Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Altargo® Salva 1% Tub, 5g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Retapamulin Varunummer: 096251 Apotekets varuid: 24509
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Altargo är och vad det används för

  Altargo salva innehåller ett antibiotika som heter retapamulin, som används på huden. Altargo används för att behandla bakterieinfektioner på små hudytor. Infektioner som kan behandlas är t ex impetigo som ger sårskorpor på infekterade områden, skärsår, skrubbsår och sår som blivit sydda.

  Altargo är avsett för vuxna och barn över nio månader.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Altargo

  10 mg/g salva
  Retapamulin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel då den innehåller viktig information till dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Altargo är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Altargo
  3. Hur du använder Altargo
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Altargo ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övrig information

  1. Vad Altargo är och vad det används för

  Altargo salva innehåller ett antibiotika som heter retapamulin, som används på huden. Altargo används för att behandla bakterieinfektioner på små hudytor. Infektioner som kan behandlas är t ex impetigo som ger sårskorpor på infekterade områden, skärsår, skrubbsår och sår som blivit sydda.


  Altargo är avsett för vuxna och barn över nio månader.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Altargo

  Använd inte Altargo

  • om du är allergisk mot retapamulin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Altargo.


  Om du märker att infektionen försämras eller att ökad rodnad, irritation eller andra tecken och symtom utvecklas på applikationsstället ska du sluta att använda Altargo och kontakta läkare. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel.


  Om du inte ser någon förbättring av infektionen efter 2-3 dagars behandling, kontakta läkare.

  Barn

  Altargo skall inte användas på barn yngre än nio månaders ålder.

  Andra läkemedel och Altargo

  Använd inte andra salvor, krämer eller lösningar på samma hudområde som behandlas med Altargo om inte läkaren särskilt sagt att du ska göra detta.


  Tala om för din läkare om du använder , nyligen har använt eller kommer att använda andra läkemedel.

  Om patienten är ett barn yngre än 2 år är det speciellt viktigt att du talar om för din läkare om barnet använder andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är möjligt att användning av Altargo hos barn som använder vissa andra läkemedel (t ex vissa läkemedel mot svampinfektioner) kan leda till en blodkoncentration av Altargo som är högre än normalt. Detta kan leda till biverkningar. Din läkare kan avgöra om Altargo kan användas av barn yngre än 2 år som samtidigt tar andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om behandlingen är rätt för dig.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Altargo förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Altargo innehåller butylhydroxitoluen (E321).

  Det kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit), eller irritation i ögonen och på slemhinnor.


  3. Hur du använder Altargo

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur du applicerar Altargo


  Vanligen påstrykes ett tunt lager av salvan 2 gånger dagligen i 5 dagar.

  Efter att ha applicerat salvan kan den behandlade ytan täckas med ett sterilt förband eller kompress, om inte läkaren rekommenderat att området ska vara utan täckförband.

  Använd Altargo under så lång tid som läkaren rekommenderat.


  Altargo är endast avsett för behandling av huden. Använd inte Altargo i ögonen, i munnen eller på läpparna, i näsborrarna eller på de kvinnliga könsorganens slemhinnor. Om salvan råkar hamna i dessa områden, skölj med vatten och rådfråga läkare om du känner något obehag. Om du av misstag använder Altargo i näsborrarna kan det hända att du får näsblod.


  Tvätta händerna före och efter användning av salvan.

  Om du använt för stor mängd av Altargo

  Avlägsna noggrant överflödig salva.

  Om du har glömt att använda Altargo

  Applicera salvan så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med nästa dos på vanlig tid.


  Om du råkar svälja Altargo

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

  Om du slutar att använda Altargo

  Om du slutar att använda Altargo för tidigt, kan bakterierna börja att växa till igen och din infektion kan komma tillbaka. Sluta inte att använda detta läkemedel utan att ha först pratat med din läkare eller apotekspersonal.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tillstånd att se upp med


  Allvarlig hudreaktion eller allergier (okänd frekvens)

  Om du utvecklar en allvarlig hudreaktion eller en allergi (t.ex. allvarlig klåda eller allvarliga hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, eller tunga):

  • sluta använda Altargo

  • torka noggrant bort salvan

  • kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.


  Följande biverkningar på huden har inträffat där Altargo har använts:


  Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

  • hudirritation


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

  • smärta, klåda, rodnad eller utslag (kontaktdermatit)


  Andra biverkningar (ingen känd frekvens, kan inte beräknas utifrån tillgänglig data)

  • brännande känsla


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Altargo ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Kassera öppnade tuber 7 dagar efter öppnandet, även om de inte är tomma. De ska inte sparas för framtida bruk.


  Läkemedlet ska inte kastas bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övrig information

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är retapamulin. Varje gram av salva innehåller 10 milligram av retapamulin.

  • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin och konserveringsmedlet butylhydroxitoluen (E321).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Altargo är en benvit slät salva.


  Den tillhandahålls i en aluminiumtub med skruvlock av plast som innehåller 5, 10 eller 15 g salva, eller i en dospåse av aluminiumfolie som innehåller 0,5 g salva.


  Förpackning med 1 tub.

  Förpackning med 12 dospåsar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Tillverkare

  Glaxo Group Ltd

  980 Great West Road

  Brentford

  Middlesex TW8 9GS,

  Storbritannien

  Glaxo Operations UK, Ltd

  (trading as Glaxo Wellcome Operations)

  Harmire Road

  Barnard Castle

  County Durham

  DL12 8DT

  Storbritannien


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

  Tel: + 356 21 238131

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  info@glaxosmithkline.dk

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 6938100

  nlinfo@gsk.com

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

  produkt.info@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  España

  Stiefel Farma, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Portugal

  GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Simi: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel: + 39 (0)45 9218 111

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 7312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-09.


   

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.