Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amiodaron Stragen Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 50mg/ml Ampull, 10x3ml

152:60

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Amiodaron Varunummer: 110187 Apotekets varuid: 10202
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amiodaron Stragen är och vad det används för

  Amiodaron Stragen används för att behandla vissa hjärtproblem till exempel när hjärtat slår alltför fort. Amiodaron Stragen används när patienten inte svarar på annan behandling eller när annan behandling inte kan användas.

  Amiodaronhydroklorid som finns i Amiodaron Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amiodaron Stragen

  50 mg/ml Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning
  amiodaronhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amiodaron Stragen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amiodaron Stragen
  3. Hur du använder Amiodaron Stragen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amiodaron Stragen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amiodaron Stragen är och vad det används för

  Amiodaron Stragen används för att behandla vissa hjärtproblem till exempel när hjärtat slår alltför fort. Amiodaron Stragen används när patienten inte svarar på annan behandling eller när annan behandling inte kan användas.


  Amiodaronhydroklorid som finns i Amiodaron Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amiodaron Stragen

  Använd inte Amiodaron Stragen

  • om du är allergisk mot amiodaronhydroklorid, jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har hjärtbesvär som orsakar mycket långsam hjärtrytm (så som hjärtblock eller sinusbradykardi), något annat hjärtproblem som orsakar mycket snabb eller oregelbunden puls eller yrsel

  • om du har eller har haft problem med sköldkörteln

  • om du har svåra andningsproblem, svåra problem med blodcirkulationen eller mycket lågt blodtryck

  • om du lider av lågt blodtryck, hjärtsvikt eller kardiomyopati (svaghet i hjärtmuskeln), får du inte behandlas med Amiodaron Stragen som en enda injektion utan bara som en långsam infusion.

  • om du tar vissa läkemedel som kan orsaka ett hjärttillstånd som kallas Torsades de Pointes (störning i hjärtrytmen) så som:

   • andra antiarytmiska hjärtmediciner t.ex kinidin, disopyramid, prokainamid, sotalol och bretylium

   • några antibiotika för injektion t.ex. erytromycin, trimetoprim-sulfa eller pentamidin

   • några läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar t.ex klorpromazin, tioridazin, pimozid, haloperidol, flufenazin, amisulpirid och sertindol

   • litium och tricykliska antidepressiva (t.ex. doxepin, maprotilin och amitriptylin)

   • några antihistaminer – används vid behandling av allergier och hösnuva (t.ex. terfenadin, astemizol och mizolastin)

   • antimalariamedel – används för att behandla eller skydda mot malaria (t.ex. kinin, meflokin, klorokin och halofantrin). Du måste informera din läkare om du tar någon av dessa mediciner.

  • om du är gravid eller om det är troligt att du blir gravid

  • om du ammar

  Detta läkemedel får inte ges till för tidigt födda barn, nyfödda eller barn under 3 år.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Amiodaron Stragen:

  • om du är äldre (över 60 år)

  • om du behandlas med digitalis (medicin mot nedsatt hjärtfunktion) om det ges som infusion och du har lågt blodtryck, svår hjärtsvikt eller kardiomyopati (svaghet i hjärtmuskeln)

  • om du måste opereras, din narkosläkare måste få veta att du behandlas med amiodaron.

  • om du behandlas med följande läkemedel:

   • betablockerare, hjärtrytmsänkande kalciumflödeshämmare (verapamil och diltiazem)
    Samtidig användning av dessa läkemedel och amiodaron rekommenderas inte eftersom det kan framkalla hjärtproblem.

   • tarmretande laxermedel (används vid förstoppning). Samtidig användning av dessa läkemedel och amiodaron rekommenderas inte eftersom det kan sänka kaliumnivån i blodet och framkalla hjärtproblem.

  Barn

  Använding till barn rekommenderas inte.
  Behandling skall vanligtvis enbart påbörjas och övervakas på sjukhus eller av en specialist.


  Kontakta läkare om du får problem med dimsyn eller nedsatt syn.

  Andra läkemedel och Amiodaron Stragen

  Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Innan du använder Amiodaron Stragen ska du rådgöra med din läkare om du använder något av följande:

  • digoxin (används vid nedsatt hjärtfunktion)

  • antikoagulantia (används för att förtunna blodet (t.ex. warfarin)

  • fenytoin (används vid epilepsi)

  • vissa kalciumflödeshämmare- används vid behandling av högt blodtryck och angina (t.ex. verapamil och diltiazem)

  • ciklosporin (används efter organtransplantationer)

  • flekainid (används vid vissa störningar i hjärtrytmen)

  • simvastatin eller andra statiner (används för att sänka kolesterolnivån)

  • läkemedel som kan ändra nivåerna av kalium och magnesium i blodet t.ex. diuretika (vattendrivande medel), kortikosteroider (antiinflammatoriska steroider), tetrakosaktid eller amfotericin, medel mot svamp.

  • takrolimus (används för att dämpa immunförsvaret)

  • sildenafil (känd som ”Viagra”)

  • lidokain (används för lokalbedövning)

  • ergotamin (används mot migrän)

  • fentanyl (en narkotisk opioid som används vid smärtbehandling)

  Amiodaron Stragen med mat, dryck och alkohol

  Grapefruktjuice kan öka nivån av amiodaronhydroklorid i blodet och grapefruktjuice bör därför undvikas vid behandling med Amiodaron Stragen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Din läkare kommer endast att förskriva Amiodaron Stragen om nyttan med behandlingen överväger riskerna under graviditeten.

  Du bör inte få Amiodaron Stragen om du ammar. Amiodaron utsöndras i bröstmjölk.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Användning av Amiodaron Stragen kan ge upphov till biverkningar (så som yrsel på grund av lågt blodtryck) vilket till en större eller mindre grad kan påverka säkerheten att utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet och trafiksäkerheten.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Amiodaron Stragen

  Produkten innehåller bensylalkohol (20 mg/ml) som konserveringsmedel. Det kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn under 3 år.


  3. Hur du använder Amiodaron Stragen

  Rekommenderad standarddos är 5 mg per kg kroppsvikt. Detta kan emellertid variera beroende på din ålder och hur väl du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att justera dosen individuellt. Denna första dos kan åtföljas av ytterligare infusioner 2 till 3 gånger per dag, upp till 1200 mg under 24 timmar.


  Hjärt-lungräddning:
  Den rekommenderade dosen vid kammarflimmer/pulslös ventrikulär takykardi som inte svarar på defibrillering är 300 mg (eller 5 mg/kg kroppsvikt) utspädd i 20 ml 5% glukoslösning. Dosen injiceras snabbt och följs av enbart glukos, efter den sista injektionen, på grund av att amiodaron är mycket kärlirriterande. Ytterligare en dos på 150 mg (eller 2,5 mg/kg kroppsvikt) intravenöst kan övervägas om kammarflimret kvarstår.


  Byte från intravenös till oral behandling:
  Så snart som tillräckligt svar erhållits bör samtidig oral behandling påbörjas med vanlig startdos (d.v.s. 200 mg 3 gånger dagligen). Amiodaron Stragen bör då fasas ut gradvis.


  Äldre:
  Du kanske får en lägre dos. Din läkare kommer att justera dosen individuellt..


  Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion:
  Ingen dosjustering är nödvändig. Emellertid bör äldre patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion övervakas noggrannare (t.ex. på intensivvårdsavdelning).

  Användning för barn och ungdomar

  Det finns endast begränsad information om effekt och säkerhet för barn. Din läkare kommer att bestämma en lämplig dosering.


  Detta läkemedel skall spädas med 5% glukoslösning innan det används. Det kommer att ges långsamt av läkare eller sjuksköterska, vanligtvis genom dropp i en ven i armen eller bröstet.

  Om du tror att du har fått för stor mängd av Amiodaron Stragen, eller om du tror att du har missat en dos:

  Eftersom detta läkemedel kommer att ges då du befinner dig på sjukhus är det osannolikt att du får för lite eller för mycket.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


  Prover och tester

  Din läkare kan ta regelbundna prover för att undersöka hur din sköldkörtel fungerar under tiden som du behandlas med det här läkemedlet. Detta beror på att Amiodaron Stragen innehåller jod, som kan orsaka problem med sköldkörteln.

  Läkaren kan också bestämma att du ska genomgå regelbundna tester av dina ögon före och under din behandling med Amiodaron Stragen.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  I allmänhet måttlig sänkning av hjärtrytmen, sänkning av blodtrycket, kliande, röda utslag (eksem), missfärgning av huden, lokala besvär från injektionsstället inklusive svullnad, smärta, rodnad, inflammation i några blodkärl, flebiter eller djupa hudinfektioner.


  Om Amiodaron Stragen ges för snabbt kan du uppleva blodvallningar, svettning eller svimning som ett resultat av lågt blodtryck.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) samt biverkningar med okänd frekvens:

  Utbredda allergiska reaktioner så som svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga, andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning eller onormal hjärtrytm, svettning, illamående, leverpåverkan möjligtvis med gulsot, huvudvärk, andningssvårigheter (med eller utan feber) och andnöd.

  Sjukdomskänsla, förvirring eller svaghetskänsla, illamående, minskad aptit, irritation. Detta kan vara en sjukdom som kallas inadekvat ADH-sekretion (SIADH, ”syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion”).

  Kraftig rastlöshet eller upprördhet, viktnedgång, ökad svettning och svårigheter att tåla värme kan vara tecken på så kallad hypertyreos (hög ämnesomsättning). Stark trötthet, svaghet eller utmattning, viktuppgång, svårigheter att tåla kyla, förstoppning och värkande muskler kan vara tecken på så kallad hypotyreos (låg ämnesomsättning). Synproblem. Ryggsmärtor. Plötslig inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit); förvirring (delirium); livshotande

  hudreaktioner kännetecknade av utslag, blåsor, hudavlossning och smärta (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).  Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Amiodaron Stragen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på den yttre kartongen och på ampullen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Koncentrat:
  Förvaras i kylskåp (vid 2-8 ºC).
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Endast för engångsbruk.
  Kassera oanvänd lösning.


  Efter spädning i 5 % glukos har kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning visats för 36 timmar vid 25ºC och ljusexponering.


  Från mikrobiologisk synpunkt skall den spädda lösningen användas omedelbart. Annars ligger ansvaret för förvaringstid och förvaringsvillkor före användning på användaren och skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8ºC, såvida inte beredningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är amiodaronhydroklorid. Varje ampull à 3 ml innehåller 150 mg amiodaronhydroklorid. 1 ml sterilt koncentrat innehåller 50 mg amiodaronhydroklorid


  Övriga innehållsämnen är: Bensylalkohol, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor, saltsyra (pH-justering), natriumhydroxid (pH-justering).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Amiodaron Stragen finns som koncentrat för intravenös användning.
  Produkten är en klar blekgul lösning.
  Koncentratet förpackas i ampuller i en kartong. Varje kartong innehåller 5 eller 10 ampuller.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Stragen Nordic A/S
  Helsingørsgade 8C
  3400 Hillerød
  Danmark


  Tillverkare

  Fisiopharma S.r.l.
  Nucleo Industriale
  84020-Palomonte (SA)
  Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-02


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Jodinnehåll: 1 ampull innehåller 56 mg jod
  Endast för engångsbruk.
  Kassera oanvänd lösning.


  Spädningen skall utföras under aseptiska förhållanden. Lösningen skall inspekteras visuellt före administrering med avseende på partiklar och missfärgning. Lösning skall endast användas om den är klar och partikelfri.


  Amiodaron Stragen bör administreras enbart i 5% glukoslösning.
  Amiodaron Stragen får inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.


  Lösningar som innehåller mindre än 300 mg amiodaron (2 ampuller) i 500 ml glukos är inte stabila och får inte användas. Det bör också betonas att inga andra ämnen får blandas i amiodaron-infusionslösningar.


  Vanlig dosering av Amiodaron Stragen beskrivs under avsnitt 3 i denna bipacksedel.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.