Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ancotil® Infusionsvätska, lösning 10mg/ml Glasflaska 5x250ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flucytosin Varunummer: 043026 Apotekets varuid: 17719
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ancotil är och vad det används för

  Ancotil innehåller flucytosin. Ancotil används för att behandla svampinfektioner hos barn, ungdomar och vuxna.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ancotil

  10 mg/ml infusionsvätska, lösning
  flucytosin
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ancotil är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ancotil
  3. Hur du använder Ancotil
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ancotil ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ancotil är och vad det används för

  Ancotil innehåller flucytosin. Ancotil används för att behandla svampinfektioner hos barn, ungdomar och vuxna.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ancotil

  Använd inte Ancotil

  • om du är allergisk mot flucytosin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du redan behandlas med vissa läkemedel mot virusinfektioner.

  • om du är ammar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Ancotil:

  • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

  • om du har något problem med blodet

  • om du behandlas med ett läkemedel som försämrar ditt immunförsvar

  • om du har brist på enzymet DPD (dihydropyrimidindehydrogenas). Detta fastställs av din läkare utifrån resultat från blodprover.

  Du kan behöva lämna blodprov innan och under behandlingstiden.

  Andra läkemedel och Ancotil

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Ancotil kan påverka eller påverkas av behandling med andra läkemedel:

  • Ganciklovir, valganciklovir, brivudin, sorivudin eller liknande läkemedel (mot vissa virus)

  • Fenytoin (mot epilepsi)

  • Cytarabin (cellgift)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, måste du tala om det för läkaren innan du använder detta läkemedel.

  • Din läkare kommer att avgöra om du ska behandlas med Ancotil när du är gravid. Om Ancotil ges under graviditet finns risk för fosterskador. Noggrann övervakning före och efter förlossningen ska därför säkerställas.

  • Ancotil ska inte användas om du ammar.

  Preventivmetoder för män och kvinnor

  Kvinnor i fertil ålder som behandlas med Ancotil ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen och en månad därefter. Män som behandlas med Ancotil och deras kvinnliga partners i fertil ålder ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i tre månader därefter.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Ancotil kan du uppleva förvirring, hallucinationer och trötthet. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ancotil innehåller natrium

  Innehållet är 34,5 mmol (0,8 g) natrium per 250 ml En dos innehåller 48 mmol (1,1 g) natrium vid beräkning med 50 mg/kg flucytosin och en kroppsvikt på 70 kg. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Ancotil

  Ancotil ges på sjukhus av sjukvårdspersonal. Läkaren kommer att bestämma hur länge behandlingen ska pågå och hur mycket Ancotil du ska få per dag.


  Ancotil ges som en infusion i en ven. Vanligtvis ges infusionen fyra gånger per dygn med 6 timmars mellanrum. Varje infusion pågår 20-40 minuter. Behandlingstidens längd varierar från några veckor till flera månader.

  Om du använt för stor mängd av Ancotil

  Din läkare kommer att bestämma hur mycket Ancotil du ska få och under hur lång tid. Om du är orolig över att du fått för mycket Ancotil, tala med läkare eller sjuksköterska.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Förändrad blodbild (exempelvis minskad mängd röda eller vita blodkroppar eller minskad mängd blodplättar)

  • Illamående, kräkningar, diarré

  • Nedsatt leverfunktion, förändrade levervärden


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Förvirring

  • Hudutslag


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Benmärgsförändringar

  • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

  • Hallucinationer

  • Kramper

  • Stickningar och domningar

  • Trötthet

  • Skador på hjärtat

  • Tarmskador

  • Allvarlig leversjukdom


  De flesta biverkningar förekommer under behandlingens första två till tre veckor.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ancotil ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Ancotil ska endast förvaras vid 18ºC – 25ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flucytosin 10 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, trometamin, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ancotil tillhandahålls i infusionsflaskor av glas á 250 ml i förpackningar om 5 flaskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-25


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under ”Särskilda anvisningar för hantering” nedan.


  Förvaringsanvisningar

  Ancotil ska endast förvaras vid 18ºC - 25ºC

  Vid förvaring under 18ºC kan utfällning ske.

  Vid förvaring över 25ºC kan omvandling till 5‑fluorouracil ske.


  Särskilda anvisningar för hantering

  Ancotil infusionslösning kan ges samtidigt med andra infusionslösningar som innehåller natriumklorid för infusion (9 mg/ml), glukos för intravenös infusion (50 mg/ml) eller natriumklorid (1,8 mg/ml) och glukos (40 mg/ml) intravenös infusion.


  Vid vissa typer av svampinfektioner, t ex meningoencefaliter, endokarditer och infektioner i ögats glaskropp, kan kombinationsbehandling med Ancotil infusionsvätska och amfotericin B övervägas. På grund av inkompatibilitet (utfällning) bör dock samtidig administrering i samma ven undvikas. Om samma infusionsset används, bör detta sköljas noga med glukoslösning mellan infusionerna.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.