Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amlodipin Bluefish Tablett 5mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amlodipin Varunummer: 576155 Apotekets varuid: 20197
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amlodipin Bluefish är och vad det används för

  Amlodipin Bluefish innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.

  Amlodipin Bluefish används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

  Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Bluefish genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

  Amlodipin som finns i Amlodipin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra

  sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

  hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amlodipin Bluefish

  5 mg och 10 mg tabletter
  Amlodipin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtomsjukdomstecken som liknar dina.

  - Om någradu får biverkningar blir värre eller om du märker några, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amlodipin Bluefish är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Bluefish
  3. Hur du använder Amlodipin Bluefish
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amlodipin Bluefish ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amlodipin Bluefish är och vad det används för

  Amlodipin Bluefish innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.

  Amlodipin Bluefish används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


  Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Bluefish genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

  Amlodipin som finns i Amlodipin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra

  sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

  hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Bluefish

  Använd inte Amlodipin Bluefish

  • om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller mot något av de övriga innehållsämnen i Amlodipin Bluefish som räknas upp i avsnitt 6, eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

  • om du har mycket lågt blodtryck (hypotoni)

  • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos) kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod).

  • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt

  Varningar och försiktighet

  Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

  • hjärtinfarkt under senare tid

  • hjärtsvikt

  • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

  • leversjukdom

  • om du är äldre och din dos behöver ökas

  Barn och ungdomar

  Amlodipin Bluefish har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Bluefish bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

  För mer information, tala med din läkare.

  Andra läkemedel och Amlodipin Bluefish

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Amlodipin Bluefish kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:

  • ketokonzol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

  • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

  • rifampicin, erytromycin, klaritomycin (antiobiotikum)

  • hypericum perforatum (Johannesört)

  • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

  • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen).

  • simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

  Amlodipin Bluefish kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

  Amlodipin Bluefish med mat, dryck och alkohol

  Om du tar Amlodipin Bluefish ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Bluefishs blodtryckssänkande effekt.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Säkerheten för amlopidin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du tar Amlodipin Bluefish.


  Det är okänt om amlopidin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Bluefish.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Amlodipin Bluefish kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon och/eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Amlodipin Bluefish innehåller hjälpämnen

  mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat (TypA), magnesiumstearat.


  3. Hur du använder Amlodipin Bluefish

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den vanliga inledande dosen är 5 mg Amlodipin Bluefish en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlodipin Bluefish en gång dagligen.


  Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Bluefish tillsammans med grapefruktjuice.

  Användning för barn och ungdomar

  Den rekommenderade vanliga startdosen för barn och ungdomar (6–17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen. Amlodipin Bluefish 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig och 2,5 mg dosen kan inte erhållas med Amlodipin Bluefish 5 mg, eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.


  Ta alltid medicinen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

  Om du använt för stor mängd av Amlodipin Bluefish

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många Amlodipin Bluefish-tabletter.

  Om du har glömt att använda Amlodipin Bluefish

  Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

  Om du slutar att använda Amlodipin Bluefish

  Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta medicinen. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Amlodipin Bluefish orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.


  • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

  • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner

  • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

  • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla.


  Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.


  Vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 100:

  • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

  • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar

  • buksmärtor, illamående

  • svullna anklar (ödem), trötthet.


  Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

  • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

  • darrningar, smakförändring, svimning, svaghet

  • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

  • synrubbningar, dubbelseende, öronringningar

  • lågt blodtryck

  • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

  • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär, muntorrhet, kräkningar

  • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

  • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

  • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

  • svaghet, smärtor, sjukdomskänsla

  • led- eller muskelsmärtor, muskelkramper, ryggsmärtor

  • viktökning eller viktminskning.


  Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

  • förvirring


  Mycket sällsynta biverkningar som drabbar färre än 1 användare av 10 000:

  • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

  • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

  • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar

  • hosta, svullet tandkött

  • uppsvullen buk (gastrit)

  • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

  • ökad muskeltonus (muskelspänning)

  • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

  • ljuskänslighet

  • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Amlodipin Bluefish ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är amlodipin som amlodipinbesilat.


  Varje tablett innehåller 5 mg amlodipdin som amlodipinbesilat

  Varje tablett innehåller 10 mg amlodipin som amlodipinbesilat


  - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat (TypA), magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  5mg: vit eller nästan vit, plan, fasade kanter, cylinderformad tablett märkt med ”C” på ena sidan och ”58” på den andra sidan.

  10 mg: vit eller nästan vit, plan, fasade kanter, rund tablett märkt med ”C” på ena sidan och ”59” på den andra sidan.


  PVC/PVdC-aluminium blister


  14, 20, 28, 30, 50 och 100 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  Torsgatan 11

  111 23 Stockholm

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-05-05


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.