Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Oculac ögondroppar lösning i endosbehållare

50 mg/ml | 120 x 0,4 ml
199:-
Jämförpris: 4145:83/l
Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Oculac Verksamt ämne: Povidon Varunummer: 383186 Apotekets varuid: 10137
 • Tårsubstitut vid torra, svidande ögon
 • Smörjer och fuktar ögat
 • Fri från konserveringsmedel
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Oculac är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Oculac heter povidon K25. Oculac ögondroppar är till för att fukta och smörja ögonen. Dropparna används för att lindra besvär som beror på torra ögon.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Oculac

  50 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare
  Povidon K25

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till läkaren eller apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Oculac är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Oculac
  3. Hur du använder Oculac
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Oculac ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Oculac är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Oculac heter povidon K25. Oculac ögondroppar är till för att fukta och smörja ögonen. Dropparna används för att lindra besvär som beror på torra ögon.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Oculac

  Använd inte Oculac

  om du är allergisk mot povidon K25 eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, ska du inte använda detta läkemedel innan du rådfrågat läkare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oculac ögondroppar.


  Om du upplever huvudvärk, ögonsmärta, synförändringar, ögonirritation, ihållande rodnad eller om tillståndet kvarstår eller förvärras – avbryt behandlingen och rådfråga läkare.

  Andra läkemedel och Oculac

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Om du använder andra ögonläkemedel tillsammans med Oculac, ska du göra ett uppehåll på minst 5 minuter mellan de olika läkemedlen och applicera alltid Oculac sist.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror dig vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Oculac kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Oculac kan göra ditt synfält grumligt (förorsaka dimsyn). Om detta händer dig, ska du vänta tills synfältet är klart igen innan du kör bil eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Oculac

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  En vanlig dos är 1 droppe i vardera öga 4 gånger dagligen eller vid behov.


  Innehållet i en endosbehållare räcker till en applicering i båda ögonen.


  Om en droppe missar ögat, försök igen.


  Om du använder mer Oculac ögondroppar än du borde så förväntas inga biverkningar uppstå.


  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Oculac ska appliceras sist.


  Om du har ytterligare frågor gällande användningen av denna produkt, fråga läkare eller apotekspersonal.


  Bruksanvisning

  1. Tvätta händerna.

  2. Öppna förpackningen och ta ut en rad med endosbehållare ur förpackningen.

  3. Riv loss en endosbehållare (Bild 1).

  4. Sätt tillbaka resten av endosbehållarna i förpackningen igen.

  5. Vrid av toppen på endosbehållaren. Undvik att vidröra endosbehållarens spets efter det att du öppnat behållaren, eftersom detta kan kontaminera lösningen (Bild 2).

  6. Böj huvudet bakåt (Bild 3).

  7. Dra det nedre ögonlocket nedåt med ett finger och håll endosbehållaren i din andra hand. Spetsen på endosbehållaren får inte vidröra ögat, eftersom detta kan skada ögat. Tryck på behållaren tills en droppe faller i ögat (Bild 4).

  8. Slut ögat och tryck en fingertopp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner genom tårkanalen ner i svalget, samt gör att en större del av droppen blir kvar i ögat (Bild 5).

   Vid behov, upprepa steg 6-8 för ditt andra öga.

  9. Släng bort den använda endosbehållaren efter användning.


  SDU


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Oculac orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • lindrig, övergående sveda eller klibbig känsla i ögat.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • -irritation

  • -överkänslighetsreaktioner

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • dimsyn, ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Oculac ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Själva endosbehållaren är inte steril, men innehållet i den bevarar sin sterilitet fram till det att behållaren öppnas. Innehållet i endosbehållaren måste användas omedelbart då den öppnats. Öppnade endosbehållare får inte sparas.


  Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen (Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Oculac ögondroppar i endosbehållare innehåller povidon K25 som aktiv substans. Varje ml innehåller 50 mg povidon K25. Övriga innehållsämnen är borsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, natriumlaktat, natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.


  Oculac ögondroppar i endosbehållare innehåller inga konserveringsmedel.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Beskrivning av Oculac ögondroppar: nästan färglös, klar vattenlösning. Varje endosbehållare innehåller 0,4 ml lösning.

  Förpackningsstorlekar: 20, 60 och 120 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike


  Tillverkare

  EXCELVISION, 29 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike

  Laboratoires Alcon, 23 Avenue Georges Ferrenbach, 68240 Kayserbach, Frankrike

  S.A. Alcon- Couvreur NV, Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark Oculac (SDU)

  Finland Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksissa/ögondroppar, lösning i endosbehållare

  Portugal Oculotect Unidosis

  Spanien Oculotect 50 mg/ml colirio en solución en envase unidosis

  Sverige Oculac 50 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.