Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Andapsin® Oral suspension i dospåse 1g/5ml Dospåsar, 120x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Sukralfat Varunummer: 189142 Apotekets varuid: 13712
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Andapsin är och vad det används för

  Andapsin är ett medel som används vid magsår. Det verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av övriga kroppsorgan. Andapsin bildar en skyddande hinna över magsåret. Hinnan sitter kvar i flera timmar och är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken. På detta sätt påskyndas läkningsprocessen.

  Andapsin används för läkning av sår i magsäcken och på tolvfingertarmen, som förebyggande behandling vid återkommande sår på tolvfingertarmen samt förebyggande behandling av större blödningar i magsäck och tolvfingertarm.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Andapsin

  1 g tabletter, 200 mg/ml oralsuspension,1 g/5 ml oralsuspension, dospåse
  Sukralfat

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Andapsin är och vad det används för
  2. Innan du tar Andapsin
  3. Hur du använder Andapsin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Andapsin ska förvaras
  6. Övriga upplysningar

  1. Vad Andapsin är och vad det används för

  Andapsin är ett medel som används vid magsår. Det verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av övriga kroppsorgan. Andapsin bildar en skyddande hinna över magsåret. Hinnan sitter kvar i flera timmar och är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken. På detta sätt påskyndas läkningsprocessen.


  Andapsin används för läkning av sår i magsäcken och på tolvfingertarmen, som förebyggande behandling vid återkommande sår på tolvfingertarmen samt förebyggande behandling av större blödningar i magsäck och tolvfingertarm.

  2. Innan du tar Andapsin

  Använd inte Andapsin

  Ta inte Andapsin:

  Om du är allergisk (överkänslig) mot sukralfat eller något av övriga innehållsämnen i Andapsin.

  Varningar och försiktighet

  - Om du har dålig njurfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Andapsin påbörjas.


  Klumpar med osmältbart innehåll i magsäck eller tarm (besoarer) har rapporterats efter administrering av sukralfat hos patienter med störningar i mag-tarmkanalens rörelser på grund av operation, läkemedelsbehandling eller sjukdom som minskar mag-tarmkanalens rörelser.

  Barn och ungdomar

  Andapsin rekommenderas inte till barn under 14 år på grund av otillräckliga data.

  Andra läkemedel och Andapsin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Om du använder det blodförtunnande läkemedlet warfarin, bör du rådgöra med din läkare innan du påbörjar en samtidig Andapsinbehandling eftersom Andapsin kan påverka upptaget av warfarin.


  Samtidigt intag av antacida och Andapsin bör undvikas eftersom Andapsin aktiveras i den sura miljön i magsäcken. Antacida bör tas ca 30 minuter före eller efter det att du har tagit Andapsin.


  Vissa läkemedel mot infektioner (som innehåller amitriptylin, ciprofloxacin, grepafloxacin, norfloxacin, ofloxacin, doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin, teofyllin eller tetracyklin) och vissa medel mot svampinfektion (som innehåller ketokonazol) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Andapsin. Ta därför dessa läkemedel antingen två timmar före eller två timmar efter det att du har tagit Andapsin. Behandlande läkare behöver känna till annan samtidig medicinering.

  Användning av Andapsin med mat och dryck

  Ta inte Andapsin i samband med måltid. Minst 1 timme mellan andapsinintag och måltid rekommenderas.

  Andapsin bör inte tas samtidigt som citrater (som exempelvis kan förekomma i brustabletter och läsk) eftersom det kan orsaka att du får för mycket aluminium i blodet. Andapsin bör tas minst 2 timmar skiljt från mat eller dryck som innehåller citrater. Tala med läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.

  Graviditet och amning

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Sukralfat går inte över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Andapsin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Andapsin

  Andapsin 200 mg/ml oral lösning innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217) vilket kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Andapsin

  Ta inte Andapsin i samband med måltid. Minst 1 timme mellan andapsinintag och måltid rekommenderas.


  Oral suspension: skakas väl före intag.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
  Vanlig dos för vuxna är 2-4 gram dagligen fördelat på 2-4 doser per dag.


  Användning för barn och ungdomar

  Andapsin rekommenderas inte till barn under 14 år på grund av otillräckliga data.

  Om du använt för stor mängd av Andapsin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du upplever att effekten av Andapsin är för stark eller svag för dig eller om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Andapsin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (drabbar fler än 1 patient av 100) är: Förstoppning.

  Mindre vanliga biverkningar (drabbar färre än 1 patient av 100) är: Muntorrhet, illamående.

  Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 patient av 1000) är: Hudutslag, nässelfeber. Besoarer (klumpar med osmältbart innehåll i magsäck eller tarm) (se avsnitt 2).

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner med symtom som klåda, nässelfeber, ödem och andnöd.


  Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan små mängder aluminium tas upp från magtarmkanalen och ansamlas i kroppen. Dessa patienter kan då drabbas av bensjukdom, hjärninflammation och blodbrist.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. Hur Andapsin ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  För tabletter:
  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  För plastflaska à 300 ml samt dospåsar 120 x 5 ml gäller:
  Förvaras vid högst 25°C.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Anv. före: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är sukralfat. Varje tablett innehåller 1 g sukralfat. 1 ml av den orala suspensionen innehåller 200 mg sukralfat.

  - Övriga innehållsämnen är:

  I tablett: mikrokristallin cellulosa, karmelloskalcium, polyetylenglykol och magnesiumstearat.

  I oral suspension: sackarinnatrium (sötningsmedel), natriumdivätefosfatdihydrat, glycerol, natriummetylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 219), natriumpropylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 217), xantangummi, smakämnen (karamell, anis) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tablett 1 g (vit, avlång, kupad med skåra, 20 mm x 9,2 mm).

  Tryckförpackning à 60 och 120 st.

  Oral suspension 200 mg/ml (vit, karamellsmak).

  Plastflaska à 300 ml, dospåse à 120 x 5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orion Corporation
  Orionintie 1
  FI-02200 Espoo
  Finland

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Orion Pharma AB
  Box 520
  192 05 Sollentuna
  Sverige
  Tel: 08- 623 64 40
  medinfo@orionpharma.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013–08–09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.