Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aldactone® Filmdragerad tablett 50mg Tryckförpackning, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Spironolakton Varunummer: 193003 Apotekets varuid: 11831
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aldactone är och vad det används för

  Aldactone innehåller den aktiva substansen spironolakton. Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.

  Aldactone används vid olika former av sjuklig vätskeansamling (ödem) och högt blodtryck när annan behandling inte har effekt eller är otillräcklig. Det används också vid förhöjd produktion av binjurebarkshormonet aldosteron (primär aldosteronism) där annan terapi är otillräcklig eller olämplig.

  Barn ska endast behandlas av barnläkare.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aldactone

  25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
  spironolakton

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  -Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  -Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  -Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aldactone är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Aldactone
  3. Hur du använder Aldactone
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aldactone ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aldactone är och vad det används för

  Aldactone innehåller den aktiva substansen spironolakton. Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.


  Aldactone används vid olika former av sjuklig vätskeansamling (ödem) och högt blodtryck när annan behandling inte har effekt eller är otillräcklig. Det används också vid förhöjd produktion av binjurebarkshormonet aldosteron (primär aldosteronism) där annan terapi är otillräcklig eller olämplig.


  Barn ska endast behandlas av barnläkare.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Aldactone

  Använd inte Aldactone

  • om du är allergisk mot spironolakton eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har akut njursvikt, kraftigt nedsatt njurfunktion eller om du inte har någon urinproduktion

  • om du har Addisons sjukdom (nedsatt produktion av hormonerna kortisol och aldosteron)

  • om du har förhöjd kaliumhalt i blodet

  Barn med måttlig till svår njursjukdom ska inte använda Aldactone.


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aldactone:

  • om du lider av svår hjärtsvikt

  • om du är äldre och/eller lider av nedsatt njur- eller leverfunktion

  • om du lider av njursjukdom, särskilt barn med högt blodtryck, eller leversjukdom. Läkaren kommer rutinmässigt att utvärdera ditt tillstånd.

  Vid ovannämnda tillstånd kan din läkare komma att göra regelbundna blodprovskontroller för att kontrollera halten av kalium, natrium och/eller urea i blodet.


  Samtidig användning av Aldactone med vissa läkemedel, kaliumtillskott och mat som innehåller mycket kalium kan leda till svår hyperkalemi (förhöjd kaliumnivå i blodet). Symtomen på svår hyperkalemi kan omfatta muskelkramp, oregelbunden hjärtrytm, diarré, illamående, yrsel eller huvudvärk.


  Aldactone kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  Andra läkemedel och Aldactone

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Aldactone tas samtidigt med vissa andra läkemedel, såsom

  • läkemedel innehållande kalium eller läkemedel som kan orsaka för höga halter av kalium i blodet, en kost rik på kalium eller saltersättningsmedel innehållande kalium

  • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel s.k NSAIDs (används mot smärta och inflammation)

  • ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, aldosteronhämmare, digoxin (används mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

  • kaliumsparande urindrivande läkemedel

  • noradrenalin (används vid narkos)

  • ammoniumklorid (används vid tillstånd med för högt pH i kroppen)

  • kolestyramin (används t.ex mot förhöjda blodfetter)

  • karbenoxolon (används t.ex vid sjukdom i matstrupen)

  • heparin, lågmolekylärt heparin (blodförtunnande läkemedel)

  • takrolimus (används efter transplantation)

  • trimetoprim och trimetoprim-sulfametoxazol


  Aldactone kan påverka vissa laboratorieprover.


  Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel inkluderande kosttillskott.

  Aldactone med mat, dryck och alkohol

  Tabletterna bör tas i samband med måltid

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Graviditet


  Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av spironolakton i gravida kvinnor.


  Amning

  Spironolakton går över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Biverkningar i form av yrsel och trötthet kan förekomma hos vissa patienter, speciellt i början av behandlingen. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

  En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Aldactone

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Tabletterna bör tas i samband med måltid.


  Vanlig dos för vuxna är 50-100 mg dagligen, men högre eller lägre doser kan användas i vissa fall. Det kan dröja en viss tid innan behandlingen har effekt, det är därför viktigt att inte avbryta behandlingen eller ändra på dosen utan att rådgöra med läkare.

  Användning för barn och ungdomar

  Aldactone används i vissa fall för behandling av barn och dosen anpassas då efter barnets vikt.

  Om du använt för stor mängd av Aldactone

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Aldactone

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, underlivsblödningar efter klimakteriet, impotens, dåsighet, trötthet, huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudutslag, hudrodnad, klåda, nässelutslag, domningar och stickningar i huden, förhöjd kaliumhalt i blodet, minskad natriumhalt i blodet, ändring i njurvärden, förvirringstillstånd, benkramper.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel, akut njursvikt, förändringar i blodets innehåll av vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter).


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Godartade bröstknutor, smärta i brösten, håravfall, ökad behåring, onormal leverfunktion.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Förändrad sexuell lust, magtarmbesvär, Stevens-Johnsons syndrom (hud- och slemhinneförändringar som kan vara allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning) så kallad toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsutlösta utslag med blodpåverkan (eosinofili) och), systemiska symtom (DRESS) och pemfigoid (ett tillstånd som orsakar vätskefyllda blåsor på huden).


  Muntorrhet, törst, huvudvärk, trötthet och dåsighet kan förekomma p.g.a. natriumbrist, vid samtidig behandling med andra urindrivande medel. Kontakta i så fall läkare som eventuellt kan ändra doseringen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Aldactone ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30º C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är spironolakton 25 mg, 50 mg respektive 100 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är titandioxid (färgämne E 171), magnesiumstearat, povidon, kalciumsulfatdihydrat, majsstärkelse, makrogol, hypromellos, pepparmyntsarom.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  25 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 39.

  50 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 916.

  100 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 134.


  Tryckförpackning innehållande 100 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.