Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amlodipin Krka Tablett 5mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amlodipin Varunummer: 065933 Apotekets varuid: 15236
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amlodipin Krka är och vad det används för

  Amlodipin Krka innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.

  Amlodipin Krka används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

  Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Krka genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

  Amlodipin som finns i Amlodipin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amlodipin Krka

  5 och 10 mg tabletter
  amlodipin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amlodipin Krka är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Krka
  3. Hur du använder Amlodipin Krka
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amlodipin Krka ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amlodipin Krka är och vad det används för

  Amlodipin Krka innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.


  Amlodipin Krka används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


  Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Krka genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


  Amlodipin som finns i Amlodipin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Krka

  Använd inte Amlodipin Krka

  • om du är allergisk mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

  • om du har mycket lågt blodtryck (hypotoni)

  • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos), kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod)

  • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amlodipin Krka.

  Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

  • hjärtinfarkt under senare tid

  • hjärtsvikt

  • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

  • leversjukdom

  • om du är äldre och din dos behöver ökas

  Barn och ungdomar

  Amlodipin Krka har inte studerats på barn under 6 års ålder. Amlodipin Krka bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3). För mer information, tala med din läkare.

  Andra läkemedel och Amlodipin Krka

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Amlodipin Krka kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:

  • ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

  • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

  • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (mot infektioner orsakade av bakterier)

  • hypericum perforatum (Johannesört)

  • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

  • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen)

  • takrolimus (används för att kontrollera kroppens immunsvar, gör att kroppen kan acceptera transplanterade organ)

  • simvastatin (läkemedel som används för att sänka halten kolesterol i blodet)

  • ciklosporin (läkemedel som hämmar immunförsvaret)

  Amlodipin Krka kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

  Amlodipin Krka med mat, dryck och alkohol

  Om du tar Amlodipin Krka ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Krkas blodtrycksänkande effekt.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Säkerheten för amlodipin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för din läkare innan du tar Amlodipin Krka.


  Det är okänt om amlodipin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Krka.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Amlodipin Krka kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Amlodipin Krka

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad startdos är 5 mg Amlodipin Krka dagligen. Dosen kan höjas till 10 mg Amlodipin Krka en gång dagligen.


  Du kan ta läkemedlet före eller efter mat och dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Krka tillsammans med grapefruktjuice.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderad startdos för barn och ungdomar (6-17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen.

  Amlodipin Krka 2,5 mg är för tillfället ej tillgänglig. Dosen 2,5 mg kan erhållas genom att dela Amlodipin Krka 5 mg i två lika stora halvor.


  Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

  Om du använt för stor mängd av Amlodipin Krka

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många tabletter Amlodipin Krka.

  Om du har glömt att använda Amlodipin Krka

  Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Amlodipin Krka

  Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta ditt läkemedel. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Gå omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel:

  • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

  • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner

  • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

  • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla


  Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar i mer än en vecka ska du kontakta din läkare.


  Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • ödem (vätskeansamling)

  Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

  • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar

  • buksmärtor, illamående

  • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär

  • trötthet, svaghet

  • synrubbningar, dubbelseende

  • muskelkramper

  • ankelsvullnad


  Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

  • darrningar, smakförändring, svimning

  • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

  • öronringningar

  • lågt blodtryck

  • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

  • hosta

  • muntorrhet, kräkningar

  • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

  • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

  • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

  • smärtor, sjukdomskänsla

  • led- eller muskelsmärtor, ryggsmärtor

  • viktökning eller viktminskning

  Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

  • förvirring

  Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

  • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

  • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

  • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar och domningar

  • svullet tandkött

  • uppsvullen buk (gastrit)

  • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

  • ökad muskeltonus (muskelspänning)

  • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

  • ljuskänslighet

  • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor och/eller rörelsestörningar

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • darrningar, stel kropphållning, nedsatt ansiktsmimik, långsamma rörelser och släpande obalanserad gång.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Amlodipin Krka ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är amlodipin.

   Amlodipin Krka 5 mg tabletter

   Varje tablett innehåller 6,94 mg amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

   Amlodipin Krka 10 mg tabletter

   Varje tablett innehåller 13,88 mg amlodipinbesilat motsvarande 10 mg amlodipin.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid (E551) och magnesiumstearat (E572).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Amlodipin Krka 5 mg tabletter

  Tabletterna är vita, runda, något bikonvexa, snedkantade, har skåra på ena sidan, med en diameter på 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


  Amlodipin Krka 10 mg tabletter

  Tabletterna är vita, runda, något bikonvexa, snedkantade med en diameter på 10 mm.


  Amlodipin Krka 5 mg och 10 mg finns tillgängliga i kartonger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200, 250 tabletter och med 100 x 1 tablett (endos) i blisterförpackningar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

  KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-26


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.