Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Alvedon® Tablett med modifierad frisättning 665mg Plastburk, 100tabletter (PE/PP)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 067635 Apotekets varuid: 8224
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Alvedon är och vad det används för

  Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Tabletten innehåller två skikt, ett från vilket den verksamma substansen frisätts snabbt och ett med långsammare frisättning.

  Alvedon används mot värk och smärta av olika slag (t.ex. huvudvärk, tandvärk, feber (t.ex. vid förkylningar), menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor). Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta som kräver upprepad dosering.

  Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Alvedon

  665 mg tablett med modifierad frisättning
  paracetamol

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alvedon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
  3. Hur du använder Alvedon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alvedon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alvedon är och vad det används för

  Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Tabletten innehåller två skikt, ett från vilket den verksamma substansen frisätts snabbt och ett med långsammare frisättning.


  Alvedon används mot värk och smärta av olika slag (t.ex. huvudvärk, tandvärk, feber (t.ex. vid förkylningar), menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor). Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta som kräver upprepad dosering.


  Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

  Använd inte Alvedon

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Alvedon

  Var särskilt försiktig med Alvedon

  • försiktighet vid leversjukdom

  • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

  Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


  Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


  Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en lever- eller njursjukdom.


  Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

  Användning av andra läkemedel och Alvedon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av följande läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel.

  • Warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 tabletter Alvedon (à 665 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

  • Probenecid (medel mot gikt)

  • Vissa medel mot epilepsi:

   1. Fenytoin

   2. Fenobarbital

   3. Karbamazepin

  • Metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar)

  • Rifampicin (medel mot tuberkulos)

  • Kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • Kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon användas samtidigt.)

  • Johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

  Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal

  Alvedon med mat, dryck och alkohol

  Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon”.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


  Paracetamol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Alvedon

  Använd alltid Alvedon enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  Vuxna och barn över 12 år (40 kg): 2 tabletter 3 gånger per dygn med minst 6 timmars mellanrum. Högst 6 tabletter per dygn.


  Tabletterna skall sväljas hela och får inte krossas eller delas.

  Om du använt för stor mängd av Alvedon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


  För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

  • Angioödem: Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   2. svårigheter att svälja

   3. nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon. Kontakta snarast läkare.

  • Leverpåverkan


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

  • Njurbiverkningar

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

  • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

  • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Alvedon ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


  Blisterförpackning: Använd inte Alvedon om folien inte var hel vid inköpet. Burk: Använd inte produkten om burkens försegling är bruten vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol 665 mg

  • Övriga innehållsämnen är hypromellos, pregelatiniserad stärkelse, povidon, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, stearinsyra.

  • Filmdragering är hypromellos, glyceroltriacetat, karnaubavax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Blisterförpackning: 12, 24, 48 eller 96 tabletter

  Burk med skruvlock: 100 tabletter (locket på burken kan öppnas med hjälp av en blyertspenna, som läggs i lockets kryss och därefter vrids)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  Nykær 68

  2605 Brøndby

  Danmark


  Tel: 020–10 05 79

  E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


  Tillverkare: GlaxoSmithKline, Dungarvan Ltd., Irland

  Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Tyskland

  Glaxo Wellcome S.A., Spanien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-30


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.