Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amoxicillin Sandoz Filmdragerad tablett 750mg Blister, 20tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amoxicillin Varunummer: 077134 Apotekets varuid: 32476
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för

  Amoxicillin Sandoz är ett antibiotikum och hör till en grupp antibiotika som kallas penicilliner. Läkemedlet används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier som är känsliga för amoxicillin.

  Amoxicillin Sandoz används för behandling av:

  - infektioner i öronen, svalget, näsan och bihålorna

  - infektioner i nedre luftvägarna, t.ex. luftrörskatarr och lunginflammation

  - infektioner i urinblåsan

  - förebyggande av hjärtinfektioner i samband med operationer i mun eller svalg

  - tidig borrelios (som härstammar från fästingbett)

  - magsår som orsakas av bakterien Helicobacter pylori

  Amoxicillin som finns i Amoxicillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amoxicillin Sandoz

  500 mg, 750 mg filmdragerad tablett
  Amoxicillin (som trihydrat)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz
  3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för

  Amoxicillin Sandoz är ett antibiotikum och hör till en grupp antibiotika som kallas penicilliner. Läkemedlet används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier som är känsliga för amoxicillin.


  Amoxicillin Sandoz används för behandling av:

  - infektioner i öronen, svalget, näsan och bihålorna

  - infektioner i nedre luftvägarna, t.ex. luftrörskatarr och lunginflammation

  - infektioner i urinblåsan

  - förebyggande av hjärtinfektioner i samband med operationer i mun eller svalg

  - tidig borrelios (som härstammar från fästingbett)

  - magsår som orsakas av bakterien Helicobacter pylori


  Amoxicillin som finns i Amoxicillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz

  Använd inte Amoxicillin Sandoz

  - om du är allergisk (överkänslig) mot amoxicillin, penicilliner, cefalosporiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Sandoz om du har:

  - njursvikt: din läkare måste kanske justera dosen.

  - mononukleos (körtelfeber, en virusinfektion) eller leukemi: din risk för hudreaktioner är kanske förhöjd.

  - epilepsi: du kan ha större risk för krampanfall.

  - blåskateter: om du har en kateter i urinblåsan, ska du dricka rikligt med vätska för att förhindra kristaller från att uppstå i urinen.

  Detta läkemedel kan också påverka resultaten av urin- eller blodprov för socker. Om du har diabetes och om du själv rutinmässigt testar urin eller blod för socker, ska du tala om detta för din läkare. Eventuellt borde andra bestämningsmetoder användas.

  Andra läkemedel och Amoxicillin Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Vissa mediciner kan orsaka problem om du tar dem samtidigt med Amoxicillin Sandoz.


  Var försiktig då det gäller följande läkemedel:

  - Allopurinol (för behandling av gikt): risken för hudreaktioner kan vara förhöjd.

  - Metotrexat (för behandling av bl. a. ledgångsreumatism): biverkningar förknippade med metotrexat kan öka.

  - Digoxin (för behandling av vissa hjärtsjukdomar): upptaget av digoxin kan öka.

  - Antikoagulantia (används för att förhindra blodproppar), t.ex. warfarin: blödningstendensen kan öka.

  - P-piller: det finns en risk att p-piller inte har full effekt.

  Amoxicillin Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Du kan ta Amoxicillin Sandoz antingen före, efter eller under måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Uppgifter från ett begränsat antal exponerade graviditeter antyder att amoxicillin inte har skadlig inverkan på graviditeten eller på fostret eller på det nyfödda barnets hälsa. Som en försiktighetsåtgärd bör dock amoxicillin användas under graviditet endast om läkaren anser att den förväntade nyttan är större än den eventuella risken.

  Detta läkemedel går över i bröstmjölken i smärre mängder och det kan därför i vissa fall vara befogat att sluta amma barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel har inga kända verkningar på förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 40 kg kroppsvikt är 750–3 000 mg om dygnet uppdelad i två till tre doser.

  Den rekommenderade dosen för barn under 40 kg kroppsvikt är 40-90 mg/kg/dag uppdelad i två till tre doser.


  För att förebygga hjärtinfektioner: Vuxna ges 2 000–3 000 mg under den timme som föregår det kirurgiska ingreppet; för barn rekommenderas en dos på 50 mg/kg.


  Svälj tabletterna hela med vatten. Krossa eller tugga dem inte.

  Tabletten kan delas i två lika stora doser.


  Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta medicinen.

  Personer med njursvikt


  Din läkare kanske minskar på dosen.

  Om du använt för stor mängd av Amoxicillin Sandoz

  Om du tar för stor mängd av detta läkemedel (överdosering), ska du tala med din läkare eller genast uppsöka sjukhus och visa sjukhuspersonalen läkemedelsförpackningen. De mest sannolika tecknen på överdosering är illamående, kräkning, diarré och buksmärtor.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Amoxicillin Sandoz

  Om du glömmer att ta en dos av detta läkemedel ska du ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

  Om du slutar att använda Amoxicillin Sandoz

  Använd alltid denna medicin ända tills kuren är slut, även om du känner dig bättre. Om du slutar ta detta läkemedel alltför tidigt, kan infektionen återkomma. Dessutom kan bakterierna bli resistenta mot medicinen.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar ska du genast tala med din läkare eller omedelbart uppsöka sjukhus:


  Följande allvarliga biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  - plötslig svårighet att andas, tala eller svälja

  - smärtsam svullnad av läppar, tunga, ansikte eller hals

  - svår yrsel eller kollaps

  - svåra eller kliande hudutslag, särskilt om blåsor förekommer och om ögonen, munnen eller könsorganen blir ömma

  - gulfärgning av huden eller ögonvitorna, eller urinen blir mörk samtidigt som avföringen blir ljus. Detta är ett tecken på leverproblem.


  Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  - diarré som blir allvarlig, pågår en lång tid eller innehåller blod: detta kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation.


  Andra eventuella biverkningar under behandlingen:

  Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  - illamående, kräkning, aptitlöshet, smakförändringar, muntorrhet, utslag i munnen (enantem), väder¬spänning, diarré eller lös avföring. Dessa biverkningar är ofta lindriga och försvinner medan behandlingen pågår eller strax efter avslutad behandling. Dessa biverkningar kan minskas genom att läkemedlet tas tillsammans med mat.

  - nässelutslag, klåda, mässlingliknande utslag som ofta uppstår ungefär den femte dagen av behandlingen


  Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  - superinfektioner som förorsakas av resistenta bakterier eller svampar (svampinfektioner i munhåla eller vagina)

  - måttlig ökning av leverenzymvärdena


  Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  - ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili), onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

  - läkemedelsfeber

  - yrsel, hyperaktivitet, konvulsioner

  - ytlig missfärgning av tänderna. Denna missfärgning kan elimineras med tandborstning.

  - leverinflammation och kolestatisk gulsot

  - njurinflammation (interstitiell nefrit), kristallbildning i urinen


  Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  - förändrade blodvärden (minskat antal röda eller vita blodkroppar och blodplättar), förlängd blödningstid. Dessa kan ge bl.a. feber, halsont, utslag, näsblod och blåmärken. Dessa biverkningar försvinner då medicineringen avslutas.

  - svart tunga


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är amoxicillin (som trihydrat)

  En filmdragerad tablett innehåller 574 mg amoxicillintrihydrat, vilket motsvarar 500 mg amoxicillin.

  En filmdragerad tablett innehåller 861 mg amoxicillintrihydrat, vilket motsvarar 750 mg amoxicillin.


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärnan: magnesiumstearat, povidon (K25), natriumstärkelseglykolat (typ A), cellulosa, mikrokristallin

  Tablettyta: titandioxid, talk, hypromellos.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  De filmdragerade tabletterna är vita eller gräddgula, avlånga, bikonvexa med brytskåra på båda sidorna.

  De filmdragerade tabletterna är förpackade i en blisterförpackning.

  Tabletten kan delas i två lika stora doser.

  Amoxilillin 500 mg:

  Förpackningsstorlekar: 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 och 1000 filmdragerade tabletter

  Amoxilillin Sandoz 750 mg:

  Förpackningsstorlekar: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30 och 100 filmdragerade tabletter

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavaren av godkännande för försäljning är:

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  DK-2300 Köpenhamn S

  Danmark


  Tillverkare:

  Sandoz GmbH

  Biochemiestrasse 10

  AT-6250 Kundl

  Österrike


  Salutas Pharma GmbH

  Otto-von-Guericke-Allee 1

  DE-39179 Barleben

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-04-26


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.