Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Alprazolam STADA® Tablett 1mg Blister, 1x20tabletter

64:50

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Alprazolam Varunummer: 015782 Apotekets varuid: 7637
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Alprazolam STADA är och vad det används för

  Alprazolam Stada tillhör en grupp läkemedel som kallas ”bensodiazepiner” (lugnande medel).

  Alprazolam Stada används för behandling av ångestsymtom som är svåra, handikappande eller orsakar patienten stora obehag.

  Tabletterna är endast avsedda för kortvarigt bruk.

  Alprazolam som finns i Alprazolam Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Alprazolam STADA

  0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter
  alprazolam
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar tadetta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alprazolam STADA är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alprazolam STADA
  3. Hur du använder Alprazolam STADA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alprazolam STADA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alprazolam STADA är och vad det används för

  Alprazolam Stada tillhör en grupp läkemedel som kallas ”bensodiazepiner” (lugnande medel).


  Alprazolam Stada används för behandling av ångestsymtom som är svåra, handikappande eller orsakar patienten stora obehag.


  Tabletterna är endast avsedda för kortvarigt bruk.


  Alprazolam som finns i Alprazolam Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alprazolam STADA

  Använd inte Alprazolam STADA

  • om du du är allergisk mot alprazolam, andra benzodiazepiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du lider av ett tillstånd som kallas ”sömnapné” där du ibland slutar andas under en kort tid medan du sover.

  • om du har muskelsjukdomen myasthenia gravis

  • om du har svåra andningsproblem

  • om du har allvarliga leverproblem

  • om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller andra droger som påverkar centrala nervsystemet


  Tala med din läkare om du är osäker på något av ovanstående

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Alprazolam Stada:

  • om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, narkotika eller läkemedel

  • om du har tagit Alprazolam Stada under lång tid eftersom effekten kan minska.

  • om du har problem med dina lungor, njurar eller lever.


  Användning av Alprazolam Stada kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd. Därför måste behandlingstiden vara så kort som möjligt.

  Du märker psykiskt beroende genom att du inte vill sluta ta medicinen. Fysiskt beroende betyder att abstinenssymtom uppkommer när behandlingen med denna medicin avbryts plötsligt. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol och läkemedel (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Alprazolam Stada”).


  Under behandling med Alprazolam Stada kan ditt minne försämras. Detta inträffar oftast flera timmar efter det att du har tagit läkemedlet. Kontakta din läkare om du upplever sådana symptom.


  Om du lider av psykos, en allvarlig psykisk sjukdom som stör ditt beteende, handlingar och självkontroll, så är behandling med Alprazolam Stada inte lämpligt.


  Behandling med Alprazolam Stada kan öka risken för att utveckla tankar om att skada dig själv eller begå självmord om du lider av:

  • svår depression

  • ångest i samband med svår depression.

  Fråga din läkare innan du påbörjar behandling med Alprazolam Stada.


  Om behandling med Alprazolam Stada är nödvändigt och du är svårt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare komma att följa din behandling noggrant. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus, om du utvecklar tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

  Barn och ungdomar

  Alprazolam Stada rekommenderas inte för användning av barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Alprazolam STADA


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Alprazolam Stada används tillsammans med andra läkemedel som används för att behandla nedanstående tillstånd. Din läkare kan då behöva justera din dos.

  • psykiska problem (antipsykotiska läkemedel inklusive klozapin)

  • sömnstörningar (sömntabletter)

  • allergi eller hösnuva (vissa antihistaminer)

  • om du genomgår en större operation (anestesi)

  • svår smärta (narkotiska analgetika)

  • behandling mot drogberoende (ersättande behandling)

  • problem som ångest eller depression, inklusive vissa antidepressiva medel som innehåller fluoxetin, fluvoxamin eller nefazodon

  • hjärtsvikt (digoxin)

  • infektioner (antibiotika) innehållande erytromycin, klaritromycin eller telitromycin

  • svampinfektioner (itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol)

  • läkemedel för att behandla kärlkramp och högt blodtryck, som t ex diltiazem

  • HIV och AIDS, så kallade HIV-proteashämmare

  • halsbränna och magsår, som t ex cimetidin

  • astma och luftrörskatarr, som t ex teofyllin

  • epilepsi, som t ex karbamazepin

  • muskelavslappnande läkemedel. När de används tillsammans med alprazolam kan den muskelavslappnande effekten öka, vilket medför risk för fallskador

  Alprazolam STADA med mat, dryck och alkohol

  Du ska inte dricka alkohol när du tar Alprazolam Stada eftersom kombinationen kan göra dig sömnig.  Tabletterna bör tas tillsammans med lite vätska och kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns en risk att fostret kan påverkas. Under graviditet får alprazolam endast användas efter din läkares noggranna värdering av nyttan i förhållandet till risken. Din läkare avgör om nyttan av behandlingen överväger risken för det ofödda barnet och om läkemedlet är lämpligt för dig.


  Använd inte Alprazolam Stada om du ammar. Alprazolam passerar över i bröstmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Behandling med Alprazolam Stada kan försämra din reaktions- och koncentrationsförmåga genom att du känner dig dåsig och/eller glömsk. Kör inte bil eller använd maskiner om du påverkas på detta sätt.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Alprazolam STADA innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


  3. Hur du använder Alprazolam STADA

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  Rekommenderad dos är:

  • Initialdos: 0,25 - 0,5 mg tre gånger dagligen

  • Underhållsdos: 0,5 mg - 3 mg dagligen, uppdelat i separata doser som din läkare har förskrivit. Vid behov kan din läkare öka din dos i intervaller om 3-4 dagar. Den maximala dosen 3 mg ska inte överskridas.


  Vanligtvis ska behandlingen med Alprazolam Stada vara kortvarig. Den totala behandlingstiden bör inte överskrida 8-12 veckor, inklusive tid för gradvis minskning av dosen och för att avsluta behandlingen (se avsnitt "Om du slutar att ta Alprazolam Stada").


  Patienter med andningssvårigheter

  Om du lider av andningssvårigheter (kronisk respiratorisk insufficiens) kan din läkare ordinera dig en lägre dos. Alprazolam Stada får inte användas av patienter med allvarliga andningssvårigheter.


  Äldre patienter eller patienter med njur- och/eller leverproblem

  Dessa patienter kan behöva en lägre dos. Din läkare kommer at avgöra din individuella dos.

  Den vanliga dosen för dessa patienter är:

  • Initialdos: 0,25 mg två till tre gånger dagligen

  • Underhållsdos: 0,5 - 0,75 mg dagligen, uppdelat i separata doser. Din läkare kan öka dosen stegvis med högst 0,5 mg var tredje dag. Den maximala dosen är: 0,75 mg - 1,5 mg dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Alprazolam STADA

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom på överdosering kan vara:

  • yrsel

  • sömnighet

  • medvetslöshet

  • muskelsvaghet

  • svårigheter att samordna kroppsrörelser (ataxi)

  • reaktioner som t ex aggressivitet, hallucinationer och rastlöshet.

  Om du har glömt att använda Alprazolam STADA

  Om du har glömt att ta din medicin på den vanliga tidpunkten, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du är osäker fråga läkare eller apotekspersonal.

  Om du slutar att använda Alprazolam STADA

  Rådgör alltid med din läkare innan du avbryter behandlingen.


  Om behandlingen avbryts plötsligt kan det leda till utsättningssymtom som huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnstörningar.

  I allvarliga fall kan följande symptom uppstå: förändrad verklighetsuppfattning, förändrad personlighetsupplevelse (en känsla av att du är utanför din egen kropp), känselbortfall och stickande känsla i armar och ben, överkänslighet för ljus, ljud och beröring, hallucinationer och epileptiska anfall (krampanfall). Dessa besvär kan inträffa flera dagar efter att du har slutat ta tabletterna.

  När behandlingen med alprazolam upphör kan symtom som ursprungligen var orsaken till behandling med Alprazolam Stada återkomma och med större intensitet än tidigare. Förutom de symtom som anges ovan, kan även humörsvängningar förekomma.


  Din läkare kommer därför att minska dosen gradvis när behandlingen avslutas. Dosreduktionen sker efter individuellt behov, då nedtrappningen beror på flera faktorer (t.ex. behandlingstidens längd och din dagliga dos). Vanligtvis bör dosen minskas gradvis med 0,5 mg alprazolam var tredje dag. För vissa personer kan dosen behöva minskas ännu långsammare. Fråga din läkare om hur du ska minska dosen gradvis.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Alprazolam Stada och kontakta din läkare snarast möjligt om du får någon av följande biverkningar:

  • en gul missfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

  • motsägelsefulla reaktioner såsom ångest, rastlöshet, upprördhet, irritabilitet, aggressivitet, vanföreställningar, raseriutbrott, mardrömmar, ökad sömnlöshet, förnimmelser av saker som inte finns (hallucinationer), svår psykisk sjukdom där kontrollen över det egna beteendet och handlingarna rubbas (psykos), olämpligt beteende och andra beteendestörningar. Dessa motsägelsefulla reaktioner inträffar oftare hos äldre patienter.

  • depression/depressiva tankar


  Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Alprazolam Stada:

  Du kan rådfråga din läkare med jämna mellanrum. Tala om för honom under dessa rutinmässiga undersökningar, om du upplever eller upplevt någon av följande möjliga biverkningar.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Domningskänsla, dåsighet.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Minskad aptit, förvirring, svårigheter att samordna kroppsrörelser (ataxi), koordinationssvårigheter, talsvårigheter, koncentrationssvårigheter, yrsel, huvudvärk, dimsyn, förstoppning, diarré, illamående, svaghetskänsla (asteni), irritation, depression.

  Försämring av minnet kan förekomma som en vanlig biverkning. vilket kan leda till olämpligt beteende (se även avsnitt 2 "Varningar och försiktighet").


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Hudreaktioner, inflammation i huden (dermatit), kräkningar, ökad nivå i blodet av hormonet prolaktin, menstruationsstörningar hos kvinnor, förändrad sexualdrift, svårigheter att ha sex, aggressivitet, fientligt beteende, hallucinationer, raseriattacker, ångest, upprördhet, sömnstörningar, onormala tankar, nervositet, ökad aktivitet, minnesförlust, svaghet i muskler som ökar risken för fall, skakningar, problem med levern och gulsot (orsakar gulfärgning av huden och ögonvitorna), muskelspänning, urinvägsproblem, inkontinens, viktändringar, ökat tryck i ögat.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Muntorrhet.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • hjärtklappning

  • nedsatt uppmärksamhet, trötthet (utmattning)

  • lågt blodtryck

  • svullnad av anklar, fötter eller fingrar

  • nedsatt aptit, ökad aptit och problem att svälja

  • ökad salivbildning

  • nästäppa

  • leverinflammation (hepatit).


  Tidigare oupptäckt depression kan bli tydlig hos känsliga personer.


  Fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas under behandlingen. Om behandlingen avslutas plötsligt kan därför vissa symtom uppstå (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Alprazolam Stada").


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Alprazolam STADA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.  Förvaras vid högst 30 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är alprazolam. Varje tablett innehåller 0,25 mg, 0,5 mg eller 1mg alprazolam.

  • Övriga innehållsämnen är: natriumdokusat, natriumbensoat, pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.


  Alprazolam Stada tabletter 0,5 mg innehåller även erytrosin aluminiumlack (färgämne E127).

  Alprazolam Stada tabletter 1,0mg innehåller även indigokarminaluminiumlack (färgämne E132).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Alprazolam Stada 0,25 mg: vita, ovala, skårade tabletter

  Alprazolam Stada 0,5 mg: rosa, ovala, skårade tabletter

  Alprazolam Stada 1 mg: ljusblå, ovala, skårade tabletter


  Förpackningsstorlekar:

  0,25 mg/0,5 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84, 90, 100, 200, 250, 500 och 1000 tabletter i tryckförpackning.

  1 mg: 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84, 90, 100, 200, 250, 500 och 1000 tabletter i tryckförpackning.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Tillverkare

  Centrafarm Services B.V.

  Nieuwe Donk 9

  4879 AC Etten-Leur

  Holland


  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  DE-61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Stada Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.

  Muthgasse 36/2

  A-1190 Wien

  Österrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark
  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–08–03


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.