Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aloxi Injektionsvätska, lösning 250mikrogram Injektionsflaska, glas, 1x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Palonosetron Varunummer: 059215 Apotekets varuid: 18593
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aloxi är och vad det används för

  Aloxi tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.

  De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

  Aloxi används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aloxi

  250 mikrogram injektionsvätska, lösning.
  palonosetron

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aloxi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi
  3. Hur du använder Aloxi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aloxi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aloxi är och vad det används för

  Aloxi tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.


  De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.


  Aloxi används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

  Använd inte Aloxi

  • om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi

  • om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

  • om du använder Aloxi tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

  • om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

  • om du har andra hjärtproblem,

  • om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.


  Användning av Aloxi de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

  Andra läkemedel och Aloxi

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:

  SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest.

  SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest..

  Graviditet

  Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Aloxi, endast då det är absolut nödvändigt.
  Det är inte känt om Aloxi kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.


  Amning


  Det är inte känt om Aloxi passerar över i bröstmjölk.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Aloxi kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

  Aloxi innehåller

  mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


  3. Hur du använder Aloxi

  Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Aloxi omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.


  Vuxna

  Rekommenderad dos av Aloxi är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en ven.


  Användning för barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år)

  Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram.

  Aloxi kommer att ges som en långsam infusion i en ven.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:


  Vuxna


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


  • huvudvärk, yrsel, förstoppning och diarré.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • högt eller lågt blodtryck

  • onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

  • färgförändringar och/eller förstoring av venerna

  • onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

  • höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

  • låg kalciumhalt i blodet

  • höga halter av pigmentet bilirubin i blodet

  • höga halter av vissa leverenzymer

  • upprymdhet eller ångestkänslor

  • sömnighet eller sömnlöshet

  • aptitminskning eller aptitförlust

  • svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

  • domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

  • hudutslag med klåda

  • nedsatt syn eller ögonirritation

  • rörelsesjuka

  • öronsusningar

  • hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

  • magsmärta

  • urineringssvårigheter

  • ledvärk

  • EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall)


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):


  allergiska reaktioner mot Aloxi:

  svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid injektionsstället.


  Barn och ungdomar


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • huvudvärk.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • yrsel

  • ryckiga kroppsrörelser

  • onormal hjärtfrekvens

  • hosta eller andfåddhet

  • näsblod

  • kliande hudutslag eller nässelfeber

  • feber

  • smärta vid infusionsstället.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Aloxi ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.  Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.  Inga särskilda förvaringsanvisningar.  Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid).
   Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.

  • Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid och saltsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aloxi injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med silikoniserad propp av klorobutylgummi och aluminumlock. Injektionsflaskan innehåller 5 ml lösning vilket utgör en dos.


  Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska innehållande 5 ml lösning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
  Damastown
  Mulhuddart
  Dublin 15
  Irland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-24.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.