Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amoxicillin Mylan Tablett 750mg Blister 20st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amoxicillin Varunummer: 115285 Apotekets varuid: 6189
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amoxicillin Mylan är och vad det används för

  Vad Amoxicillin Mylan är

  Amoxicillin Mylan är ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.

  Vad Amoxicillin Mylan används för

  Amoxicillin Mylan används för att behandla infektioner, orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amoxicillin Mylan kan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amoxicillin Mylan

  500 mg hårda kapslar, 750 mg filmdragerade tabletter
  amoxicillin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amoxicillin Mylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Mylan
  3. Hur du använder Amoxicillin Mylan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amoxicillin Mylan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amoxicillin Mylan är och vad det används för

  Vad Amoxicillin Mylan är

  Amoxicillin Mylan är ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.


  Vad Amoxicillin Mylan används för

  Amoxicillin Mylan används för att behandla infektioner, orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amoxicillin Mylan kan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Mylan

  Använd inte Amoxicillin Mylan

  • om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något antibiotikum. Det kan till exempel vara hudutslag eller svullnad i ansikte eller svalg.

  Ta inte Amoxicillin Mylan om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Mylan om du är osäker.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Mylan om du:


  • har körtelfeber (feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och svår trötthet)

  • har njurproblem

  • inte urinerar med jämna mellanrum.

  Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin Mylan.

  Blod- och urinprover

  Om du ska lämna:

  • urinprover (glukos) eller blodprover för att kontrollera leverfunktionen

  • östradiolprover (tas under graviditet för att kontrollera att barnet utvecklas normalt)

  ska du tala om för läkare eller apotekspersonal att du tar Amoxicillin Mylan. Amoxicillin Mylan kan påverka testresultaten.

  Andra läkemedel och Amoxicillin Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  • Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Amoxicillin Mylan, kan risken för att få en allergisk hudreaktion öka.

  • Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra Amoxicillin Mylandosen.

  • Om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin), kan du behöva lämna fler blodprover.

  • Om du tar andra antibiotika (t.ex. tetracyklin) kan Amoxicillin Mylan bli mindre effektivt.

  • Om du tar metotrexat (används för cancerbehandling och vid svår psoriasis), kan Amoxicillin Mylan göra att biverkningarna ökar.

  Amoxicillin Mylan med mat och dryck

  Amoxicillin Mylan kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Amoxicillin Mylan kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare.

  Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
  3. Hur du använder Amoxicillin Mylan

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vanlig dos är:

  Barn som väger under 40 kg

  Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvikt i kg.


  • Läkaren kommer att tala om hur mycket Amoxicillin Mylan du ska ge till ditt barn.

  • Den vanliga dosen är 40–90 mg per kg kroppsvikt under ett dygn, fördelat på två eller tre doser.

  • Den högsta rekommenderade dosen är 100 mg per kg kroppsvikt per dygn.

  Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

  Den vanliga dosen Amoxicillin Mylan är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

  • Allvarlig infektion: 750 mg–1 gram tre gånger per dygn.

  • Urinvägsinfektion: 3 gram två gånger per dygn under ett dygn.

  • Borrelia (infektion som sprids av fästningar): Enstaka erythema migrans (tidigt stadium – ett rött eller rosa cirkelformat utslag): 4 gram per dygn. Vid systemiska symtom (sent stadium – vid mer allvarliga symtom eller när sjukdomen sprids i kroppen): Upp till 6 gram per dygn.

  • Magsår: En dos på 750 mg eller 1 gram två gånger dagligen i 7 dagar tillsammans med andra antibiotika och läkemedel mot magsår.

  • För att förhindra infektion i hjärtat under operation: Dosen varierar beroende på typen av operation. Andra läkemedel kan också ges samtidigt. Läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kan ge dig närmare information.

  • Den högsta rekommenderade dosen är 6 gram per dygn.

  Njurproblem

  Om du har njurproblem kan du få lägre dos.

  Kapslarna bör sväljas hela med ett glas vatten eller annan vätska. Vid svårigheter att svälja kan kapseln tas isär och innehållet sväljas med vatten eller annan vätska.

  Tabletten kan delas i lika stora delar och kan även krossas.

  Fördela doserna jämnt över dygnet, med minst 4 timmars mellanrum.

  Om du använt för stor mängd av Amoxicillin Mylan

  Om du har tagit för mycket Amoxicillin Mylan kan du få orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin eller problem med att urinera. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


  Om du har glömt att använda Amoxicillin Mylan

  • Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det.

  • Ta inte nästa dos alltför snart, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar nästa dos.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Hur länge ska du ta Amoxicillin Mylan?

  • Fortsätt ta Amoxicillin Mylan så länge läkaren har sagt, även om du känner dig bättre. Alla doser behövs för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan infektionen komma tillbaka.

  • Om du fortfarande inte mår bra när behandlingen är avslutad ska du söka läkare igen.

  Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amoxicillin Mylan under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.

  Om du tar Amoxicillin Mylan under en lägre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurar, lever och blod har normala funktioner.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Amoxicillin Mylan och sök läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:


  Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


  • Allergiska reaktioner, som kan visa sig som klåda eller hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller kroppen, eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och dödsfall har förekommit.

  • Utslag eller platta, knappnålsstora röda runda prickar under hudytan, eller blåmärken. Dessa orsakas av en inflammation i blodkärlens väggar på grund av en allergisk reaktion. Ledsmärtor (artrit) och njurproblem kan förekomma samtidigt.

  • Fördröjd allergisk reaktion, som oftast uppkommer 7 till 12 dagar efter att man tagit Amoxicillin Mylan. Några av tecknen på en sådan reaktion är hudutslag, feber, ledsmärtor och förstorade lymfkörtlar, särskilt i armhålorna.

  • En hudreaktion kallad ”erythema multiforme”, då du kan få kliande rödlila fläckar på huden, särskilt på handflator och fotsulor, nässelutslagsliknande upphöjda svullnader i huden, ömmande områden i munhåla, ögon och på könsorgan. Du kan få feber och känna dig mycket trött.

  • Andra allvarliga hudreaktioner kan vara förändrad hudfärg, knölar under huden, blåsor, varblåsor, fjällning, rodnad, smärtor, klåda och flagande hud. Feber, huvudvärk och värk i kroppen kan förekomma samtidigt.

  • Feber, frossbrytningar, halsont och andra tecken på infektion, eller att du lätt får blåmärken. Detta kan vara tecken på att blodkropparna påverkats.

  • Jarisch-Herxheimers reaktion kan uppträda då borrelia behandlas med Amoxicillin Mylan, och orsaka feber, frossbrytningar, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag.

  • Inflammation i tjocktarmen med diarré (ibland blodblandad), smärta och feber.

  • Allvarliga leverbiverkningar kan förekomma. De drabbar främst personer som behandlas under lång tid, män och äldre. Du måste omedelbart tala om för läkaren om du får:

   1. svår diarré med blödning

   2. blåsor eller rodnader på huden, eller blåmärken

   3. mörkare urin eller ljusare avföring

   4. gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot). Läs även om anemi nedan, som kan orsaka gulsot.

  Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.

  Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare omedelbart.

  Ibland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstår, till exempel:

  • Lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

  Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amoxicillin Mylan måste avbrytas.

  Andra eventuella biverkningar är:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

  • hudutslag

  • illamående

  • diarré.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

  • kräkningar.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

  • Torsk (en jästinfektion i vagina, mun eller hudveck). Läkare eller apotekspersonal kan ge dig läkemedel mot torsk.

  • Njurproblem.

  • Kramper. Förekommer hos personer som tar höga doser eller har njurproblem.

  • Yrsel.

  • Hyperaktivitet.

  • Kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin, eller svårigheter eller smärtor när man kissar. Se till att dricka mycket så minskar risken att få sådana symtom.

  • Tungan kan missfärgas och bli gul, brun eller svart och få ett hårigt utseende.

  • Kraftig nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en viss typ av anemi (blodbrist). Tecken på detta är: Trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulaktig hud och ögonvitor.

  • Lågt antal vita blodkroppar.

  • Lågt antal av den typ av blodkroppar som medverkar i blodkoagulationen.

  • Det kan ta längre tid än normalt för blodet att koagulera. Du kan märka detta om du får näsblod eller skär dig.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Amoxicillin Mylan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Tabletter: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 500 mg respektive 750 mg.

  • Övriga innehållsämnen är:

  Kapslar 500 mg: Talk, natrium­stär­kelse­glykolat, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, gelatin, kinolingult (färgämne E104), erytrosin (färgämne E127), titandioxid (färg­ämne E171), röd järnoxid (färgämne E172). Tryckfärgen innehåller svart järnoxid (E172) isopropylalkohol, n-butyl alkohol, propylenglykol, ammoniumhydroxid och shellack.

  Filmdragerade tabletter 750 mg:

  Tablettkärnan: Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, och magne­siumstearat.

  Filmdragering: Talk, titandioxid (färgämne E171) och hypromellos.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapslar 500 mg: 6 st, 28 st och 56 st i plastburk. 100x1 st i tryckförpackning.

  Tabletter 750 mg: 14 st och 20 st i tryckförpackning.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Mylan AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tel. 08 555 227 50

  Fax. 08 555 227 51

  E-post: inform@mylan.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-09


  Övriga informationskällor

  Allmänna råd om användning av antibiotika

  Antibiotika används för behandling av infektioner orsakade av bakterier. De har ingen verkan på infektioner orsakade av virus.

  Ibland händer det att en antibiotikakur inte hjälper mot en bakterieinfektion. En av de vanligaste orsakerna till detta är att den bakterie som orsakar infektioner är resistent (motståndskraftig) mot det antibiotikapreparat som används. Det innebär att bakterien kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikabehandlingen.

  Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika på många olikasätt. Genom att vara återhållsam med antibiotika kan man minska risken för att bakterierna blir resistenta.

  När du ordineras en antibiotikakur av din läkare är den endast till för att behandla den pågående infektionen. Följ nedanstående rekommendationer så kan du bidra till att förhindra resistensutveckling hos bakterierna, som kan göra att antibiotikapreparatet inte längre har någon verkan.

  1. Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum med rätt dos, vid rätt tidpunkt och så länge som det är avsett. Läs anvisningarna som medföljer läkemedlet och be läkare eller apotekspersonal att förklara om det är något du inte förstår.

  2. Ta inte antibiotika som inte har ordinerats speciellt för dig. Använd det bara för att behandla den infektion för vilket det ordinerades.

  3. Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra personer, även om de har en infektion som liknar din.

  4. Ge inte antibiotika som skrivits ut till dig till någon annan.

  5. Om du har antibiotika över när du har tagit en kur enligt läkarens anvisningar ska du ta med dig resterna till apoteket, som tar hand om avfallet på lämpligt sätt.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.