Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ansatipin Kapsel, hård 150mg Blister, 30kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Rifabutin Varunummer: 379230 Apotekets varuid: 21553
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ansatipin är och vad det används för

  Ansatipin innehåller ett antibiotikum, som är verksamt mot infektioner orsakade av vissa mikroorganismer och mykobakterier. Ansatipin används för behandling av lungtuberkulos samt som förebyggande medel mot infektioner hos AIDS-patienter.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ansatipin

  150 mg hård kapsel
  rifabutin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ansatipin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin
  3. Hur du använder Ansatipin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ansatipin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ansatipin är och vad det används för

  Ansatipin innehåller ett antibiotikum, som är verksamt mot infektioner orsakade av vissa mikroorganismer och mykobakterier. Ansatipin används för behandling av lungtuberkulos samt som förebyggande medel mot infektioner hos AIDS-patienter.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin

  Använd inte Ansatipin

  om du är allergisk mot rifabutin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du behandlas med ritonavir.

  - om du har gulsot.


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Ansatipin:

  • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, speciellt om samtidig behandling med isoniazid pågår.

  Urinen kan rödfärgas när man äter Ansatipin. Även andra kroppsvätskor som t ex upphostningar, tårvätska samt huden kan också rödfärgas. Mjuka kontaktlinser kan bli permanent rödfärgade.


  Diarré kan förekomma vid användning av nästan alla antibakteriella medel, även Ansatipin. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.


  Behandling med Ansatipin kan påverka vissa blodprover så att de inte ger tillförlitliga svar.

  Andra läkemedel och Ansatipin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

  Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel innan du börjar ta Ansatipin:

  • läkemedel mot HIV (t.ex. amprenavir, fosfamprenavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir och lopinavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir)

  • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. flukonazol, itrakonazol, posakonazol och vorikonazol)

  • vissa läkemedel som används för att förhindra avstötning efter transplantation (takrolimus)

  • vissa antibiotika (t.ex. klaritromycin)

  • p-piller


  Samtidig användning av Ansatipin och p-piller kan i enstaka fall orsaka utebliven effekt av p-piller. Därför ska andra preventivmedel användas under behandlingstiden.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Det finns en risk att fostret påverkas.


  Amning

  Det är inte känt om Ansatipin går över i modersmjölk.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

  En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Ansatipin

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Normal dos vid lungtuberkulos är 150-450 mg (1-3 kapslar) i upp till 6 månader. Som infektionsförebyggande medel till AIDS-patienter ges normalt 300 mg (2 kapslar) en gång per dag. Patienter över 70 år, patienter som väger under 50 kg samt patienter med starkt nedsatt njurfunktion får en lägre dos.


  Om du använt för stor mängd av Ansatipin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Ansatipin

  Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Viktig information om några biverkningar:

  Ansatipin kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en allvarlig brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Om synpåverkan eller ögonsymptom uppkommer vid behandling med Ansatipin bör en ögonspecialist kontaktas. Särskild försiktighet skall iakttas vid samtidig behandling med läkemedel innehållande klaritromycin och/eller flukonazol samt proteashämmare (som bl a används vid HIV-infektion).


  Diarré kan förekomma. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.


  Andra biverkningar som har rapporterats är:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Minskning av antalet vita blodkroppar


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

  • Anemi (blodbrist)

  • hudutslag

  • feber

  • illamående

  • förändrad smak

  • muskelvärk


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Kräkningar

  • förändringar i blodet som förändring av antalet blodkroppar

  • ledvärk

  • gulsot

  • missfärgning av huden


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • leverpåverkan

  • inflammation i ögonhinnorna

  • överkänslighetsreaktioner (ibland allvarliga)

  • kramp i luftrören

  5. Hur Ansatipin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är rifabutin. En kapsel innehåller 150 mg rifabutin.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, gelatin, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hårda rödbruna kapslar innehållande ett brunt, kristallint pulver. Blisterförpackning med 30 kapslar.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.