Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Almogran Filmdragerad tablett 12,5mg Tryckförpackning, 9tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Almotriptan Varunummer: 094122 Apotekets varuid: 22309
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Almogran är och vad det används för

  Almogran är ett migränläkemedel som tillhör en grupp ämnen som kallas selektiva serotoninreceptoragonister. Almogran tros minska det inflammatoriska svar som förknippas med migrän genom att det binder till serotoninreceptorerna i hjärnans (kraniella) blodkärl och leder till att de dras ihop.

  Almogran används för att lindra huvudvärk i samband med migränanfall med eller utan aura.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Almogran

  12,5 mg filmdragerade tabletter
  almotriptan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal, eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Almogran är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Almogran
  3. Hur du tar Almogran
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Almogran ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Almogran är och vad det används för

  Almogran är ett migränläkemedel som tillhör en grupp ämnen som kallas selektiva serotoninreceptoragonister. Almogran tros minska det inflammatoriska svar som förknippas med migrän genom att det binder till serotoninreceptorerna i hjärnans (kraniella) blodkärl och leder till att de dras ihop.


  Almogran används för att lindra huvudvärk i samband med migränanfall med eller utan aura.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Almogran

  Ta inte Almogran

  • om du är allergisk mot almotriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har haft en stroke (slaganfall) eller haft minskat blodflöde till hjärnan

   • hjärtinfarkt

   • bröstsmärta eller obehag som normalt inträffar vid aktivitet eller stress

   • hjärtproblem utan smärta

   • bröstsmärta vid vila

   • allvarlig hypertoni (mycket högt blodtryck)

   • okontrollerat lätt eller måttligt högt blodtryck.

  • om du har haft tilltäppning av de stora artärerna i armar eller ben (perifer vaskulär sjukdom)

  • om du tar andra läkemedel för att behandla migrän, t.ex. ergotamin, dihydroergotamin och metysergid eller andra serotoninagonister (t.ex. sumatriptan).

  • om du har en allvarlig leversjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Almogran:

  • om du inte har fått din typ av migrän diagnostiserad

  • om du är allergisk (överkänslig) mot antibakteriella läkemedel som i huvudsak används för att behandla urinvägsinfektioner (sulfonamider)

  • om dina huvudvärkssymtom skiljer sig från dina vanliga anfall, dvs. om du hör ett ljud i öronen eller har yrsel, du upplever kortvarig förlamning av ena sidan av kroppen eller förlamning av musklerna som kontrollerar ögonrörelser eller om du har några nya symtom

  • om du löper risk att drabbas av hjärtsjukdom, detta omfattar okontrollerat högt blodtryck, högt kolesterolvärde, övervikt, diabetes, rökning, hjärtsjukdom i familjen, postmenopausala kvinnor eller män över 40 år

  • om du har en lätt till måttlig leversjukdom

  • om du har en allvarlig njursjukdom.

  • om du är över 65 år (eftersom det är mer troligt att du drabbas av förhöjt blodtryck)

  • om du tar antidepressiva SSRI (selektiva serotonin­återupptags­hämmare) eller SNRI (serotonin-noradrenalin­återupptagshämmare). Se även ’Andra läkemedel och Almogran’ nedan.


  Det finns tecken på att alltför stor användning av migränläkemedel kan leda till daglig kronisk huvudvärk.

  Barn och ungdomar

  Barn under 18 år ska inte ta Almogran.


  Äldre (över 65 år)

  Om du är över 65 år ska du tala med läkaren innan du tar detta läkemedel.

  Andra läkemedel och Almogran

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala om för läkaren:

  - om du tar läkemedel för att behandla depression, som monoaminoxidashämmare (t.ex. moklobemid), selektiva serotoninåterupptagshämmare (t.ex. fluoxetin) eller serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (till exempel venlafaxin), eftersom dessa kan leda till serotonergt syndrom, en läkemedelsreaktion som eventuellt kan vara livshotande. Symtomen på serotoninsyndrom är förvirring, rastlöshet, feber, svettning, okoordinerade rörelser av armar och ben samt ögon, okontrollerade muskelryckningar eller diarré.

  - om du tar naturläkemedlet johannesört (Hypericum perforatum) eftersom det kan öka risken för biverkningar.


  Almogran ska inte tas samtidigt som ergotamin-innehållande läkemedel, som också används för att behandla migrän. Du kan dock ta läkemedlen efter varandra, under förutsättning att det går viss tid mellan intagen av respektive läkemedel


  - efter att du har tagit almotriptan bör du vänta minst 6 timmar innan du tar ergotamin.

  - efter att du har tagit ergotamin bör du vänta minst 24 timmar innan du tar almotriptan.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns bara mycket begränsad information om behandling av gravida kvinnor med almotriptan. Du ska bara använda Almogran under graviditet om läkaren har ordinerat det efter att noggrant ha övervägt fördelarna och riskerna.


  Försiktighet ska iakttas vid användning av detta läkemedel vid amning. Du bör undvika att amma under 24 timmar efter att du har tagit detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Almogran kan göra dig sömnig. Om du drabbas av detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Almogran


  Använd bara Almogran för att behandla ett akut migränanfall och inte för att förebygga migränanfall eller huvudvärk.


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna (18–65 år)

  Rekommenderad dos är en tablett på 12,5 mg, som ska tas så tidigt som möjligt efter att migränanfallet börjat. Om migränanfallet inte avtar ska du inte ta mer än en tablett under samma anfall.


  Om du drabbas av ett andra migränanfall inom 24 timmar, kan du ta en till tablett à 12,5 mg men det måste gå minst två timmar mellan den första och den andra tabletten.


  Den maximala dagliga dosen är två (12,5 mg) tabletter under 24 timmar.


  Tabletterna ska sväljas hela med vätska (t.ex. vatten) och kan tas med eller utan mat.


  Du ska alltid ta Almogran så snart som möjligt efter att migränanfallet börjat, även om det fortfarande är effektivt om du tar det senare.


  Allvarlig njursjukdom

  Om du har en allvarlig njursjukdom ska du inte ta mer en tablett på 12,5 mg per 24 timmar.

  Om du har tagit för stor mängd av Almogran

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Almogran

  Ta Almogran enligt läkarens anvisningar. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • yrsel

  • sömnighet

  • illamående

  • kräkningar

  • trötthet


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • krypning, stickning eller domning i huden (parestesi)

  • huvudvärk

  • ringande, tjutande eller klickande ljud i öronen (tinnitus)

  • bultande hjärta (palpitationer)

  • åtstramning i halsen

  • diarré

  • problem vid matsmältning (dyspepsi)

  • muntorrhet

  • muskelsmärta (myalgi)

  • skelettsmärta

  • bröstsmärta

  • kraftlöshet (asteni)


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • kramp i hjärtats blodkärl

  • hjärtinfarkt

  • ökad hjärtfrekvens


  Ingen känd frekvens (kan inte beräkna från tillgängliga data):

  • allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner), inklusive mun, svalg eller hand ödem (angioödem)

  • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner), konvulsion (krampanfall).

  • synnedsättning, dimsyn (synrubbningar kan också inträffa under själva migränattacken) 

  • intestinal vasospasm, vilket kan resultera i tarmskada (intestinal ischemi). Du kan uppleva buksmärtor och blodig diarré.


  Vid behandling med Almogran, tala omedelbart om för läkaren:

  • om du får bröstsmärta, åtstramning i bröstet eller halsen, eller andra symtom som påminner om en hjärtinfarkt. Kontakta omedelbart läkare och ta inga fler Almogran tabletter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Almogran ska förvaras


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blistet och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är: almotriptan 12,5 mg (som almotriptan D,L-hydrogenmalat).

  • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mannitol (E-421), mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, natriumstearylfumarat

  Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400, karnaubavax

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Almogran är en vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med ett A präglat på ena sidan.


  Almogran finns i blisterförpackningar med 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 eller 18 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Laboratorios Almirall, S.A.
  General Mitre 151,
  08022 Barcelona, Spanien.


  Tillverkare

  Industrias Farmacéuticas Almirall
  S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca,
  Barcelona, Spanien.


  Information lämnas av

  Meda AB
  Box 906
  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00

  Email: info@medasverige.se


  Detta läkemedel är godkänt av medlemsstaterna i EEA under följande namn:

  Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, Spanien, Storbritannien – Almogran. 


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-08-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.