Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Akineton® Injektionsvätska, lösning 5mg/ml Glasampull, 5x1ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Biperiden Varunummer: 198861 Apotekets varuid: 12530
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Akineton är och vad det används för

  Akineton är ett s k antikolinergt läkemedel som används mot Parkinsons sjukdom. Läkemedlet kan även användas mot s k extrapyramidala symtom som uppstått p g a annan läkemedelsanvändning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Akineton

  5 mg/ml injektionsvätska, lösning
  biperidenlaktat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Akineton är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Akineton
  3. Hur du använder Akineton
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Akineton ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Akineton är och vad det används för

  Akineton är ett s k antikolinergt läkemedel som används mot Parkinsons sjukdom. Läkemedlet kan även användas mot s k extrapyramidala symtom som uppstått p g a annan läkemedelsanvändning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Akineton

  Använd inte Akineton

  • om du är allergisk mot biperidenlaktat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har stenbildning (stenos) i mag-tarmkanalen, har risk för akut glaukom (grön starr) eller om du lider av tardiv dyskinesi (fördröjd rörelsestörning).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Akineton.


  Var särskilt försiktig med Akineton om du har förstorad prostata, förhöjd krampbenägenhet och hjärtklappning.

  Äldre personer kan vara mer känsliga för denna typ av läkemedel och dosen kan behöva justeras av läkare.

  Andra läkemedel och Akineton

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Samtidig användning av Akineton och andra läkemedel med antikolinerg effekt såsom neuroleptika (medel mot sjukdomar i nervsystemet), antihistaminer (medel mot allergi), antiparkinsonmedel, spasmolytika (kramplösande medel), kinidin (hjärtmedicin) och levodopa (medel mot Parkinsons sjukdom) kan förstärka biverkningarna av läkemedlen.

  Akineton med alkohol

  Du bör undvika att dricka alkohol under behandlingen med Akineton.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


  Amning

  Biperiden passerar över i modersmjölk och kan påverka det diande barnet. Amning rekommenderas inte då man använder Akineton.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Akineton kan sänka reaktionsförmågan hos vissa patienter och kan därför påverka din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Akineton

  Detta läkemedel ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Äldre personer kan behöva en lägre dos.


  Akineton 5 mg/ml injektionsvätska, lösning sprutas in i en muskel eller ges långsamt intravenöst.

  Om du använt för stor mängd av Akineton

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Biverkningar kan uppträda särskilt i början av behandlingen och om dosen ökas för snabbt.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Muntorrhet, illamående, magbesvär

  • Minnesstörningar, trötthet, yrsel

  • Dåsighet

  • Tillfälligt minskad REM-sömn (sömnfas med snabba ögonrörelser)

  • Hög hjärtfrekvens (takykardi)

  • Muskelryckningar.


  I högre doser kan följande biverkningar förekomma: uppjagad sinnesstämning, oro, rädsla, förvirring, hallucinationer och sömnlöshet. Centralstimulerande effekter är vanliga hos patienter med symtom på psykisk utvecklingsstörning och kan kräva en minskning av dosen.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Överkänslighet

  • Allergiska hudutslag, minskad svettning

  • Huvudvärk, svårigheter att kontrollera rörelser (dyskinesi), svårighet att samordna rörelser (ataxi), talsvårigheter, ökad benägenhet för kramper

  • Nervositet, eufori

  • Svårighet att urinera (särskilt hos patienter med förstorad prostata, dosminskning rekommenderas), oförmåga att tömma urinblåsan ,

  • Förstoppning

  • Långsam hjärtfrekvens (bradykardi), blodtryckssänkning (efter intravenös tillförsel)

  • Svårighet att anpassa ögat efter olika avstånd (ackommodationsbesvär), förstorade pupiller, ljuskänslighet, grön starr (glaukom).


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Inflammation i öronspottkörteln (parotit).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Akineton ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är biperidenlaktat.

  • Övriga innehållsämnen är natriumlaktat och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningsstorlekar: 5x1 ml, glasampull

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Laboratorio Farmaceutico S.I.T., Srl

  Via Cavour, 70

  27035 Mede (PV)

  Italien


  Information lämnas av:

  Sofus Regulatory Affairs AB

  Torsgatan 4

  111 23 Stockholm


  Tel. 08-21 54 45

  regulatory@sofus.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-08-13


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Dosering och administreringssätt


  Parkinsonism: I svåra fall 2 (–4) ampuller [10 (–20) mg] intramuskulärt eller långsamt intravenöst, fördelade över dagen.


  Medikamentellt betingade extrapyramidala symtom (akut dystoni och initial dyskinesi):

  Vid akut dystoni ges ½–1 ampull (2,5–5 mg) intramuskulärt eller långsamt intravenöst. De extrapyramidala symtomen kan försvinna redan under injektionen. I dessa fall skall injiceringen avbrytas. Vid behov kan den föreskrivna dosen åter ges efter 30 minuter.


  Inkompatibiliteter

  Injektionsvätskan bör inte blandas med andra läkemedel, eftersom kompatibilitetsstudier saknas.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.