Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Anervan Novum Suppositorium Strips, 10suppositorier

130:29

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Koffein, Ergotamin, Klorcyklizin Varunummer: 052169 Apotekets varuid: 19051
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Anervan Novum är och vad det används för

  Anervan Novum innehåller ergotamin, vars sammandragande effekt på blodkärlen utnyttjas för att minska påbörjade migränanfall. Koffein förbättrar kroppens förmåga att ta upp ergotamin. Klorcyklizin motverkar illamående.

  Anervan Novum används för anfallsbehandling vid begynnande migränanfall.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Anervan Novum

  suppositorier
  ergotamintartrat, klorcyklizinhydroklorid, koffein

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Anervan Novum är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Anervan Novum
  3. Hur du använder Anervan Novum
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Anervan Novum ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Anervan Novum är och vad det används för

  Anervan Novum innehåller ergotamin, vars sammandragande effekt på blodkärlen utnyttjas för att minska påbörjade migränanfall. Koffein förbättrar kroppens förmåga att ta upp ergotamin. Klorcyklizin motverkar illamående.

  Anervan Novum används för anfallsbehandling vid begynnande migränanfall.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Anervan Novum

  Använd inte Anervan Novum


  • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid eller ammar.

  • vid nedsatt blodcirkulation i händer och fötter samt vid försämrad blodcirkulation orsakad av kärlsjukdom.

  • om du har svår njur- eller leversjukdom, hjärtsjukdom eller obehandlat högt blodtryck.

  • om du har svåra akuta infektioner som exempelvis allmän blodförgiftning eller vid chocktillstånd.

  • tillsammans med andra läkemedel mot infektioner, t ex ritonavir, erytromycin, ketokonazol.

  • samtidigt med andra läkemedel mot migrän, som har en sammandragande effekt på kärlen, t ex ergotamin, sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan. Du ska inte ta Anervan Novum förrän 6 timmar efter att du tagit dessa läkemedel. Omvänt skall läkemedel mot migrän, se ovanstående exempel, inte tas förrän 24 timmar efter Anervan Novum. När det gäller eleptriptan och Anervan Novum, ska det alltid gå 24 timmar emellan.

  • om du använder nikotin som också har en sammandragande effekt på kärlen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anervan Novum.

  • Använd inte Anervan Novum dagligen eftersom det kan medföra stor risk för biverkningar.

  • Långvarig användning eller överförbrukning av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken.

  Rådgör med din läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Anervan Novum för att komma till rätta med problemet.

  Andra läkemedel och Anervan Novum

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Anervan Novum ska inte kombineras med vissa andra läkemedel, se avsnittet ”Använd inte Anervan Novum”.


  Anervan Novum bör inte kombineras med vissa andra läkemedel mot:

  • hjärtsjukdom, till exempel adenosin eller beta-blockerare.

  • depression eller psykoser, till exempel fluvoxamin, litium eller klozapin.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Anervan Novum under graviditet.


  Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Anervan Novum under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du upplever yrsel vid behandling med Anervan Novum ska du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. Hur du använder Anervan Novum

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

  Vid de första säkra tecknen på ett begynnande anfall insättes behandlingen.

  Om effekt uteblir, kan behandlingen upprepas, men först efter en halvtimme. Du bör inte ta mer än 2 suppositorier per anfall. När du hittat en lämplig dos, bör du ta hela dosen så tidigt som möjligt vid nästa anfall.


  Barn i skolåldern kräver normalt endast hälften av den rekommenderade dosen till vuxna.

  Om du använt för stor mängd av Anervan Novum

  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen telefon 112.

  Symtom vid för hög dos av Anervan Novum är cirkulationsstörningar som upplevs som kyla, domningar eller krypningar i fingrar och tår och effekter på det centrala nervsystemet.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Avbryt behandlingen omedlbart och kontakta läkare om du får cirulationsstörningar som upplevs som kyla, domningar eller krypningar i fingrar och tår, eller om du får irritation i ändtarmen, ibland med sårbildning.


  Andra eventuella biverkningar:

  Vanliga (kan förekomma hos 100upp till 1 av 10 användare):

  • Yrsel.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Illamående och kräkningar.

  • Cyanos (blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor).

  • Smärta i hjärttrakten. 


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Buksmärta,

  • diarré,

  • muskelvärk,

  • huvudvärk,

  • svindelkänsla,

  • hjärtklappning,

  • långsam hjärtverksamhet,

  • förhöjt blodtryck,

  • kärlkramp i hjärtat,

  • hjärtinfarkt,

  • allergiska reaktioner som andnöd, hudutslag, ansiktsödem, nässelfeber


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Kallbrand.

  • Hos enstaka patienter som behandlats med ergotamin regelbundet under flera år har ärrbildningar observerats i lungsäck, bakom bukhinnan och i hjärtklaffar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Anervan Novum ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC) men kan förvaras i rumstemperatur i 2 månader.

  Användes för det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Plastkartan sorteras som mjukplast.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är ergotamintartrat 1 mg, klorcyklizinhydroklorid 20 mg och koffein 100 mg.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, makrogol, hårdfett, polysorbat 80, sorbitanoleat, vinsyra, propylgallat och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Gulvitt, spolformat suppositorium i PVC/PE plast strip.

  10 och 50 st suppositorier.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

  Telefon 08-630 1900


  Tillverkare

  APL

  Box 17

  201 20 Malmö  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-28


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.