosen ska inte överskridas.


  Tabletterna kan tas hela eller delas.


  Vanlig dos:

  • Sömnrubbningar: Vuxna 2,5 mg ½ timme före sänggåendet.

  • Äldre personer ska i regel ha halverad dos jämfört med yngre.

  • Vid epilepsi bestäms dosen efter ålder och vikt.

  Hos äldre kan förvirringstillstånd förekomma vid för hög dosering.

  Behandlingen med Apodorm ska vara så kort som möjlig.

  Om du använt för stor mängd av Apodorm

  Symtom till överdos kan variera från dåsighet till koma. I lindriga fall är symtomen dåsighet, mental förvirring och onormal psykisk trötthet (letargi). I allvarligare fall kan symtomen vara; svårighet att koordinera muskler (ataxi), onormalt lågt blodtryck (hypotoni), yrsel, muskelsvaghet, talsvårigheter, aggressivitet eller hallucinationer.

  Om du fått i Dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

  Om du har glömt att använda Apodorm

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Apodorm

  Avbryt inte behandling själv utan att rådfråga din läkare.

  Om du plötsligt slutar att ta Apodorm, kan du få abstinensbesvär. Symtomen kan vara:

  • huvudvärk, muskelsmärta, ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.

  I svåra fall kan följande symtom uppträda:

  • desorientering i tid och rum

  • låg självbild

  • ökad känslighet för ljud, ljus och fysisk kontakt.

  • stickningar i armar och-/eller ben, domningar i huden.

  • hallucinationer

  • epileptiska anfall

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ):

  • I början av behandlingen kan man känna sig lite dåsig, men det går vanligen över efter några dagar.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Svårighet att samordna kroppsrörelser

  • Huvudvärk

  • Koncentrationssvårigheter

  • Yrsel

  • Muskelsvaghet

  • Minnesluckor.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Andningssvårigheter

  • Allergisk hudreaktion

  • Uppjagad sinnesstämning

  • Aggressivitet

  • Hallucinationer

  • Ökad salivproduktion

  • Ökad produktion av slem i luftvägarna.

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Störningar i mag-tarm funktionen

  • Anterograda minnesluckor (minnesluckor från en specifik tidpunkt)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Apodorm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i Apodorm är nitrazepam 5 mg. En Apodorm 5 mg tablett innehåller 5 mg nitrazepam.

  • Övriga innehållsämnen i Apodorm tabletter är: Laktosmonohydrat 136 mg, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, hypromellos, mikrokristallin cellulosa och talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  5 mg tabletter: vita, ovansida med mittskåra märkt 'AL', undersida märkt 'A5'.


  Förpackningsstorlekar:

  Tabletter 5 mg:

  Blister: 98x1 st, endos, 20 st, 50 st, 100 st eller Plastburk: 100 st


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis Group hf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-02


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.